Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility CSRD: Directiva sobre Informes de Sostenibilitat Corporativa - Anthesis Catalunya

Directiva sobre Informes de Sostenibilitat Corporativa (CSRD)

Guia sobre la legislació de la CSRD de la UE i com t'afectarà

Descubreix la CSRD:

 • Quina informació han de proporcionar les organitzacions?
 • Quins altres canvis s’acosten?
 • A qui afecta aquest canvi?
 • Què passa ara?
 • Com et pot ajudar Anthesis?
 • I què hi ha dels altres desenvolupaments?
 • Preguntes freqüents

 

Què és la CSRD?

La Directiva sobre Informes de Sostenibilitat Corporativa (CSRD) és una nova llei que regula els requisits per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat a la UE i suposa un pas endavant important respecte als actuals i relativament limitats requisits d’elaboració de memòries de sostenibilitat.

Encara que específica de la UE, aquesta legislació té àmplies implicacions per a les empreses de tot el món i tindrà repercussions i ramificacions directes i indirectes a moltes organitzacions. Segons la normativa, les empreses hauran de complir la Directiva a partir de l’exercici fiscal del 2024.

La CSRD també amplia el nombre d’empreses amb activitats a la Unió Europea que han de complir els requisits d’informació obligatòria. Els seus efectes afectaran inevitablement les empreses amb seu fora de la UE, sigui directe o indirectament, a través de la competència i la cadena de valor.

*European Sustainability Reporting Standards

Guía: Com aplicar la CSRD

Descobreix com implantar la CSRD a la vostra organització

Descarrega la guía

 

Les organitzacions han de proporcionar “la informació necessària per entendre els impactes de l’empresa en matèria de sostenibilitat, i la informació necessària per entendre com les qüestions de sostenibilitat afecten el desenvolupament, el rendiment i la posició de l’empresa”.

Quina informació han de proporcionar les organitzacions?

És important destacar que les empreses han d’informar d’acord amb el principi de doble materialitat, cosa que significa que la informació sobre sostenibilitat ha de tenir en compte tant els impactes causats com els soferts per l’organització. Això podria repercutir en les avaluacions de materialitat, ja que cal comprendre els impactes des d’ambdues perspectives per poder-ne informar.

Segons la CSRD, els “elements de sostenibilitat” rellevants inclouen tots els factors ambientals, socials, de drets humans i de governança. En concret, la CSRD assenyala les àrees següents que s’han d’incloure als informes de sostenibilitat obligatoris de les organitzacions:

L’ESRS definirà amb més detall els continguts i els paràmetres que les organitzacions faran servir per informar en aquests àmbits. L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), una associació publicoprivada de la UE sobre informes financers i de sostenibilitat, està al càrrec de desenvolupar aquestes normes. Abans del juny del 2023, la Comissió de la UE adoptarà la legislació secundària que imposi l’ESRS, i abans del juny del 2024 s’haurà d’adoptar la informació complementària i sectorial. Abans del 30 de juny del 2024 s’adoptaran normes diferents per a les petites i mitjanes empreses i les empreses de països tercers.

Quins altres canvis s’acosten?

La CSRD prescriu els requisits de format i procés per elaborar informes de sostenibilitat. Un requisit important és que la informació es presentarà a l’informe de gestió de l’organització. Un altre canvi significatiu és que la informació reportada s’haurà de sotmetre a una garantia en el futur, començant per una garantia limitada i més tard a una norma de garantia raonable. Aquestes normes de garantia han de ser desenvolupades per la Comissió Europea per al 2026 i el 2028, respectivament.

A qui afecta aquest canvi?

Preveiem que moltes organitzacions de dins i fora de la UE es veuran afectades directament o indirectament.

La legislació s’aplica directament a les empreses especificades pel CSRD (vegeu la taula de sota). Tot i això, indirectament, les organitzacions es veuran afectades a través de la seva cadena de valor. La CSRD exigeix ​​a les empreses que informin sobre la seva cadena de valor, de manera que els proveïdors de les organitzacions que informen la CSRD haurien d’esperar un augment de les sol·licituds i els requisits d’informació. A més, preveiem que la competència entre les empreses obligades a informar en virtut de la CSRD i les que no ho estan augmentarà la necessitat que aquestes darreres s’adaptin a les normes de la CSRD.

Què passa ara?

