Senior Environmental Economist / Senior Miljöekonom

Role: Senior Environmental Economist / Senior Miljöekonom

Location: Sweden

Gothenburg & Stockholm

Practice Area: Resource Economics

Contract: Full-time

Remuneration Range: Competitive

Svenskt
Ansök om det här jobbet

Anthesis växer och vi söker nu en erfaren miljöekonom till vårt team inom resursekonomi. Trivs du i rollen som konsult och att inspirera och handleda medarbetare? Välkommen att skicka din ansökan eller höra av dig till någon av våra kontaktpersoner.

Om Anthesis & specifikt avdelningen Resursekonomi

Anthesis samlar cirka 1000+ hållbarhetsexperter och har kontor i 20 länder runt om i världen. Anthesis har i dagsläget 12 konsulter i Sverige med kontor i Stockholm och Göteborg.

Anthesis Sverige är ett växande företag som erbjuder tjänster inom miljö- och resursekonomi, cirkulär ekonomi, hållbara energisystem och hållbara städer. Inom dessa områden erbjuder vi strategisk rådgivning, affärsutveckling, analys och utredning, utvärdering, forskning och utbildning. Vi utreder, utmanar och fördjupar kunskap i utformning, tillämpning och utvärdering av policy och affärsstrategier och konkreta åtgärder för att möta globala miljöutmaningar.

Specifikt om tjänsten

Våra kunder kommer såväl från privat som offentlig sektor, och vi stödjer dem med bl.a. analyser och strategier med fokus på minskad miljö- och klimatpåverkan. Inom offentlig sektor har vi nära samarbeten med en rad myndigheter såsom Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Vi söker även forsknings- och utvecklingsmedel tillsammans med kunder för att kunna realisera delar av projekten.

I privat sektor har vi nära samarbeten med en bred palett av kunder såväl o Sverige som globalt, och vi utvecklar alltfler samarbeten inom Norden. Det är en stor fördel om du som söker jobbet hos oss tidigare har arbetat inom privat sektor eller som konsult.

Anthesis har en stark hållbarhetsprofil och gedigen bakgrund inom miljöekonomi, med väl etablerade kontakter inom offentlig sektor och akademi. Vi ser även en snabbt växande efterfrågan på tjänster inom miljö- och resursekonomi från den privata sektorn både i Sverige och internationellt. En av Anthesis styrkor är att vi är ett globalt som utnyttjar våra samverkansmöjligheter mellan de länder vi verkar i.

Du ska ha god erfarenhet av olika typer av samhällsekonomiska analyser (t.ex. styrmedelsanalys, kostnadseffektivitetsanalys och samhällsekonomisk konsekvensanalys), ekonomisk värdering av ekosystemtjänster samt miljökonsekvensbedömningar. Du ska kunna arbeta med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som utöver ekonomisk teori och praktik också innefattar naturvetenskap och beteendestudier.

Du kommer att ansvara och stödja våra kollegor inom miljöekonomi, och bidra till att fortsätta att växa detta team. I arbetet ingår utöver personalansvar, även projektledning. Arbetet är flexibelt och varierat, med stor möjlighet att själv påverka arbetsuppgifterna.

Eftersom Anthesis är en forskningsnära verksamhet kommer det att vara möjligt för dig att kombinera forskning med konsulttjänsterna. Vi har ett brett nätverk med forskare från flera universitet och forskningsområden som vi samarbetar med i olika projekt.

 

Vem vi söker

Personen vi söker för denna tjänst bör uppfylla följande kriterier:

  • Miljöekonom med minst 7 års erfarenhet.
  • Examen inom nationalekonomi på masternivå, gärna med inriktning på miljöekonomi
  • Erfaren med konsultarbete.
  • Vilja att driva verksamheten framåt & handleda medarbetare i detta arbete.
  • Extra plus om man har doktorerat inom miljöekonomi.
  • Förmåga att arbeta tvärvetenskapligt.

Vi kommer även att lägga vikt vid den sökandes personliga egenskaper och lämplighet. Förmågan att arbeta konstruktivt i en liten grupp är mycket viktig.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Placering:

Vi har kontor i Stockholm och Göteborg, men vi erbjuder också möjlighet till distansarbete.


English
Apply for this role
Anthesis is growing and we are now looking for an experienced Environmental Economist to join our Resource Economics team. Do you thrive in the role of a consultant and inspiring and mentoring employees? Welcome to send your application or get in touch with one of our contact persons.

About Anthesis & specifically the Resource Economics department
Anthesis brings together around 1,000+ sustainability experts and has offices in 20 countries around the world. Anthesis currently has 12 consultants in Sweden with offices in Stockholm and Gothenburg.

Anthesis Sweden is a growing company offering services in environmental and resource economics, circular economy, sustainable energy systems and sustainable cities. Within these areas we offer strategic consulting, business development, analysis and investigation, evaluation, research and training. We investigate, challenge and advance knowledge in the design, application and evaluation of policy and business strategies and concrete actions to address global environmental challenges.

Specifics of the position
Our clients come from both the private and public sectors, and we support them with, among other things, analyses and strategies focused on reducing environmental and climate impacts. Within the public sector, we work closely with a number of authorities such as the Swedish Environmental Protection Agency, the Swedish Agency for Maritime Affairs, the Swedish Agency for Economic Growth and the Swedish Energy Agency. We also seek research and development funding together with clients in order to realise parts of the projects.

In the private sector, we have close collaborations with a wide range of clients both in Sweden and globally, and we are developing more and more collaborations within the Nordic region. It is a great advantage if you have previously worked in the private sector or as a consultant.

Anthesis has a strong sustainability profile and a solid background in environmental economics, with well-established contacts in the public sector and academia. We also see a rapidly growing demand for services in environmental and resource economics from the private sector both in Sweden and internationally. One of Anthesis’ strengths is that we are a global company that leverages our inter-country capabilities.

You should have good experience in different types of socio-economic analysis (e.g. policy analysis, cost-effectiveness analysis and socio-economic impact assessment), economic valuation of ecosystem services and environmental impact assessments. You should be able to work with an interdisciplinary approach that includes natural science and behavioural studies in addition to economic theory and practice.

You will be responsible for and support our colleagues in environmental economics, and contribute to the continued growth of this team. In addition to staff responsibilities, the job also includes project management. The work is flexible and varied, with ample opportunity to influence the work tasks.

As Anthesis is a research-oriented business, it will be possible for you to combine research with consulting services. We have a broad network of researchers from several universities and research areas with whom we collaborate on various projects.

Who we are looking for
The person we are looking for for this position should meet the following criteria:
– Environmental economist with at least 7 years of experience.
– Master’s degree in economics, preferably with a focus on environmental economics
– Experienced in consultancy work.
– Willingness to drive the business forward & mentor staff in this work.
– Extra plus if you have a PhD in environmental economics.
– Ability to work in an interdisciplinary manner.

We will also place importance on the applicant’s personal qualities and suitability. The ability to work constructively in a small team is very important.

Location:
We have offices in Stockholm and Gothenburg, but we also offer the possibility to work remotely.