Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility La Directiva Europea sobre Diligència Deguda en matèria de Sostenibilitat i Drets Humans - Anthesis Catalunya

La Directiva Europea sobre Diligència Deguda en matèria de Sostenibilitat i Drets Humans

26 gener, 2023 | Notícies,

La Comissió disposa normes perquè les empreses respectin els drets humans i el medi ambient a les cadenes de subministrament mundials, i fomenta la divulgació dels drets humans als informes d’estat no financer.

Què són els Drets Humans?

Els drets humans són aquells drets inherents a totes les persones, i que garanteixen la seva vida en dignitat, justícia i llibertat a qualsevol lloc del món.

Empreses i Drets Humans

Actualment, ningú no dubta sobre l’enorme poder fàctic de les empreses en la complexa estructura de poder que emergeix de la Globalització i, amb això, el seu potencial per contribuir al benestar global o dificultar-lo.

Per tal d’abordar aquest fenomen, les Nacions Unides va aprovar el 2011 els Principis Rectors sobre Empreses i Drets Humans; el primer marc de referència a nivell mundial per impulsar, per part de les empreses, el respecte dels drets humans.

Si bé, aquesta responsabilitat no és vinculant, comporta una norma de conducta mundial ètica aplicable a totes les empreses, addicional al compliment de les lleis nacionals, i amb independència del lloc on operin.

La Directiva sobre la Diligència Deguda en matèria de Sostenibilitat Empresarial

El 23 de febrer del 2022 la Comissió Europea va adoptar una proposta de Directiva sobre la diligència deguda en matèria de sostenibilitat empresarial. Aquest nou marc normatiu té com a objectiu fomentar un comportament empresarial sostenible i responsable i ancorar els drets humans i els aspectes mediambientals en les operacions i la governança empresarial, incloent-hi les cadenes de valor. L’incompliment d’aquestes obligacions pot comportar la imposició de sancions i un règim de responsabilitat civil que cada estat membre haurà d’establir.

Un cop adoptada la proposta pel Parlament Europeu i el Consell, els Estats membres disposaran de dos anys per incorporar la Directiva a l’ordenament jurídic nacional.

Per què una directiva en matèria de diligència deguda?

 La UE considera que les empreses són un vector clau per crear una economia i una societat sostenible i justa, però per això necessiten un marc normatiu que en reguli l’actuació.

 D’altra banda, el Parlament Europeu, en la Resolució de 10 de març de 2021, va ressaltar que “les normes voluntàries en matèria de diligència deguda presenten limitacions i no han aconseguit avenços significatius per prevenir l’incompliment dels drets humans i el medi ambient, ni per permetre l’accés a la justícia”. Per això, va recomanar la necessitat d’adoptar requisits vinculants perquè les empreses “identifiquin, avaluïn, previnguin, aturin, mitiguin, supervisin, comuniquin, tinguin en compte, abordin i corregeixin els impactes adversos potencials o efectius sobre els drets humans, el medi ambient i la bona governança a la seva cadena de valor”.

De conformitat amb aquest propòsit, la Directiva es basa en els Principis rectors de les Nacions Unides sobre les empreses i els drets humans, les Directrius de l’OCDE per a les empreses multinacionals, en la importància d’una conducta responsable per part de les empreses, i està d’acord amb les normes laborals i de drets humans reconegudes internacionalment.

Tenint en compte això, la UE va considerar que una norma d’aquestes característiques beneficiarà, tant les parts interessades com les empreses, “pel que fa a l’harmonització, la seguretat jurídica, les condicions de competència equitatives i la mitigació dels avantatges competitius injusts de tercers països derivats d’uns nivells de protecció més baixos, així com del dúmping social i mediambiental al comerç internacional”.

Quin és l’àmbit d’aplicació de la Directiva?

La proposta de Directiva serà aplicable a les empreses següents:

Empreses constituïdes a la Unió Europea:

 • Supòsit 1: Més de 500 empleats + facturació neta mundial superior a 150 M€ (l’últim exercici en què s’han formulat comptes anuals).
 • Supòsit 2: Més de 250 empleats + facturació neta mundial superior a 40 M€ (l’últim exercici en què s’han formulat comptes anuals) + almenys el 50 % de la facturació es produeix en sectors identificats d’alt impacte.

Empreses constituïdes en un tercer Estat:

 • Supòsit 1: facturació neta a la Unió Europea superior a 150 M€ (l’exercici anterior al darrer any financer).
 • Supòsit 2: facturació neta a la Unió Europea superior a 40 M€ (l’exercici anterior a l’últim any financer) + almenys el 50 % de la facturació es produeix en sectors identificats d’alt impacte.

La Directiva afectarà el primer grup d’empreses amb facturació superior a 150 M€ a Europa o europees en els 2 anys següents després de la seva implementació, i el segon grup als 4 anys (sempre que almenys el 50% de la seva facturació es produeixi en sectors identificats d’alt impacte).

Així mateix, cal destacar que la Directiva considera d’alt impacte els sectors següents: tèxtil (incloent-hi calçat), agrícola, pesquer, productors d’aliments, comercialitzadores d’animals, fusta, aliments o begudes; extracció, comercialització i/o intermediació de minerals (des de metalls fins a gas natural); i fabricants de productes metàl·lics o d’altres minerals (llevat de maquinària o equipaments).

Tot i que les pimes no estan directament incloses en l’àmbit d’aplicació de la Directiva, aquestes es veuran afectades indirectament a conseqüència de les accions de les grans empreses respecte a la seva cadena de valor. Així, la proposta preveu un suport específic per a les pimes per ajudar-los a incorporar gradualment aspectes relatius a la sostenibilitat en la seva activitat empresarial.

Quines són les implicacions per a les empreses?

La Directiva determina una obligació de diligència deguda a les empreses per determinar, prevenir, eliminar i mitigar els efectes negatius en els drets humans i el medi ambient que poden causar les activitats de l’empresa, de les filials i de les cadenes de valor.

La nova proposta exigirà a les empreses:

 • Incorporar la diligència deguda a les estratègies.
 • Determinar els efectes negatius reals o potencials en els drets humans i el medi ambient.
 • Prevenir o mitigar possibles impactes.
 • Posar fi o minimitzar els impactes reals.
 • Establir i mantenir un procediment de reclamació.
 • Supervisar l’eficàcia de la política i les mesures de diligència degudes.
 • Comunicar públicament sobre diligència deguda.

A més, s’estableix que els administradors tenen el deure d’establir i supervisar la implementació de la diligència deguda, així com d’integrar-la en l’estratègia corporativa, assegurant la inclusió dels drets humans, el canvi climàtic i les conseqüències ambientals en les seves decisions.

D’altra banda, s’exigeix, per a algunes grans empreses, l’adopció d’un pla que asseguri que les empreses adoptin un model de negoci i una estratègia compatible amb la limitació de l’escalfament del planeta d’1,5 °C en línia amb l’Acord de París.

Finalment, és important destacar que la proposta estableix l’empresa com a darrera responsable dels impactes adversos que es generin en relació amb els drets humans o el medi ambient, si aquesta no estableix les mesures necessàries de prevenció i/o mitigació.

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.