Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Koordinering av BeSmå - Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus - Anthesis Sverige

Koordinering av BeSmå – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus

september 1, 2022 | Case Study,

Projektet

BeSmå är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus.

I sin roll som koordinator av BeSmå driver Anthesis ett nätverk av närmare 20 tillverkare av småhus och byggkomponenter samt bransch- och intresseorganisationer. I Anthesis uppdrag ingår att planera aktiviteter för medlemmarna, skapa broar mellan branschen och akademin, genomföra förstudier och initiera projekt för att ta fram kravspecifikationer, beräkningsmetoder, verktyg, arbetsmetoder och incitamentsmodeller.

 

Kundens mål

Energimyndigheten tog initiativ till BeSmå för att skapa dialog och driva utvecklingsprojekt för att minska slutanvändningen av energi i den svenska småhussektorn. Nätverket syftar till att utveckla metoder och verktyg för att leverera en resurseffektiv slutanvändning av energi och skapa förutsättningar för lönsamma energieffektiviseringsåtgärder samtidigt som man bibehåller eller förbättrar inomhusluftkvaliteten i bostäderna.

På uppdrag av Energimyndigheten har Anthesis samordnat BeSmå-nätverket, som består av tillverkare av småhus, tillverkare av byggkomponenter och bransch- och intresseorganisationer, sedan 2020. BeSmå syftar till att skapa en marknadsdriven utveckling av energieffektiva småhus och att koppla nätverket och dess medlemmar till Energimyndighetens pågående arbete med nationella och internationella initiativ. Ett exempel är arbetet med Renoveringsvågen (EU Renovation Wave), ett initiativ som lanserats som en del av European Green Deal.

Arbetet i BeSmå utgår från fyra fokusområden. Dessa är:

 • Drivkrafter för energirenovering
 • Effekter av ett förändrat klimat
 • En klimatneutral småhussektorn
 • Småhusens roll i ett förändrat energisystem
hus

 

Anthesis bidrar till att

 • Påskynda utvecklingen av mer energieffektiv teknik, produkter, metoder, system och processer utifrån nätverksmedlemmarnas och småhusägarnas behov.
 • Samordna möten mellan nätverkets medlemmar för att skapa förutsättningar för ett snabbare införande av energieffektiva system och produkter på marknaden.
 • Samordna möten mellan nätverkets medlemmar och den akademiska världen.
 • Facilitator för diskussioner med den Energimyndigheten och medlemmar i nätverket.
 • Sprida resultaten till allmänheten från de initiativ som utvecklats inom nätverket, t.ex. genom att anordna webbinarier och årliga konferens samt att driva BeSmås hemsida.

Småhusen har en allt viktigare roll i omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige. Nätverket BeSmå är en viktig källa till den kunskap som behövs för omställningen, och Anthesis arbete med nätverkskoordineringen har stor betydelse för utvecklingen.

Tomas Berggren
Energimyndigheten

 

Projektets bidrag

Projektet förväntas bidra med följande fördelar:

 • En minskad efterfrågan på energi (både värme och el) i småhussektorn, samtidigt som klimatpåverkan minskar ur ett livscykelperspektiv.
 • En minskning av el- och energibehovet för uppvärmning av byggnader och ökad flexibilitet i elnätet.
 • Skapa förutsättningar för lönsam energieffektivitet samtidigt som inomhusmiljön bibehålls eller förbättras.

Kontakt oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.