Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Política de Protecció de Dades Específica - Anthesis Lavola - Anthesis Catalunya

Política de Protecció de Dades Específica

Finalitat del tractament

 • Registre de comunicacions sobre accions o omissions en l’àmbit intern de l’activitat de l’empresa que puguin constituir incompliment de normes.
 • Verificació de la informació, seguiment i elaboració d’informes amb propostes d’actuacions.
 • Comunicació amb les persones denunciant i denunciada.
 • Comunicació, si escau, a Autoritat judicial, Ministeri Fiscal o a autoritat administrativa competent.

Categories d’interessats

 • Persones que per mitjà del sistema intern informen sobre possibles incompliments de normes.
 • Persones denunciades per mitjà del sistema intern sobre possibles incompliments de normes.

Categories de dades personals

 • Dades identificatives.
 • Dades de característiques personals.
 • Dades de circumstàncies socials.
 • Dades acadèmiques i professionals.
 • Dades d’ocupació.
 • Dades de transaccions.
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
 • Infraccions i sancions administratives i penals.

Dades de categories especials
Salut, origen ètnic, vida o orientació sexual; ideologia, religió, afiliació sindical, creences, opinions polítiques, conviccions filosòfiques.

Categories de destinataris
Autoritat judicial, Ministeri Fiscal o a autoritat administrativa competent

Categories de destinataris països tercers

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades
Les dades de les denúncies es conservaran únicament durant el període que sigui necessari i proporcional a efectes de complir amb els requisits imposats per la Directiva.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les previstes en els documents descriptius de mesures de seguretat de l’empresa.

Legitimació
Compliment d’obligació legal (Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió i Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció).