Julia Wahtra

Konsult

Julia Wahtra har en masterexamen i nationalekonomi med inriktning miljöekonomi samt en Agronomexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon har arbetat på Anthesis vid sidan av sina studier, och på heltid sedan hennes examen 2019. Nu har Julia valt att fortsätta sin akademiska bana och ska doktorera på SLU, parallellt med doktorandstudierna jobbar hon dock kvar på deltid inom det miljöekonomiska fältet på Anthesis. Som konsult har hon erfarenhet av att utföra samhällsekonomiska analyser såsom kostnads-nyttoanalys, data- och styrmedelsanalys samt kartläggning och ekonomisk värdering av ekosystemtjänster. Julia har ett gediget intresse för hållbarhetsfrågor, speciellt i koppling till markanvändning, livsmedelsproduktion och havs- och vattenmiljöfrågor.

Under vårterminen 2019 skrev Julia sin masteruppsats för Anthesis i ämnet prioritering av skydd av dricksvattenresurser. Uppsatsen “Establishment of Water Protection Areas: Comparing Benefits of Protecting Groundwater Services to Agricultural Costs” finns att läsa under Publikationer.