En els pròxims dos anys, la UE i els seus estats membres adoptaran les mesures següents:

 • Els estats membres han d’incorporar formalment la legislació als seus ordenaments jurídics nacionals en un termini de divuit mesos a partir de la publicació oficial del CSRD
 • La Comissió de la UE ha d’adoptar el primer tram de l’ESRS abans del 30 de juny del 2023.
 • El segon tram de l’ESRS ha de ser adoptat per la Comissió de la UE abans del 30 de juny del 2024.

Les empreses han de ser conscients de les dates següents en relació amb la presentació d’informes:

 • Les grans empreses que cotitzen a la borsa han de presentar informació sobre sostenibilitat en el marc de la CSRD i l’ESRS per a les dades de l’exercici 2024.
 • Totes les grans empreses han d’informar sobre sostenibilitat d’acord amb la CSRD i ESRS per a les dades de l’exercici 2025.
 • Les PIMES han d’informar sobre la sostenibilitat d’acord amb la CSRD i ESRS per a les dades de l’exercici 2026.

Com et pot ajudar Anthesis?

La introducció del CSRD marca possiblement el canvi més significatiu fins ara als informes de sostenibilitat corporativa, i som aquí per ajudar les organitzacions en aquesta transició. Anthesis ofereix solucions que et proporcionen la informació i l’aprenentatge que necessites, t’ajudem a analitzar les necessitats de canvi i et recolzem en la seva implementació. El nostre objectiu és doble: en primer lloc, preparar la teva organització per al compliment de la normativa, tal com es requereix, i, en segon lloc -potser més important- capacitar la teva organització per a l’èxit a llarg termini més enllà dels requisits reglamentaris.

D’acord amb les normes de desenvolupament i assegurament de l’ESRS, Anthesis posarà en marxa serveis per proporcionar a les empreses el suport necessari a través de la gestió de canvis i processos. I seguirem recolzant-les en l’execució dels informes i altres compromisos segons els nous requisits de la UE.

Glossari

 • CSRD: Directiva sobre informes de sostenibilitat empresarial
 • UE: Unió Europea
 • EFRAG: Grup Assessor Europeu d’Informació Financera (European Financial Reporting Advisory Group)
 • PIME: Petita i mitjana empresa
 • ESG: Ambiental, Social, Governança
 • TCFD: Grup de treball sobre informació financera relacionada amb el clima (Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures)
 • GRI: Iniciativa de Report Global
 • SASB: Junta de Normes de Comptabilitat Sostenible (Sustainability Accounting Standards Board)
 • SFDR: Reglament de Divulgació de Finances Sostenibles

Preguntes freqüents

La Directiva sobre Informes de Sostenibilitat Corporativa (CSRD) és una nova llei que regula els requisits per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat a la UE i suposa un pas endavant important respecte als actuals i relativament limitats requisits d’elaboració de memòries de sostenibilitat.

Encara que específica de la UE, aquesta legislació té àmplies implicacions per a les empreses de tot el món i tindrà repercussions i ramificacions directes i indirectes a moltes organitzacions. Segons la normativa, les empreses hauran de complir la Directiva a partir de l’exercici fiscal del 2024.

Els nostres experts han respost aquí les preguntes més freqüents sobre aquesta Directiva:

Per què és important la CSRD?

Per què és important la CSRD?

La Directiva sobre Informes de Sostenibilitat Corporativa (CSRD) és la nova legislació de la UE que obliga les empreses, tant grans com petites, a informar sobre les activitats d’impacte ambiental i social. Dirigida per la UE en un intent d’ajudar que els diners flueixin cap a activitats sostenibles.

El 2021, la Comissió Europea va adoptar el Paquet de Finances Sostenibles (Sustainable Finance Package), que incloïa una de les mesures proposades, la CSRD. Amb la CSRD, la Comissió Europea ha definit per primer cop un marc comú d’informació per a les dades no financeres. En última instància, ajuda les parts interessades a avaluar el rendiment no financer de les organitzacions. A llarg termini, aspira a animar les empreses incloses al seu àmbit d’aplicació a desenvolupar enfocaments més responsables de la conducta empresarial.

Com a part del Green Deal de la UE, el Reglament s’ha elaborat en resposta al repte que, segons la Comissió Europea, “els informes sovint ometen informació que els inversors i altres parts interessades consideren important”.

La CSRD vol abordar aquest repte, proporcionant un marc d’informació estàndard perquè les empreses vinculin la seva informació no financera.

A qui afecta la CSRD?

A qui afecta la CSRD?

