Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility FAQ de la Guia per a l'Establiment de SBTi per a la Silvicultura, Terra i Agricultura (FLAG) - Anthesis Catalunya

FAQ de la Guia per a l’Establiment de SBTi per a la Silvicultura, Terra i Agricultura (FLAG)

8 novembre, 2022 | Reflexions,

La Guia per a l’Establiment d’Objectius Basats a la Ciència per a la Silvicultura, la Terra i l’Agricultura (FLAG) de la Iniciativa d’Objectius Basats a la Ciència (SBTi) ha creat la necessitat que les organitzacions estableixin objectius FLAG per separat. El FLAG ha provocat implicacions fonamentals en la manera com les organitzacions completen els seus inventaris.

El SBTi para los sectores de uso intensivo de tierra 

El 20 de octubre, Anthesis organizó un webinar sobre las recientes directrices del SBTi FLAG, que permitió a los asistentes comprender mejor lo que significa este nuevo cambio y cuáles serán las repercusiones previstas. 

Explora las preguntas más frecuentes a continuación: 

 

 

Abast i objectius

És necessari que les organitzacions estableixin un objectiu FLAG i un altre no FLAG?

Els objectius del FLAG són independents d’altres objectius fòssils/industrials o objectius no FLAG. Els objectius SBT del sector FLAG només s’apliquen a les emissions de GEH d’una organització procedents de les emissions AFOLU (agricultura, silvicultura i altres usos del sòl). Per tant, les organitzacions pertinents tindran objectius FLAG i No-FLAG per separat.

Les directrius del FLAG exigeixen un objectiu a curt i a llarg termini?

Com els objectius d’energia i industrials, els objectius del FLAG poden incloure tant un objectiu a curt termini que cobreixi un període de 5 a 10 anys com un objectiu a llarg termini. Els terminis per establir els objectius del FLAG depenen de l’estat actual dels objectius de l’organització i activitats com l’establiment d’un objectiu de Net Zero.

El FLAG dificulta la fixació d’un SBTi?

És massa aviat per tenir una resposta clara, ja que la majoria de les organitzacions encara estan revisant les directrius i descobrint les implicacions que tenen a la seva activitat actual o prevista de SBTi. Anthesis considera que es tracta d’un pas positiu per part de SBTi, perquè permet a les organitzacions amb emissions de FLAG a la seva cadena de valor abordar directament les seves emissions procedents dels usos de la terra, però també comptabilitzar-ne les absorcions, cosa que abans no era possible. Tot i això, algunes organitzacions han comentat la necessitat d’ampliar la cobertura en el seu objectiu d’energia/indústria per assolir la cobertura del 67% a l’Abast 3.

Quin tipus d’organitzacions/sectors afecta el FLAG?

El Protocol GHG Land Sector and Removals Guidance proporciona mètodes de comptabilitat i notificació de les absorcions. Tot i això, una organització no pot utilitzar l’absorció de carboni del FLAG per a objectius que no siguin FLAG. La comptabilització de les absorcions és totalment opcional per establir un objectiu FLAG. Anthesis és conscient que les absorcions del FLAG plantegen una sèrie de problemes a l’hora de comptabilitzar-les a la pràctica.

Si no estàs obligat a establir un objectiu FLAG, pots comptabilitzar les absorcions dins de la cadena de valor de la teva organització per a finalitats internes. S’aconsella que es comptabilitzin i calculin d’acord amb la GHG Protocol Land Sector and Removals Guidance.

Hi ha determinats sectors en què s’exigeixen emissions FLAG, per exemple, la producció, la transformació o la venda al detall d’aliments, els productes forestals i el tabac. D’altra banda, s’exigeixen a qualsevol altre sector designat pel SBTi que tingui emissions FLAG que representin més del 20% de les emissions totals a tots els abasts.

Hi ha una sèrie d’excepcions on les organitzacions no estan obligades a establir un objectiu FLAG:

  • Si una empresa pertany a un sector designat pel FLAG, però no té emissions de GEH del FLAG o aquestes són limitades.
  • Si està classificada com a petita i mitjana empresa (PIME), heu de continuar utilitzant l’enfocament de fixació d’objectius per a PIME.
  • Els objectius del FLAG no són necessaris per als aliments d’origen marí capturats en estat salvatge

Com s’estableix un objectiu del FLAG si s’opera a diverses categories del FLAG?

Les empreses que pertanyen als sectors del FLAG que es troben dins dels sectors designats per SBTi han d’utilitzar per defecte utilitzar l’eina sectorial del FLAG per fixar els seus objectius. Les organitzacions amb emissions associades a un dels nou itineraris de productes agrícoles disponibles, que representen el 10% o més de les emissions totals del FLAG, poden utilitzar l’itinerari de productes per a aquest producte.

Les organitzacions poden fer servir tant l’enfocament del sector FLAG com el del commodity FLAG al desenvolupament del seu objectiu del FLAG. En aquests casos, a les organitzacions es recomana consolidar els objectius en un únic objectiu FLAG combinat (absolut) emprant l’eina d’agregació.

Com fixen un objectiu les organitzacions que tenen tant aqüicultura com pesca de captura salvatge a la seva cadena de subministrament?

Les organitzacions que participen en l’aqüicultura i la pesca de captura salvatge encaixarien a la classificació del sector “Producció d’aliments – Font animal”. Tot i això, com s’ha assenyalat, el peix capturat en estat salvatge està exempt de l’obligació d’establir un objectiu del FLAG. L’organització hauria de separar les emissions de l’aqüicultura i de la pesca salvatge al seu inventari de GEH. Si les emissions procedents de l’aqüicultura són superiors al 5% (en tots els àmbits), caldrà establir un objectiu FLAG per a aquest àmbit de la seva cadena de subministrament.

