Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Breu guia per als nous reptes legals en matèria d'envasos i residus d'envasos - Anthesis Catalunya

Breu guia per als nous reptes legals en matèria d’envasos i residus d’envasos

26 abril, 2023 | Reflexions,

 

Tot i que les taxes de reciclatge han augmentat, la quantitat de residus d’envasos generats continua creixent a la Unió Europea: en els darrers deu anys s’ha registrat un augment dels residus de més del 20 %, en particular els procedents d’envasos d’un sol ús.

Hi continua havent un ús excessiu i ineficient d’envasos; han augmentat les quantitats d’envasos no reciclables, l’etiquetatge és confús, cosa que dificulta als consumidors la classificació dels envasos usats, i la utilització de contingut reciclat als envasos de plàstic és insuficient, cosa que implica una pèrdua de recursos valuosos.

Explora els nostres serveis en Economia Circular

A diferència de la Directiva sobre envasos i residus d’envasos vigent, en tractar-se d’un Reglament, és una disposició comunitària obligatòria per a tots els estats membres i directament aplicable a aquests a partir de la seva entrada en vigor. La seva finalitat és reforçar l’aplicació harmonitzada de les normes relatives a la posada en el mercat d’envasos i la gestió posterior dels seus residus i evitar les diferències reguladores existents actualment entre els diferents països de la UE en aquesta matèria.

 

La nova proposta de Reglament dels envasos i residus d’envasos de la UE i els canvis que proposa

La proposta de Reglament relativa als envasos i residus d’envasos es va publicar el 30 de novembre del 2022 i,  se’n preveu l’aprovació a finals del 2024. La proposta de Reglament representa un pilar fonamental del Pla d’Acció per a l’Economia Circular del Pacte Verd Europeu.

El Reglament estableix mesures conformes a la jerarquia de residus. Els objectius principals i mesures relacionades són les següents: 

Objetius Mesures
La prevenció i la reducció dels residus d’envasos
 • Restringir l’envasament innecessari
 • Obligar les empreses a augmentar el nombre de productes per als quals es disposa de sistemes de reutilització o recàrrega/emplenat
 • Sistemes de dipòsit i devolució d’envasos reutilitzables,
 • Incentius econòmics com el cobrament d’una taxa pels envasos d’un sol ús,
 • Informació als consumidors sobre el cost de l’envasament dels productes
Establir que tots els envasos al mercat de la UE siguin reciclables de forma econòmicament viable el 2030,
 • Criteris de disseny per als envasos
 • Sistemes obligatoris de dipòsit, devolució i tornada.
 • Aclarir la confusió sobre quin contenidor de reciclatge s’ha d’utilitzar per a cada tipus d’envàs mitjançant l’ús dels símbols a l’etiquetatge harmonitzats a tota la UE
Incrementar l’ús de plàstics reciclats als envasos de forma segura
 • Introduir percentatges obligatoris d’inclusió de plàstic reciclat als envasos de plàstic nous, cosa que contribuirà a dissociar el creixement econòmic de l’ús de recursos naturals i contribuirà a aconseguir la neutralitat climàtica el 2050 ia aturar la pèrdua de biodiversitat.  

 

 

Els impactes del nou Reglament per a les empreses que produeixen packaging

El nou Reglament tindrà una multitud d’implicacions diferents per a les diferents parts obligades de llarg a llarg de la cadena de subministrament.

Les mesures que afecten principalment els fabricants d’envasos i els distribuïdors (incloses les plataformes de comerç electrònic) consisteixen en els anomenats “requisits de sostenibilitat”, és a dir, els requisits que s’hauran d’observar quant a les substàncies presents als envasos, la reciclabilitat, el contingut reciclat mínim, l’envasament mínim, els envasos reutilitzables i els envasos compostables.

Això no obstant, la proposta de Reglament no determina els criteris específics en cada cas, en aquest sentit, la Comissió estableix la seva pròpia facultat per adoptar futurs actes delegats que determinin els criteris de disseny, reciclabilitat, metodologies de càlcul i verificació del contingut reciclat tenint en compte els avenços científics i tècnics.

Els fabricants d’envasos també han d’assegurar el compliment amb els requisits en matèria d’etiquetatge, marcatge i informació. Els envasos han de portar etiquetes que continguin la informació quant a composició de materials, reutilitzabilitat de l’envàs i contingut en reciclatge, així com un codi QR o un altre tipus de suport digital seguint especificacions harmonitzades.