Actualment, unes 11.600 empreses estan obligades a comunicar informació sobre sostenibilitat. Amb la introducció de la CSRD, quasi 49.000 empreses hauran d’informar sobre aspectes no financers.

La CSRD s’aplica a totes les grans empreses establertes en un estat membre de la UE o que es regeixen per la legislació de la UE, incloses les que ja es regeixen per la NFRD. Aquestes empreses inclourien tant les PIME com les grans entitats d’interès públic.

També s’aplica a totes les empreses europees que cotitzen a borsa (excepte les microempreses) i a les empreses globals que tenen operacions (subjectes a llindars)/ valors cotitzats en un mercat regulat a Europa.

La directiva defineix una gran empresa com aquella que compleix almenys dos dels tres criteris següents

 • 40 milions d’euros de volum de negocis net;
 • 20 milions d’euros d’actius totals al balanç;
 • 250 o més empleats.

Quina relació hi ha entre la CSRD i la NFRD?

Quina relació hi ha entre la CSRD i la NFRD?

La CSRD ha evolucionat a partir de la Directiva sobre informació no financera (NFRD) aplicable anteriorment. L’objectiu de la CSRD és reforçar la naturalesa i l’abast de la informació sobre sostenibilitat i ampliar significativament l’àmbit d’aplicació de la NFRD.

Hi ha algunes diferències clau entre les directives.

Principalment, el nombre d’empreses a les quals s’aplica el reglament. Mentre que la NFRD se centrava en les entitats d’interès públic, les empreses que cotitzen a borsa, els bancs i les companyies d’assegurances amb més de 500 empleats, el CSRD inclou les entitats d’interès públic, les empreses amb valors admesos a cotització a un mercat regulat de la UE, a més de totes les grans empreses que compleixin almenys dos dels tres criteris.

Això significa que, mentre unes 12.000 empreses estaven subjectes a l’obligació d’informar d’acord amb la NFRD, es calcula que unes 49.000 hauran d’informar d’acord amb la CSRD.

Les empreses que presentaven informes d’acord amb la NFRD havien d’incloure informació sobre la protecció del medi ambient, la responsabilitat social relativa a les persones treballadores, els drets humans, la lluita contra la corrupció i el suborn, i la diversitat als consells d’administració de les empreses. Segons la CSRD, les empreses han de seguir el doble procés de materialitat, avaluant el risc de sostenibilitat que afecta l’empresa, així com l’impacte de l’empresa a la societat i al medi ambient.

Finalment, la CSRD exigeix ​​almenys un nivell limitat de garantia sobre les dades comunicades, cosa que no s’exigia anteriorment a la NFRD.

I el que és més important, les empreses que fins ara estaven subjectes a l’obligació d’informar segons la NFRD seran algunes de les primeres a fer-ho d’acord amb la CSRD, informant per primera vegada a partir de l’1 de gener del 2025 sobre les dades del 2024.

S’inclou la doble materialitat a la CSRD?

S’inclou la doble materialitat a la CSRD?

Sí. S’exigirà a les empreses que segueixin un doble procés de materialitat. En poques paraules, això significa avaluar el risc de sostenibilitat que afecta l’empresa, així com l’impacte de l’empresa a la societat i al medi ambient.

Atès que el panorama de la informació sobre sostenibilitat evoluciona ràpidament, és probable que la tendència sigui inclinar-se cap a la doble materialitat en el futur, per la qual cosa comprendre els impactes des de tots dos costats serà vital per informar amb precisió.

Què cal informar en el marc de la CSRD?

Què cal informar en el marc de la CSRD?

La CSRD s’ha posat en marxa per garantir que les empreses divulguin públicament informació precisa sobre els riscos, les oportunitats i els impactes de sostenibilitat que tenen sobre les persones i el medi ambient, així com els que afecten l’empresa (doble materialitat).

La Directiva estableix que els informes de sostenibilitat han de ser “comparables, fiables i fàcils de trobar i utilitzar pels usuaris amb tecnologies digitals”.

Per donar suport a l’aplicació de la Directiva, el Grup Assessor Europeu d’Informació Financera (EFRAG) ha elaborat els estàndards per al report de sostenibilitat (ESRS). Els ESRS (en anglès European Sustainability Reporting Standards) actuen com a mecanisme en el marc de la CSRD, esbossant els aspectes sobre els quals les empreses hauran d’informar. El primer conjunt d’estàndards temàtics ESRS es troba a la fase final d’aprovació i s’hauria d’adoptar el juny del 2023.

