Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility La necessitat d’una normativa actualitzada sobre residus - Anthesis Catalunya

La necessitat d’una normativa actualitzada sobre residus

6 octubre, 2021 | Reflexions,

Les emissions derivades de la deposició de residus als abocadors correspon al 77 % de les emissions generades en la gestió de residus

La contaminació deguda als residus que generem és una problemàtica greu que té un impacte ecològic gran. Afecta als aqüífers, a l’atmosfera, als oceans i a un gran nombre d’espècies. I, en conseqüència, també ens afecta als humans.

La gran majoria de nosaltres ha vist les típiques imatges d’animals marins amb plàstics enredats en alguna part del cos o dins de l’estómac. També hem vist vastes extensions d’aigua amb residus surant a la superfície. L’abast dels materials llençats que usem diàriament és tan gran que recentment s’han trobat plàstics, envasos i restes de roba a la tercera fossa oceànica més profunda del planeta, a uns 10.000 metres de fondària.

A terra ferma els impactes tampoc són desdenyables. L’acumulació i degradació dels materials als abocadors obligar a prendre mesures per no danyar els entorns. Això implica la necessitat d’impermeabilitzar el sòl sota de l’abocador per evitar que els líquids resultants de la descomposició dels residus, els lixiviats, arribin a contaminar les masses d’aigua properes a través dels aqüífers. I no sempre s’aconsegueix.

A més, s’ha de tenir en compte l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Segons el document “Càlcul de les emissions de GE derivades de la gestió dels residus municipals. Metodologia per a organitzacions”, de febrer de 2020 i elaborat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, les emissions derivades de la deposició de residus als abocadors correspon al 77 % de les emissions generades en la gestió de residus. En general, aquest sector és responsable d’un 6 %, aproximadament, de totes les emissions a Catalunya.

Proposta de llei de residus per fomentar l’economia circular

El passat mes de maig, el Govern espanyol va remetre el projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats per impulsar una economia circular i baixa en carboni. Sense data encara per a la seva aprovació, aquesta nova llei vol alinear-se amb les noves orientacions i els nous objectius en matèria de residus definits per la Unió Europea, com l’augment de la taxa de reciclatge fins a un 65 % de cara a 2035.

Un dels principals objectius de la proposta de Llei i de la Unió Europea és el foment de l’economia circular. Actualment la quantitat de recursos necessaris per produir els materials que usem habitualment és molt gran i una forma de mesurar aquest fenomen és el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra: el dia en que consumim tots els recursos naturals que el planeta és capaç de regenerar en un any.

Des de 1970 aquesta data ha anat avançant: a nivell global, l’any 1997 va ser a finals de setembre i al 2019 va tenir lloc el 29 de juliol. Per aquest 2021, tenint en compte l’efecte de la pandèmia per la Covid-19, també ha sigut el 29 juliol, per a tot el planeta. Però si ens fixem en el cas d’Espanya, els càlculs indiquen que el Dia de la Sobrecapacitat va ser el 25 de maig. És a dir, estem usant els recursos naturals de l’any que ve des de fa quatre mesos. Això implica que estem usant 2,5 planetes Terra per cobrir les nostres necessitats durant el 2021. Només a Espanya.

I les previsions globals indiquen que, de cara a 2025, necessitarem a tot el món tres planetes per mantenir el ritme de producció i consum. Òbviament es tracta d’un ritme insostenible per a la Terra i per a nosaltres: els recursos són finits i l’impacte del canvi climàtic encara pot limitar més l’accés als recursos.

L’ús sostenible dels recursos i la prevenció en la generació de residus són dues formes molt importants per aconseguir convertir-nos en societats sostenibles amb el nostre entorn

Foment de l’ús sostenible dels recursos

A banda de l’economia circular, la nova llei de residus també vol restringir els plàstics d’un sol ús, fomentar la prevenció en la generació de residus, augmentar la taxa de recollida selectiva i reciclatge, incentivar el consum d’aigua no envasada a l’hostaleria i la restauració, implementar instruments econòmics i incentius, aplicar la responsabilitat ampliada del productor i mantenir la regulació dels sòls contaminats.

L’ús sostenible dels recursos i la prevenció en la generació de residus són dues formes molt importants per aconseguir convertir-nos en societats sostenibles amb el nostre entorn. Si no canviem la relació que tenim amb el planeta i la forma com elaborem els materials necessaris per viure, els impactes que generem s’aniran agreujant i tindran conseqüències nefastes. I aquestes ens afectaran tan a nosaltres com a la resta d’espècies existents a la Terra.

Entre totes les persones podem aconseguir canviar els hàbits que tenim i assegurar un futur millor. Un futur que sigui sostenible a tots els nivells i que permeti una convivència correcta amb l’entorn que ens envolta i del qual depenem.