Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM)

Din guide till att navigera genom komplexiteten i EU:s koldioxidskatteförordning

aerial view of supply chains

Vad är gränsjusteringsmekanismen för koldioxid?

Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, eller CBAM, är en ny förordning som sätter ett pris på koldioxidutsläpp som är inbäddade i varor som importeras till EU, och kräver att berörda företag rapporterar och köper särskilda utsläppsrätter, så kallade CBAM-certifikat, vilket bidrar till att skapa lika villkor för europeiska företag och uppmuntrar andra länder att minska sina utsläpp.

Ta reda på mer om implementeringen av CBAM.

En introduktion till CBAM

Den 10 maj 2023 antog Europaparlamentet och rådet en förordning för att förhindra att koldioxidintensiv import undergräver EU:s klimatmål och för att uppmuntra antagandet av renare produktionsmetoder, den så kallade gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM).

CBAM är ett viktigt steg framåt för EU:s engagemang för hållbar handel och ett tecken i tiden, eftersom företag och regeringar runt om i världen i allt högre grad inser behovet av att vidta åtgärder mot klimatförändringarna.

Ursprunget till CBAM

Denna koldioxidskatt för import av varor  ska fungera som en viktig del av EU:s verktygslåda för att uppnå målet om klimatneutralitet senast 2050 i linje med Parisavtalet. Den tar upp risken för koldioxidläckage som följer av EU:s höjda klimatambitioner. CBAM förväntas också bidra till att främja utfasningen av fossila bränslen i tredjeländer – t.ex. de som inte beskattar koldioxid på en EU-godkänd nivå – i enlighet med EU:s förordning (EU) 2023/956.

Förordningen riktar sig till tillverkare och importörer av produkter med material som kommer från koldioxidintensiva sektorer.

Övergången till CBAM-inbäddade utsläpp kommer att uppmuntra företag att minska sitt koldioxidavtryck. CBAM syftar till att skapa lika villkor mellan EU:s producenter och importörer.

CBAM’s Scope: Who is affected?

De nya rapporteringsskyldigheterna för CBAM, som för närvarande är i övergångsfasen fram till den 31 december 2025, fungerar som en finansiell hävstång som tillämpas på den inbäddade koldioxiden i varor som importeras till EU. Rapporteringskraven för importörer träder i kraft under denna övergångsperiod och påverkar alla EU:s medlemsstater utan att behöva implementeras i varje medlemslands lagstiftning.

I  förordningen listas specifika varor såsom aluminium, järn och stål, cement, gödningsmedel, elektricitet och vätgas. Denna våg av effekter kommer i slutändan att utvidgas till att omfatta olika energiprodukter som en del av framtida politiska överväganden.

Vad behöver organisationer göra nu?

Organisationerna måste börja samla in data och förbereda för registrering. Detta kommer att lämnas in till CBAM-myndigheten kvartalsvis och inkludera en rapport om volymen av de relevanta importerade varorna och de inbäddade växthusgaserna i dessa varor. De omedelbara åtgärder som organisationer måste vidta är:

  • Bedöma omfattningen och ursprunget för importerade produkter.
  • Bedöma växthusgasdata från företag utanför EU
  • Upprätta ett rapporteringssystem för växthusgaser som omfattar både direkta och potentiellt indirekta utsläpp i samband med importerade varor.
  • Förbereda för registrering och rapportering hos den nya CBAM-myndigheten.

Sedan början av 2023 har omfattningen av denna förordning begränsats och tidigare föreslagna kemikalier och polymerer har tagits bort. Samtidigt har tydligheten förbättrats när det gäller den detaljerade kraven på data-rapportering.

Överlämnande av produkternas deklarerade växthusgasutsläpp kommer att ske genom köp av CBAM-certifikat, baserat på prissättningen i EU:s utsläppshandelssystem. Dessa certifikat, som är avgörande för ramen för koldioxidpriser, kommer att upphandlas från en centraliserad plattform som övervakas av kommissionen (Europeiska kommissionen). De avgifter som är kopplade till dessa certifikat kommer att beräknas av kommissionen, kopplade till det slutgiltiga förfarandet för utsläppsrätter inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem.

