Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Vår hållbarhetspolicy - Anthesis Sverige

Vår hållbarhetspolicy

Vi har åtagit oss att driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet – vi arbetar med andra organisationer för att utveckla, hantera och främja deras sociala och miljömässiga verksamhet. Men detta är inte bara en affärsstrategi; varje person på Anthesis är personligen engagerad i hållbarhet och letar aktivt efter sätt att göra skillnad.” 

Stuart McLachlan
VD

Vi är glada att kunna presentera vår globala hållbarhetspolicy 2021 för dig.

Anthesis grundades på övertygelsen att kommersiell framgång och hållbarhet går hand i hand, och vår egen framgång är inget undantag. Som ett globalt företag är vi medvetna om den påverkan vi orsakar på miljön och samhället genom vår dagliga verksamhet och i interaktionen med våra kunder, våra leverantörskedjor och samhället i stort. Vi har åtagit oss att hantera denna påverkan och driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Som ett fullt certifierat B Corp™ är vi juridiskt förpliktigade att hantera denna påverkan till förmån för alla våra intressenter – våra anställda, våra kunder, våra leverantörer, våra aktieägare – och naturligtvis till förmån för samhället och miljön i stort.

Öppenhet är ett centralt värde i vår organisation och vi är angelägna om att kommunicera våra hållbarhetsframsteg med alla våra intressenter.


 

För att säkerställa ett hållbart tillvägagångssätt för bästa praxis i vår verksamhet kommer vi att:

 • Driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt, rättvist och öppet sätt, och förväntar oss att våra affärspartners och leverantörer gör detsamma.
 • Följa alla tillämpliga lagar, förordningar och uppförandekoder samt frivilliga åtaganden där så är lämpligt.
 • Främja vår inställning till hållbarhet inom organisationen och ge varje individ möjlighet att ständigt söka efter sätt att förbättra och engagera sig i hur vi gör saker ur ett hållbarhetsperspektiv och kommunicera vår inställning externt till viktiga intressenter, partners, leverantörer och kunder.
 • Upprätthålla mänskliga rättigheter i vår verksamhet och uppmuntra vår värdekedja att göra detsamma genom att anta bästa praxis enligt internationella standarder och principer som ILO, Rugge Framework, Deklarationen om mänskliga rättigheter och Modern Slavery Act.
 • Erbjuda bästa möjliga rådgivning till våra kunder – hjälpa dem att förankra ett engagemang för hållbarhet i sin verksamhet, se till att projektmålen uppfylls och uppmuntra dem att anta en meningsfull strategi för hållbarhet.
 • Behandla våra anställda rättvist – genom ansvarsfulla anställningsavtal, rättvisa arbetsvillkor, möjligheter till utveckling, lika möjligheter och skydd av deras hälsa, säkerhet och välbefinnande.
 • Hantera och minska vår miljöpåverkan – maximera energieffektiviteten, förebygga föroreningar, minska utsläppen, välja miljövänliga transportalternativ, använda alla resurser på ett klokt sätt, se till att tillgångarna tas om hand på ett ansvarsfullt sätt i slutet av deras livscykel och skydda miljön och den biologiska mångfalden.
 • Upphandla varor och tjänster som motsvarar våra värderingar och köpa lokalt eller etiskt så mycket som möjligt – förbättra vår inverkan på miljön och samhället.
 • Investera i och stödja vårt samhälle – lokalt, nationellt och internationellt.
 • Sätta upp mål och övervaka, granska och rapportera regelbundet våra hållbarhetsresultat, och fortsätta att sträva efter att förbättra oss utifrån bästa praxis.
 • Regelbundet be våra intressenter om kommentarer och återkoppling om vårt hållbarhetsprogram. Vi arbetar mot våra mål under året och övervakar våra framsteg kvartalsvis för att se till att vi uppfyller dem och att vi gör förändringar på vi inte når upp till dem.

Paul Crewe
Hållbarhetschef och Verkställande direktör
April 2021