Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Implementering av ett internt koldioxidpris för en global tillverkare och ett internationellt varumärke - Anthesis Sverige

Implementering av ett internt koldioxidpris för en global tillverkare och ett internationellt varumärke

mars 29, 2022 | Case Study,

Kundens mål för projektet

Kunden har ambitiösa hållbarhetsmål och en stark drivkraft för innovation. Företaget ville införa ett internt system för koldioxidprissättning som skulle ha en väsentlig påverkan på affärsinvesteringsbeslut för att hjälpa dem att uppnå sina Science Based Targets (SBT) och Net Zero-mål.

Målet var att börja med interna projekt och innovationer och arbeta mot att utforska investeringsbeslut som rör den bredare
värdekedjan och scope 3-utsläpp.

Ett viktigt motiv för det interna systemet för koldioxidprissättning var att driva på beteendeförändringar i hela
organisationen.

 

Projektet

Anthesis började arbeta med företaget för att förstå deras drivkrafter för att införa intern koldioxidprissättning, för att samla in synpunkter från intressenter och för att förstå de viktigaste systemen och processerna som skulle påverkas.

För att analysera hur implementeringen av ett internt koldioxidpris skulle fungera inom företagets processer, utformade Anthesis en pilotfas, där ett skuggpris infördes i företagets befintliga processer för godkännande av projekt.
Varför just ett internt skuggpris infördes, var på grund av dess potential att forma investeringsbeslut och ha en betydande inverkan på minskningen av koldioxidutsläpp. Vi kvantifierade koldioxidpåverkan för flera pågående projekt och samarbetade med projektledare för att förstå tillgången till data, hur projektledarna själva kan kvantifiera koldioxidpåverkan och vilka verktyg och vilken utbildning de
skulle behöva.

Vi undersökte också hur beslutsfattare skulle engagera sig i processen och hur olika koldioxidpriser skulle kunna påverka projektidéer som läggs fram. För varje projektidé tittade vi på ”break-even-kostnaden”, dvs. vilken koldioxidkostnad som skulle kunna ändra en investering från ett negativt till ett positivt NPV (nettonuvärde) eller vice versa.

Under detta skede av projektet undersökte vi också flera olika potentiella koldioxidpriser och metoder för att utvärdera och fastställa dess påverkanspotential. Det koldioxidpris som används måste fastställas på en nivå som påverkar beslutsfattandet, men det måste också vara
försvarbart, lätt att kommunicera och passa in i styrningsstrukturer för uppdatering och övervakning av priset över tid. Naturligtvis kan detta variera mellan företag och därför är det viktigt med skräddarsydd analys, men i slutändan är det fördelaktigt att kunna knyta
koldioxidpriset till ett externt riktmärke som är i linje med resultaten av den interna analysen. Slutligen har vi utvecklat skräddarsydda verktyg och utbildningsmaterial som förenklar den utmanande uppgiften att kvantifiera koldioxidutsläpp.

Eftersom intern koldioxidprissättning är en process som kan leda till betydande förändringar inom en organisation, fortsätter Anthesis att hjälpa företaget igenom själva implementeringsfasen, genom att stödja med intern kommunikation, utbildning och användarstöd.

 

Projektresultat

 • Verktyg för koldioxidkvantifiering och utbildning
 • Kommunikationsmaterial för implementering och användning av ett internt koldioxidpris
 • Rekommendation om koldioxidpris som är lämpligt för
  företagets behov

Tjänster

 • Intern koldioxidprissättning – kartläggning, pilotprojekt
  och genomförande
 • Kvantifiering av koldioxidutsläpp
 • Utveckling av skräddarsydda verktyg
 • Förändringshantering

Projektets Effekter

Projektet resulterade i skapandet av en mekanism för intern koldioxidprissättning genom ett skuggpris och tydlig vägledning om hur detta kan genomföras i processer för godkännande av projekt. Investeringsbeslut måste därmed nu kunna påvisa att koldioxidpåverkan har tagits i beaktande vid det ekonomiska beslutsfattandet. Detta skapar ett större incitament för koldioxidminskningar och leder till väsentliga besparingar av växthusgasutsläpp i linje med företagets mål.

Efter detta projekt har vi anlitats för att stödja flera andra delar av verksamheten, bland annat upphandling och design, för att undersöka hur intern koldioxidprissättning kan införas i andra processer för att göra det möjligt att fatta mer hållbara beslut, t.ex. genom att lokalisera materialförsörjningen för att minska utsläppen från transporter.

Contact us

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.