Två kostnader skapas för företag genom CBAM:

  1. Köp av CBAM-certifikat
  2. Insamling och rapportering av utsläppsdata

Ytterligare produkter planeras att ingå i rapporteringskraven senast 2026, och alla produkter inom EU:s utsläppshandelssystem är planerade att inkluderas fullt ut senast 2030.

År 2026 krävs tillstånd för import av CBAM-varor, och rapporteringen övergår till årliga deklarationer. Tillhandahållandet av CBAM-certifikat förväntas vara den finansiella avgift som kommer att användas för att täcka växthusgasavtrycket från de datadeklarationer som gjorts för föregående år.

CBAM Tidslinje

CBAM ratificerades officiellt i maj 2023 och rapporteringsperioderna börjar från och med den 1 oktober 2023. Tidsschemat för deklarationer följer en regelbunden kvartalscykel. Den första rapporten skulle lämnas in senast den 31 januari 2024 avseende varor som importerats under fjärde kvartalet 2023. Den sista rapporten ska lämnas in senast den 31 januari 2026 för varor som importerats under fjärde kvartalet 2025.

regulation graphics cbam timeline

Vilka andra förändringar är på gång?

Den 1 oktober är den första stora milstolpen med övergångsrapportering som påbörjas. Nästa milstolpe kommer att vara i slutet av 2025 och från och med den 1 januari 2026 då omfattningen av produkterna kommer att utökas. Detta kommer sannolikt att involvera fler företag, vilket speglar de första intressenternas resa, och skapar förutsättningar för ett ökat affärsdeltagande i CBAM-landskapet.

Reda ut konsekvenserna

CBAM ger organisationer mandat att inleda en omfattande undersökning av sina leveranskedjor. Som ett minimum innebär detta att förstå varornas ursprung, men sedan samarbeta för att fastställa de växthusgasutsläpp som är förknippade med dessa produkter. Detta kommer att kräva mycket data.

I bilaga II anges 138 obligatoriska och 21 villkorade dataparametrar. När man överväger varje produkt i omfattningen skalas detta snabbt upp till ett enormt datadrivet projekt i desperat behov av en digital lösning och automatisering.

På längre sikt kommer den ekonomiska hävstången i form av CBAM-certifikat att påverka importerade produkter. De uppgifter som härrör från rapporteringen kommer också att ge en tydlig bild av växthusgasavtrycket för var produkterna tillverkas och var de slutligen säljs, vilket hjälper till att avslöja klimatpåverkan längre upp i leveranskedjan.

Datarapporteringen implementeras genom EU-beskattning, så det är möjligt att ansvaret initialt kan falla på ekonomiavdelningar som kanske inte är direkt bekanta med koldioxidmätning på installations-, produktions- och inbäddningsnivå. Det finns dock särskilda system för att effektivisera omfattning och rapportering, allt beroende på datatillgänglighet.

Vad händer härnäst?

Som med alla skattesystem är en konsekvensbedömning av CBAMs påverkan och en kartläggning av vägen framåt vårt rekommenderade första steg. Rapportering kommer att vara obligatorisk för vissa organisationer, och senare kommer detta att beskattas genom certifikat och kommer att fokusera på omfattning och kostnadsansvar. Färdplanen leder till djupare insikter i leverantörskedjans dynamik, koldioxidmätning och datainsamling, allt kopplat till de definierade parametrarna i förordningen, per produkt.

Anthesis har en lång historia inom inventering av växthusgaser, ett team av experter inom klimatrapportering och digitala verktyg för att stödja din resa mot CBAM-efterlevnad. Även om CBAM är nytt, är processen vi följer för bedömning, datainsamling och efterlevnad  bekant för vårt team. Att anpassa rapporteringskraven till organisationen och uppskattat ekonomiskt ansvar genom CBAM-certifikat kommer att vara prioriterade resultat som våra kunder använder för att informera om sin fortsatta resa och påverkansnivå i hela leveranskedjan.

Vår kombinerade erfarenhet och vårt bibliotek av koldioxiddata gör oss väl lämpade för att stödja kunder i implementeringen av nya efterlevnadssystem för CBAM.

Utforska skräddarsydda lösningar och lyft din hållbarhetsresa. Vi välkomnar förfrågningar och partnerskap för att driva positiv förändring tillsammans. Låt oss forma en hållbar framtid tillsammans.