Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Petjada de carboni Archives - Anthesis Catalunya

Watertur: innovació en la gestió intel·ligent de l’aigua al sector hoteler

9 novembre, 2021 | Notícies,

La tercera tecnologia ha estat una eina d’avaluació de l’impacte ambiental específicament dissenyada per a hotels, FootprINN, desenvolupada per Anthesis Lavola.

El passat 20 d’abril de 2021 va concloure amb èxit el projecte WATERTUR, el qual està integrat dins l’Estratègia de Recerca i Innovació per a l’Especialització intel·ligent a Catalunya (RIS3CAT) i està finançat per fons FEDER, a través de l’Agència Catalana per a la Competitivitat a l’Empresa (ACCIÓ).  Concretament, el projecte forma part de la Comunitat RIS3CAT aigua i ha estat impulsat i coordinat pel clúster català de l’aigua, el Catalan Water Partnership. El WATERTUR ha tingut per objectiu desenvolupar un total de tres tecnologies innovadores per a millorar la gestió del cicle de l’aigua i la reducció dels consums en hotels.

S’han validat i operat a les instal·lacions de l’hotel Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm, tres tecnologies. La primera, per al tractament d’efluents, consisteix en l’optimització conjunta d’un biorreactor anaerobi de membrana operat amb un mur vertical amb sistema bioelectroquímic, desenvolupat per AERIS, ACSA-Sorigué i LEITAT. La segona de les tecnologies, un sistema de control intel·ligent per a usos recreatius de l’aigua, com ara les piscines, desenvolupat per l’empresa Fluidra. La tercera tecnologia ha estat una eina d’avaluació de l’impacte ambiental específicament dissenyada per a hotels, FootprINN, desenvolupada per Anthesis Lavola.

FootprINN: l’eina de càlcul ambiental per al sector turístic

L’avaluació de l’impacte ambiental de l’hotel s’ha pogut validar a través de l’eina FootprINN, una calculadora ambiental online de fàcil ús i interpretació dissenyada per a tal efecte. Aquesta avaluació es fa per mitjà de la mesura consecutiva de dos indicadors de sostenibilitat com són la petjada hídrica i la petjada de carboni. L’avaluació d’aquests indicadors permetrà una valoració quantitativa de l’impacte de les activitats de l’hotel al llarg del temps, així com la quantificació de les millores en matèria de sostenibilitat.

Què és FootprINN?

FootprINN és una eina basada en la web en la qual l’usuari pot incorporar dades del seu establiment i així obtenir resultats al moment.​ És accessible des de qualsevol dispositiu sense necessitat d’instal·lar cap aplicació.

A través d’un panell de control els establiments poden analitzar els diferents impactes ambientals i el seu comportament anual.

L’eina està orientada a aquelles instal·lacions que ofereixen el servei de pernoctació i també restauració als seus usuaris. ​Incorpora una especial atenció en l’ús de l’aigua, no solament per al consum propi de l’establiment sinó també per a l’ús de l’aigua de lleure i reg derivades de la instal·lació.​

Gràcies a FootprINN l’hoste pot conèixer l’impacte de la seva estada i així donar valor a aquelles instal·lacions que busquen una millor sostenibilitat del seu servei.

Quins impactes ambientals calcula?

FootrpINN incorpora dos indicadors principals:​

 • Petjada de Carboni: indica l’aportació de l’establiment respecte al potencial d’escalfament global o també anomenat Canvi Climàtic. Aplica la metodologia internacional del Panell Internacional pel Canvi Climàtic (IPCC).​
 • Petjada Hídrica: és l’indicador d’ús d’aigua dolça de forma directa o indirecta. Integra les petjades hídriques verda, blava i gris, tot seguint la metodologia de la Water Footprint Network, reconeguda a nivell internacional com un dels estàndards més utilitzats.​

Com funciona l’eina?

L’eina té dues parts destacades que garanteixen el seu funcionament:​

 • Entrada de dades: és allà on cada establiment detalla la informació pròpia de les característiques i funcionament de l’establiment, o bé s’hi incorporen altres fonts d’informació rigoroses i reconegudes per a la comunitat científica, en cas que sigui necessari.
 • Panell de control: és la finestra de presentació de resultats de forma gràfica i numèrica. Conté equivalències que permeten dimensionar o comparar l’impacte generat a aspectes quotidians i per tant, facilitar la comprensió de l’impacte.

L’actual situació, donada per la COVID-19, ofereix una oportunitat única per a reflexionar sobre qüestions rellevants per al turisme, com és la dels impactes ambientals, socials, i la seva resiliència vers els riscos presents. L’eina FootprINN sorgeix de la unió entre l’economia circular com a marc fonamental i la digitalització, una eina en tendència creixent en l’actualitat.

El caràcter innovador del projecte WATERTUR es planteja com a proposta de valor vers el sector hoteler de cara a l’estalvi, el posicionament i la sostenibilitat, que s’espera ajudi a la recuperació del sector en relació als efectes de la pandèmia.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Grup Vall Companys aspira a reduir un 35% la seva petjada de carboni

29 setembre, 2021 | Notícies,

Col·laborem amb el Grup agroalimentari Vall Companys a establir la seva estratègia de sostenibilitat per a l’horitzó 2030 i que ha acabat materialitzant el Programa Penta. Per a desenvolupar-ho, s’han revisat tots i cadascun dels processos de la seva cadena de valor, identificant fins a vuit objectius bàsics i mesurables en matèria de sostenibilitat cap als quals haurà d’encaminar la seva activitat durant aquesta dècada.

