Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Tjänster för förvaltning av kemiska konsortier - Anthesis Sverige

Tjänster för förvaltning av kemiska konsortier

Våra experter har många års erfarenhet av konsortiestyrning och hjälper den kemiska industrin genom processen för att uppfylla kraven i REACH.

Konsortiestyrning

Konsortier är ett effektivt och kostnadseffektivt sätt för potentiella registranter av ett kemiskt ämne att samarbeta för att uppfylla REACH-kraven i tid.

Uppfyllande av kraven i Reach

År 2010 infördes Reach (EU:s förordning som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från de risker som kemikalier medför) och tvingade tillverkare och importörer av samma kemiska ämne, varav många är hårda konkurrenter på marknaden, att samarbeta på ett sätt som de aldrig tidigare hade gjort.

För att uppfylla kraven i Reach måste företagen nu samarbeta för att ta fram den gemensamma registreringsdokumentation som krävs enligt Reach, dela med sig av befintlig ämnesinformation, ta fram nya farouppgifter när så krävs och dela på kostnaderna.

Våra tjänster för konsortiestyrning

För att tillhandahålla en administrativ och rättslig ram för att uppfylla kraven på datadelning enligt Reach på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt har den kemiska industrin organiserat sig i konsortier som består av alla registranter av ett visst kemiskt ämne eller en viss grupp av ämnen.

Konsortiestyrning kan vara en tidskrävande och ofta komplex uppgift för organisationer. Vårt team av specialister på hållbar kemi kan stödja er genom hela REACH-processen med vårt spektrum av tjänster för konsortiestyrning, vilket underlättar samarbete och förtydligande i varje steg på vägen.

chemical-consortium

Vägledning av den kemiska industrin genom konsortiets snårskog

Våra experter på hållbar kemi, som kommer från hela den kemiska industrin, har många års erfarenhet av att förenkla komplexiteten i hanteringen av kemiska konsortier och vägleda företag genom processen, bland annat:

  • Förberedelse av konsortieavtal för att fastställa den rättsliga ramen inom vilken konsortiet kommer att verka.
  • Utveckling av en mekanism för kostnadsfördelning inom konsortiet och beräkning av ersättning till dataägare.
  • Skydd av konsortiemedlemmarnas konfidentiella affärsinformation.
  • Säkerställa att all konsortieverksamhet bedrivs i enlighet med relevant konkurrenslagstiftning.
  • Beräkning av kostnader och hantering av tillåtelse om tillgång till konsortiedata och den gemensamma ansökningshandlingen för icke-medlemmar i konsortiet.
  • Underlätta vetenskapliga studier för att fylla luckor i data när så krävs, och hantera kostnaderna för dessa studier.
  • Utarbeta den gemensamma dokumentationen för ämnet, kemikaliesäkerhetsrapporten, exponeringsscenarier och vägledning för säker användning samt lämna in alla relevanta registreringsuppgifter till Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa).
  • Bevaka utvecklingen av lagstiftningen, t.ex. utkast till beslut från Echa, analyser av riskhanteringsalternativ, eventuell upptagning på kandidatförteckningen över SVHC, tillstånd för begränsningar och gemenskapens rullande handlingsplan.

TA REDA PÅ MER OM VÅRA LÖSNINGAR FÖR KEMIKALIEHANTERING

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.