 

Grau de responsabilitat de les empreses que utilitzen envasos als seus productes

Les empreses envasadores seguiran afectades per la responsabilitat ampliada del productor (RAP), la proposta de Reglament regula determinats aspectes de la RAP amb l’objectiu d’assolir una harmonització que impedeixi distorsions del mercat i obstacles per a la lliure circulació. També estableix un marc comú per als sistemes de recollida, dipòsit i devolució dels envasos, i per als sistemes per a la reutilització.

A més, les contribucions financeres als esquemes RAP s’han d’eco-modular sobre la base dels resultats de reciclabilitat en virtut dels criteris d’un disseny que en faciliti el reciclatge.

 

Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre d’envasos i residus d’envasos

A nivell espanyol, aprovat amb anterioritat al nou Reglament, contempla molts dels objectius i mesures exposats en aquest. Inclou objectius i mesures orientats a la prevenció de residus d’envasos, a fomentar la venda a granel d’aliments, a l’augment de la reutilització d’envasos i de la reciclabilitat i el reciclatge dels envasos. En particular:

 • Per als envasadors o altres agents econòmics que posin al mercat espanyol envasos, aquests hauran de contenir:

El 2025: un 25% de PET reciclat i 20% de plàstic

– L’any 2030: un 30% de plàstic reciclat, a més de determinats percentatges de plàstic reciclat segons la tipologia d’envàs.

 • Complir els nous requisits de disseny del producte i marcatge dels envasos relacionats amb plàstic reciclat, compostable, etc. així com indicacions per a la gestió dels residus.
 • Règim de responsabilitat ampliada al productor per als envasos comercials i industrials, ja sigui de forma individual o mitjançant l’adhesió a un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada al productor (SCRAP) a finals de 2024.
 • En cas d’envasos reutilitzables, el productor garantirà la recuperació de l’envàs i finançarà la gestió de l’envàs al final de la vida útil.

 

Afectació al comerç minorista, hostaleria i esdeveniments

A nivell del comerç detallista, l’hostaleria i l’organització d’esdeveniments destaquen les obligacions següents:

 • Venda a granel d’aliments a establiments de més 400 m²
 • Acceptació de l’ús de recipients reutilitzables per a la compra a granel d’aliments i obligatorietat en establiments de més de 300 m².
 • Incorporació a partir del 2025 de referències de begudes envasos reutilitzables
 • Oferta d’aigua de consum no envasada de forma gratuïta
 • En esdeveniments, alternatives a les begudes en envasos i gots d’un sol ús i també es facilitarà l’accés a aigua potable no envasada

Per donar compliment al Reglament és essencial que hi hagi una col·laboració intensa i efectiva entre els diferents agents econòmics dins de la cadena de valor i les administracions públiques.

 

Com han de preparar l’adaptació les empreses

De moment el nou Reglament és només una proposta amb objectius marcats principalment a 2030 i 2040. El Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre d’envasos i residus d’envasos, ja està actualment en vigor amb objectius establerts a partir del 2025.

Adoptar un enfocament proactiu davant de reactiu beneficiarà les empreses a llarg termini. Involucrar-se amb associacions sectorials i altres tercers per recopilar coneixements i reduir la càrrega de les respostes individuals als mateixos desafiaments serà vital durant aquest temps per garantir que el vostre negoci estigui adequadament preparat.

La preparació requereix la transformació del negoci a nivell estratègic, per la qual cosa seran necessàries avaluacions d’impacte estratègiques, els fabricants d’envasos han de comprendre les carteres d’envasos i desenvolupar estratègies d’envasament sòlides que contribueixin a l’objectiu general del projecte de reglament i Reial decret.

Contingut relacionat

Claus per entendre la nova Llei de Residus

El 9 d’abril del 2022 es va aprovar la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular i desglossem les mesures i els terminis principals pel seu bon compliment.

Veure

Coneix el nou impost als envasos de plàstic no reutilitzables

T’expliquem com s’implementarà l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reciclables i qui afectarà.

Veure

S’aprova el nou impost sobre els envasos de plàstic

Descobreix quin és el nou impost sobre els envasos de plàstic, com es diferenciarà a Europa i què haurien de fer les empreses per preparar-se.

Veure

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.