Un d’aquests objectius és aconseguir per al 2030 una reducció del 35% en les emissions de carboni d’abast 1 i 2. Les primeres, generades amb la pròpia activitat, les minimitzarà amb mesures com la inversió en equipaments més eficients, l’optimització del parc de vehicles i la digitalització dels processos; per a reduir les emissions d’abast 2, derivades de l’energia consumida, apostarà per les fonts d’energia renovables, tant per a l’autoconsum com dins dels acords amb els seus principals proveïdors.

El Programa Penta recull la seva estratègia de sostenibilitat 2030, amb la qual assentarà una producció d’aliments saludables de manera eficient i sostenible

El Programa PENTA es compon de 5 eixos estratègics que cobreixen tots els vessants de la sostenibilitat empresarial:

 1. Clima i circularitat: reduir l’impacte ambiental.
 2. Assegurar el benestar animal i fomentar la sostenibilitat en les granges.
 3. Persones: garantir llocs de treball atractius, respectuosos, igualitaris, saludables i segurs.
 4. Fomentar la qualitat i seguretat alimentària desenvolupant productes que donin resposta a les necessitats dels consumidors.
 5. Gestió ètica i responsable per a la sustentabilitat en el temps i l’entorn.

Objectius per al 2030

En el desenvolupament d’aquesta estratègia, Anthesis Lavola ha definit un total de 130 KPIs o indicadors de sostenibilitat que el Grup agroalimentari Vall Companys haurà d’aconseguir impulsant accions concretes en cadascun dels cinc eixos del Penta.

D’entre tots aquests indicadors, l’organització ha identificat vuit com a objectius bàsics en la seva estratègia i necessaris per a assegurar el compliment dels Objectius del Desenvolupament Sostenible:

 • Reduir un 35% les emissions de GEI d’abast 1 i 2 (eix 1)
 • Reduir un 30% les emissions de GEI d’abast 3 (eix 1)
 • Reduir la petjada hídrica un 10% (eix 1)
 • Aconseguir el 100% de granges auditades en benestar animal (eix 2)
 • Reduir l’ús d’antibiòtics un 60% respecte a 2015
 • Reinvertir en projectes d’I+D+i el 0,6% de la seva xifra de vendes
 • Consum 100% responsable de soia: sostenible i procedent de zones no desforestades
 • Homologació dels seus proveïdors sota criteris de sostenibilitat, acreditant que la seva cadena de valor també és responsable i sostenible

Seguint les directrius estratègiques fixades al Programa Penta, l’organització estarà en disposició de complir amb metes incloses en 15 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible impulsats per l’ONU.

Grup Vall Companys exerceix la seva activitat en 43 empreses integrades al llarg de la cadena de valor agroalimentari, des de la producció d’aliments compostos i farines, la criança animal i l’elaboració de productes càrnics. Actualment, compta amb més de 2.300 grangers associats al Grup. La seva cadena de producció involucra, ja sigui de manera directa o indirecta, a uns 12.000 professionals de tota Espanya, especialment d’àrees rurals.

El Grup Ametller Origen avança en el seu compromís per ser neutre en carboni al 2027

4 maig, 2021 | Notícies,

Calcula la seva petjada de carboni com a primer pas per arribar a la neutralitat abans del que marquen els Acords de París.

El Grup Ametller Origen s’ha proposat ser una empresa neutra en emissions de CO2 l’any 2027. Es tracta d’un objectiu ambiciós, ja que vol arribar a la neutralitat abans del que marquen els Acords de París (ser neutres al 2050). La definició d’aquesta fita és un pas més en el compromís del grup amb la lluita contra el canvi climàtic, iniciat l’any 2015 amb l’obtenció de la certificació d’Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya per a la reducció d’emissions de carboni a les seves plantes d’elaboració, botigues i oficines.

Per aconseguir-ho, el Grup Ametller Origen començarà per calcular la petjada de carboni de les activitats de tota la cadena de valor, de manera que inclourà no només les seves emissions directes, sinó també les indirectes (conegudes com a emissions d’abast 3). Aquestes són les emissions generades en la seva cadena de proveïment, l’ús dels productes venuts, els residus generats i altres activitats no vinculades directament amb la pròpia activitat de l’empresa. Amb els resultats sobre la taula, Ametller Origen aplicarà un pla de mesures per a la reducció i compensació i neutralització de les emissions d’acord amb la iniciativa SBTi (Science Based Targets, per les sigles en anglès).

El càlcul de la petjada de carboni ajudarà a saber quines són les fonts d’emissió més intensives.

L’ambició de convertir-se en una empresa neutra en emissions de carboni pretén contribuir al compliment dels objectius definits pels experts en matèria climàtica i evitar l’augment d’1,5 ºC de la temperatura global del planeta aquest segle.

L’equip de Gestió del CO2 d’Anthesis Lavola és l’encarregat de realitzar el càlcul de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, buscant quines són les fonts d’emissió més intensives del grup. D’aquesta manera es podran definir les accions de mitigació més adequades.

Paral·lelament al càlcul, es farà un anàlisi comparatiu per avaluar el posicionament de l’empresa respecte a altres organitzacions del sector i valorar quines són les accions més viables d’implementar.

Finalment, s’elaborarà un full de ruta que inclourà totes les accions a desenvolupar per aconseguir, a llarg terme, que el Grup Ametller Origen sigui una empresa neutra en carboni. L’estratègia a implementar es basarà en la reducció de totes les emissions possibles, compensar les que no pugui evitar i finalment equilibrar les emissions a l’atmosfera amb les absorcions o remocions atmosfèriques per tenir un balanç neutre: és a dir, que les emissions que Ametller Origen absorbeixi de l’atmosfera siguin, com mínim, equivalents a les que genera amb la seva activitat.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.