Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ekosystemtjänster i skogen – Samhällsekonomisk analys och styrmedelsförslag - Anthesis Sverige

Ekosystemtjänster i skogen – Samhällsekonomisk analys och styrmedelsförslag

augusti 24, 2022 | Case Study,

Kundens mål för projektet

Skogsstyrelsen har återrapporteringskrav till regeringen om att redovisa vilka insatser som är möjliga för att förbättra statusen på identifierade ekosystemtjänster i skogen som har måttlig eller otillräcklig status. Anthesis har genomfört en samhällsekonomisk analys av ekosystemtjänsterna ”Naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar”, ”Habitat och livsmiljöer” och ”Biologisk mångfald”, och utifrån konsekvensbedömningen, tagit fram förslag på möjliga åtgärder och styrmedel som kan förbättra statusen.

Projektet

Främjandet av vissa ekosystemtjänster kan stå i konflikt med främjandet av andra, vilket leder till att de har otillräcklig status. Intensivt skogsbruk kan exempelvis vara direkt skadligt för den biologiska mångfalden. I denna rapport har vi gjort en samhällsekonomisk analys med syftet att främja tre av skogens biodiversitetsrelaterade ekosystemtjänster som har otillräcklig status:

 • biologisk mångfald
 • habitat och livsmiljöer och
 • naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar.

Vi har identifierat hinder och åtgärder för att nå tillräckligt god status för de tre ekosystemtjänsterna. Utifrån denna kartläggning har vi sedan identifierat sju styrmedel för att öka genomförandetakten av åtgärder för att uppnå god status. Dessa är:

 1. Incitament för bevarande av skog: Ett system av ekonomiska incitament i form av subventioner och avgifter för bevarande och huggning av skog, baserat
  bland annat på trädens ålder.
 2. Omvänd auktion: Auktionsförfarande där åtgärder efterfrågas och tilldelas de aktörer som uppfyller krav och kan genomföra åtgärderna billigast.
 3. Ekologisk kompensation: Exploatörer åtas att kompensera för de miljöskador som inte kunnat undvikas, genom lämpliga åtgärder som stärker berörda ekosystemtjänster.
 4. Incitament för att främja naturturism: Stöd, exempelvis genom en samverkansplattform, som underlättar för markägare och aktörer inom naturturism att skapa ekonomiska möjligheter utöver skogsbruk.
 5. Miljömässigt ansvarsfull upphandling: Krav på miljömässigt hållbara arbetsmetoder vid upphandling.
 6. Ekosystemtjänstavgift: En allmän avgift för finansiering av åtgärder som främjar naturens ekosystemtjänster.
 7. Crowdfunding för åtgärder för skogens ekosystemtjänster: Frivillig finansiering för specifika åtgärder för skogens ekosystemtjänster.

 

Utifrån konsekvensbedömningen och måluppfyllelsen ser vi potential i att utveckla följande fyra styrmedelsområden ytterligare:

Styrmedel Måluppfyllelse Kostnads
effektivitet
Statsfinansiella
kostnader
Genomförbarhet Målkonflikter
Incitament för bevarande Hög Medel Medel Medel Ja
Omvänd auktion Medel Hög Låga Hög Inga
identifierade
Ekologisk kompensation Medel Hög Medel Hög identifierade Inga
Främja naturturism Medel Medel Låga Medel Ja

 

”Anthesis bidrog med innovativa analyser och framtagning av styrmedelsförslag för att förbättra miljöstatusen för ekosystemtjänster i skogen. Detta gjordes genom miljöekonomiska analyser grundat i nationalekonomisk teori. Arbetet har gett oss på Skogsstyrelsen nya insikter som kommer att användas i fortsatt utveckling av styrmedel för att stärka miljöstatusen i våra svenska skogar.”
Skogsstyrelsen

Slutsatser

Flera av styrmedlen kan med fördel implementeras i kombination, då de riktar sig mot olika befintliga hinder men med det övergripande målet om att öka genomförandetakten av åtgärder som gynnar de tre biodiversitetsrelaterade ekosystemtjänsterna. Incitament för bevarande skapar positiva ekonomiska incitament för bevarandet av skog samtidigt som negativa incitament skapas för avverkning. Styrmedlet träffar alla skogsägare. Omvänd auktionering kan tillämpas för att främja genomförandet av åtgärder genom utlysningar för specifika åtgärder. Detta styrmedel främjar även fri konkurrens vilket gynnar kostnadseffektiviteten.

Ekologisk kompensation gör det nödvändigt att kompensera för skador som uppstår, vilket även skapar ekonomiska incitament för att undvika skadorna från början. Det sista styrmedlet som konsekvensbedömts är incitament för att främja naturturism. Naturturismen främjas genom att minska barriärer och öka koordinationen mellan utbud och efterfrågan av olika naturturismtjänster. Härigenom ges skogsägare tillgång till andra inkomstkällor än försäljning av virkesråvara.

Utöver styrmedelsanalysen diskuteras även vikten av att anpassa styrmedel efter vetenskapliga insikter inom beteendevetenskap samt vikten av att strukturerat mäta effekterna av styrmedel. För att kunna påverka beteenden i en särskild riktning med hjälp av beteendeinsikter behöver beteenden och bakomliggande orsaker till beteenden undersökas.

Att studera effekten av olika utformningar av styrmedel anses viktigt eftersom det ofta kan vara svårt att förutspå effekterna av olika lösningar. Vi föreslår därför att det behövs studier av markägares attityder och vad de är villiga att acceptera, samhällets betalningsviljor, och prissättning av ekosystemtjänster, och även utvecklande studier av hinder och inlåsningseffekter för att förändra brukande.

Effekter

Analysen kommer att användas vidare av Skogsstyrelsen för fortsatta insatser för att minska den negativa påverkan på de tre ekosystemtjänsterna. Styrmedlen öppnar möjligheter för andra inkomstkällor för skogsägare och incitament för bevarande av skog som bör tillämpas utifrån skadelindringshierarkin för att minimera negativa effekter på de tre ekosystemtjänsterna.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.