Segons la CSRD, les “qüestions de sostenibilitat” inclouen tots els factors mediambientals, socials, de drets humans i de governança rellevants, sovint anomenats ESG. 

Ja està en vigor la CSRD?

Ja està en vigor la CSRD?

La CSRD s’introduirà formalment l’1 de gener del 2024. El primer grup obligat a informar són les empreses que ja estan subjectes a la NFRD. Hauran de complir les normes modificades, informant el 2025 sobre l’exercici financer del 2024.

Altres grans empreses no subjectes a la NFRD han de començar a informar a partir de l’1 de gener del 2026 sobre l’exercici del 2025.

Les PIME no començaran a informar fins a l’1 de gener del 2027 sobre l’exercici de 2026. No obstant això, es concedeix a les PIME l’opció d’excloure’s voluntàriament fins al 2028.

Per a les empreses no europees que tinguin sucursals o filials amb seu a la UE, els nous requisits s’aplicaran a partir de l’1 de gener del 2029 per a l’exercici de 2028. Aquestes empreses tindran un volum de negocis net superior a 150 milions d’euros a la UE a nivell consolidat, i tindran almenys una filial (gran o cotitzada) o sucursal (volum de negocis net superior a 40 milions d’euros) a la UE.

La Directiva exigeix ​​a les empreses que informin sobre la seva cadena de valor, per la qual cosa els proveïdors de les organitzacions que presentin informes han de comptar amb un augment de les sol·licituds i els requisits d’informació.

Forma part la taxonomia de la UE de la CSRD?

Forma part la taxonomia de la UE de la CSRD?

Sí. Totes les empreses que informin en el marc de la CSRD hauran d’informar sobre la seva alineació amb la taxonomia de la UE. La CSRD també té en compte altres marcs, com ara el TCFD, el GRI i el SASB. A més, els indicadors de les normes de l’SFDR s’alinearan amb els informes de la CSRD.

L’SFDR ja regula la manera com els participants en els mercats financers han de divulgar informació sobre sostenibilitat sobre les empreses en què inverteixen. Per fer-ho amb èxit, aquests participants en el mercat financer necessiten disposar d’informació prou sòlida d’aquestes empreses. La informació es publica en el marc de la CSRD, l’objectiu de la qual és garantir que les empreses en què inverteixen comuniquin la informació que els participants en els mercats financers necessiten per complir els seus propis requisits d’informació de l’SFDR.

La CSRD s’aplica a les empreses no pertanyents a la UE?

La CSRD s’aplica a les empreses no pertanyents a la UE?

Potencialment. L’àmbit d’aplicació de la informació obligatòria de la CSRD s’amplia a les empreses no pertanyents a la UE els ingressos anuals generats a la UE de les quals superin els 150 milions d’euros i que tinguin una filial o sucursal gran o cotitzada a la UE que generi uns ingressos de 40 milions d’euros. A partir del 2028, la filial o sucursal estarà obligada a publicar informes de tipus CSRD per a aquestes empreses no pertanyents a la UE a nivell consolidat, que es presentaran el 2029.

¿Es la CSRD obligatoria?

Són obligatoris els ESRS?

Sí. Està previst que els ESRS s’adoptin el juny del 2023, i el primer grup d’empreses incloses a l’àmbit d’aplicació haurà d’informar a partir del 2025, amb dades del 2024.

Se sancionarà les empreses que no compleixin la CSRD?

Se sancionarà les empreses que no compleixin la CSRD?

Tot i que s’espera que les sancions per incompliment de la CSRD siguin significatives, no se sap quan començarà la Comissió de la UE a imposar sancions a les empreses que incompleixin la CSRD.

La naturalesa de les sancions i l’import de les multes dependran dels diferents Estats membres.


Si teniu més preguntes sobre el CSRD, posa’t en contacte amb els nostres experts a través del següent formulari.

Notícies relacionades

FAQ: Directiva sobre Informes de Sostenibilitat Corporativa (CSRD)

Els nostres experts contesten les preguntes més freqüents sobre el CSRD.

Veure

T’expliquem la legislació CSRD de la UE i com t’afectarà

El 10 de novembre del 2022, el Parlament Europeu va votar “SÍ” a la proposta de Directiva sobre Informes de Sostenibilitat Corporativa (CSRD), a continuació t’expliquem com afectarà aquesta directiva a les empreses.    

Veure

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.