S’hi inclouen les emissions evitades?

L’orientació del FLAG de l’SBTI segueix les directrius de comptabilitat del GHG Protocol, que utilitza un enfocament d’inventari en lloc d’un enfocament de comptabilitat de projectes. Quan les emissions evitades es refereixen a la desforestació, aquesta es pot incloure al FLAG tant com emissions com absorcions, si es compleixen els criteris adequats. Les emissions evitades basades en l’ús o la substitució de productes o materials no s’inclouen a la comptabilitat d’inventaris. 

Compromís de desforestació

El SBTi ha donat alguna orientació sobre l’abast dels compromisos de desforestació zero?

Les organitzacions que estableixen objectius FLAG han de presentar públicament un compromís de “no desforestació”, amb l’objectiu de tenir cadenes de subministrament lliures de desforestació per al 2025. Això abasta tots els abasts 1, 2 i 3 de les emissions i no s’hi limita llindar del 67% aplicable a les emissions d’abast 3.

Es recomana encaridament a les organitzacions que alineïn els seus compromisos amb les orientacions de l’Accountability Framework Initiative (AFi), incloent-hi una data límit del 2020, i es recomana a més que estableixin compromisos de no conversió i de no crema de torba.

 

Comptabilització de les emissions

Com podem fer seguiment i verificar les emissions relacionades amb la producció de matèries primeres en una complexa cadena de subministrament de diversos nivells, en què no hi ha traçabilitat?

Pot ser un repte, obtenir dades de producció de cadenes de subministrament globals i complexes. L’èxit de la recopilació i el seguiment de les dades depèn d’una estratègia de compromís amb els proveïdors. Anthesis ha desenvolupat diversos programes per a importants minoristes d’alimentació les cadenes de subministrament de les quals són àmplies i variades, comunicant amb èxit els requisits informatius dels proveïdors i recollint a canvi dades primàries.

A falta de dades primàries, hi ha altres mètodes, com els basats en l’activitat i en la modelització.

 

Absorció

Què ha de tenir en compte la meva organització a l’hora de comptabilitzar les absorcions (a terra) al marc FLAG?

Les absorcions només es poden incloure en els objectius FLAG quan es compleixin els requisits corresponents.

Emmagatzematge i seguiment continus:

  • Traçabilitat
  • Dades primàries
  • Incertesa
  • Comptabilitat de reversions

A la pàgina 22 de l’esborrany d’orientacions del GHGP sobre el sector de la terra i remocions (Land Sector and Removals guidance draft) es poden trobar orientacions més específiques.

És possible comptabilitzar les absorcions del FLAG encara que la nostra organització no està obligada a establir un objectiu del FLAG?

El Protocol GHG Land Sector and Removals Guidance proporciona mètodes de comptabilitat i notificació de les absorcions. Tot i això, una organització no pot utilitzar les absorcions de carboni del FLAG per a objectius basats en la ciència No-FLAG. La comptabilització de les absorcions és totalment opcional quan s’estableix un objectiu FLAG. Anthesis és conscient que les absorcions del FLAG plantegen diversos problemes a l’hora de comptabilitzar-les a la pràctica.

 Si una organització no està obligada a establir un objectiu FLAG, podeu comptabilitzar les absorcions dins de la cadena de valor de l’organització únicament a efectes interns. S’aconsella que es comptabilitzin i calculin d’acord amb la GHG Protocol Land Sector and Removals Guidance.

El canvi d’ús de la terra sempre equival a les emissions en el marc del FLAG?

El canvi d’ús del sòl podria calcular-se com una absorció de carboni si es compleixen les condicions adequades. Per exemple, la reforestació i la restauració de la vegetació forestal que es produeix a les terres de labor (per exemple, silvopastures, plantacions/corredors riberencs, corredors de biodiversitat) s’inclouen a l’objectiu del sector FLAG. No obstant això, les remocions només es poden incloure en els objectius del FLAG quan es compleixin els requisits adequats. Aquests inclouen l’emmagatzematge i el seguiment continus, la traçabilitat, les dades primàries, la incertesa i la comptabilitat de les reversions.

La reforestació i la restauració dels boscos que es produeixen fora de les terres de treball s’exclouen dels objectius perquè aquests esforços són fora de les cadenes de subministrament de l’organització i, per tant, fora de la seva influència immediata.

S’inclouen els crèdits de carboni al FLAG?

Les organitzacions no poden comprar compensacions per complir els objectius a curt termini del FLAG o de lenergia/indústria. Només l’absorció d’emissions en terrenys que són propietat d’una organització o que hi són explotats, o dins de la seva cadena de subministrament, es poden incloure als itineraris del FLAG i comptar per assolir un objectiu del FLAG. Qualsevol venda o compra de crèdits de carboni s’ha de gestionar en un inventari de l’empresa seguint les directrius del protocol de GEH per evitar-ne la doble comptabilitat.

Les absorcions d’emissions internes es poden utilitzar per complir els objectius del FLAG?

La reducció de les emissions i l’absorció del carboni a les terres que són propietat d’una organització o que hi són explotades, o dins de la seva cadena de subministrament, es poden incloure en la comptabilitat de l’inventari d’una organització i comptar per aconseguir un objectiu del FLAG.

DESCOBREIX MÉS SOBRE FLAG AQUÍ

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.