LABORAL Kutxa defineix una estratègia de finances sostenibles

14 setembre, 2021 | Notícies,

És una acció prioritària en el desenvolupament del seu Pla Estratègic 2020-2022

Per a LABORAL Kutxa, primera cooperativa de crèdit basca, la sostenibilitat és un compromís fundacional inherent al seu model de desenvolupament. Any rere any, busquen integrar els principis de sostenibilitat en tots els àmbits de la seva activitat, incloent les finances; per a aconseguir-ho, els hem ajudat a fer una reflexió estratègica en finances sostenibles.

Des de les àrees de Sostenibilitat Corporativa i Finances Sostenibles hem treballat amb l’entitat en un projecte per desenvolupar una estratègia que servís de full de ruta en el seu camí cap a una major sostenibilitat. Es tracta d’una de les seves accions bàsiques en responsabilitat social empresarial (RSE) plantejades dins del Pla Estratègic 2020-2022.

Atesa la cultura cooperativa de LABORAL Kutxa, l’exercici de reflexió s’ha realitzat de manera participativa amb les persones que formen part de l’organització.

El treball s’ha dividit en dues fases: un diagnòstic de la situació actual i una posterior definició del conjunt de línies de treball i d’oportunitats de millora enteses com a estratègiques i prioritàries per a l’organització. A més, en la fase del diagnòstic, s’ha inclòs un benchmark per conèixer les pràctiques d’altres companyies internacionals referents del sector en sostenibilitat.

LABORAL Kutxa alberga un propòsit social clar i coherent, amb una cultura organitzativa i uns valors arrelats com a entitat cooperativa.

LABORAL Kutxa alberga un propòsit social clar i coherent, amb una cultura organitzativa i uns valors arrelats com a entitat cooperativa. Presenta una ferma aposta per l’impuls d’accions en el marc de la sostenibilitat, sent l’ampliació de la seva oferta de productes sostenibles a la clientela el principal àmbit de millora detectat.

Considerant els resultats de la reflexió en finances sostenibles, l’entitat impulsarà noves accions, com la implantació d’una nova línia de productes de finançament verd, la definició d’una governança interna de la sostenibilitat o la priorització de la inversió socialment responsable en els fons indirectes.

L’equip de finances sostenibles de Anthesis Lavola ajuda a entitats privades i públiques en el desenvolupament de marcs de finançament -préstecs i bons- amb criteris ambientals, socials o de sostenibilitat; emet informes de segona opinió per a confirmar l’alineació del marc de finançament o del finançament amb els principis rellevants (SLLP, SBP, GLP i GBP, entre altres); i acompanya a les organitzacions i inversors en la identificació del grau d’alineació de projectes o activitats econòmiques amb la taxonomia verda de la UE.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

En què consisteix la taxonomia verda?

2 setembre, 2021 | Reflexions,

La Unió Europea va publicar al juny del 2020 el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell per a establir un marc legal que faciliti les inversions sostenibles. Aquesta norma conté els fonaments del sistema de classificació d’activitats econòmiques sostenibles des d’un enfocament mediambiental; per tant, es tracta d’una peça clau per al Pla de Finances Sostenibles de la Unió Europea, que busca canalitzar la inversió empresarial cap a activitats baixes en emissions de carboni. 

El reglament considera que una activitat és sostenible, des del punt de vista ambiental, si compleix amb algun dels següents objectius: 

  • mitigació del canvi climàtic, 
  • adaptació al canvi climàtic, 
  • ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins, 
  • transició cap a una economia circular, 
  • prevenció i control de la contaminació, 
  • protecció i recuperació de la biodiversitat i dels ecosistemes. 

Conegut com a “taxonomia verda”, el document inclou un llistat amb 67 activitats que contribueixen a mitigar el canvi climàtic i altres criteris per determinar si un actiu financer pot ser considerat verd. D’aquesta manera, qualsevol empresa que vulgui assegurar que és sostenible enfront dels seus inversors -o potencials inversors-, haurà de demostrar-ho atesos aquests criteris tècnics especificats al reglament de la UE.

De moment, només s’han fixat els criteris que mesuren el compliment dels dos primers objectius, tot i que s’espera que a la fi d’enguany la UE emeti els criteris tècnics per a la resta dels objectius mediambientals establerts. El 3 d’agost de 2021, la Plataforma de Finances Sostenibles va publicar un esborrany d’informe sobre recomanacions preliminars per als criteris de selecció tècnica per a la taxonomia de la UE que està en procés de consulta fins el 24 de setembre de 2021. 

A més, perquè l’activitat sigui considerada sostenible o verd, també serà necessari que no causi cap perjudici significatiu a qualsevol dels objectius enunciats i que es desenvolupi complint amb unes garanties mínimes o recomanacions per a exercir la inversió responsable. Per exemple, conforme a les Línies Directrius de l’OCDE per a empreses multinacionals o als Principis Rectors sobre les empreses i els DDHH de l’ONU.

Les dates d’implementació del reglament són molt ambicioses, i el text està subjecte a possibles canvis derivats de les negociacions entre els Estats membres. No obstant això, per a l’1 de gener de 2022 tots els agents del mercat financer hauran de comunicar les seves activitats desenvolupades durant l’exercici anterior que contribueixin substancialment a la mitigació i/o adaptació al canvi climàtic. I, a partir de l’any 2022, les empreses també hauran de reportar el percentatge de la seva facturació, de la inversió i de les despeses relacionades amb la taxonomia verda quant als dos objectius inicials (mitigació i adaptació al canvi climàtic). Està previst que per a l’any 2023 s’incloguin la resta dels objectius mediambientals establerts.

Tot i que la taxonomia verda està fent ara els seus primers passos, i segons els principals analistes encara queda molt camí per recórrer, la UE ja ha anunciat una taxonomia social per a finals de 2021, que classificarà les activitats amb una contribució substancial als objectius socials. En aquest sentit, el passat 12 de juliol es va publicar el primer esborrany de la taxonomia social. És important esmentar que amb aquest nou reglament pretén definir quines activitats promouen els beneficis socials, com un treball digne o l’accés a l’atenció medica assequible, entre altres, i d’aquesta manera també facilitar als inversors la seva presa de decisions quant a les finances sostenibles.

Des d’Anthesis Lavola treballem de la mà amb els nostres clients per a donar-los suport en l’alineació de les seves activitats amb els requisits establerts en la Taxonomia Verda. Col·laborem tant amb empreses com amb les entitats financeres, acompanyant-los en la seva aplicació i compliment d’aquesta normativa europea, ajudant-los en la definició de les oportunitats i minimitzant els possibles riscos a futur.