Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projektutveckling och innovation - Anthesis Sverige

Projektutveckling och innovation

Projektutveckling

Anthesis har arbetat med projektutveckling som ligger i framkant när det gäller kunskap om hållbarhet. Det handlar om att ta en idé och sätta in den i ett sammanhang baserat på miljöövervakning, behov och bedömd framtida utveckling. Från detta frö kan ett projekt utvecklas med stöd och finansiering från exempelvis olika innovationsprogram.

Anthesis har stor erfarenhet av att arbeta i ett föränderligt sammanhang och ett starkt resultat av både nationella och EU-finansierade projekt där innovation utvecklas. Vi har också erfarenhet av att följa med forskning och lärandeprocesser som kan utveckla projekten vidare.

Arbete inom projektutveckling och innovation

Internationell expertis inom projektledning

Anthesis erfarenhet av projektansökningar sträcker sig från regional nivå till internationell inom EU. Medarbetarna på Anthesis har gedigen erfarenhet av lokala ansökningar till regionala aktörer, som till exempel Fördjupad förstudie för en Bioenergikombinatanläggning åt Gullspångs kommun till Västra Götalandsregionen och LEADER Nordvästra Skaraborg.

Nationellt arbetar vi med ansökningar till myndigheter som Energimyndigheten, Smart Built Environment och Vinnova inom olika program inriktade på Hållbara Energisystem, och Hållbara städer. Ansökningarna kan både vara skrivna på uppdrag av kund och avse egna ansökningar som partner eller projektägare. Flera av våra medarbetare har också mångårig erfarenhet av att utvärdera den här typen av ansökningar.

Projektansökningar


 • EU
 • Nationellt
 • Regionalt/lokal

 

Strategisk rådgivning


 • Marknadsanalys
 • Affärsinformation
 • Konsekvensanalys – Undersökningar och utvärderingar

 

Klusteranalys


 • Analys av innovationsmognad
 • Analys av affärsmodeller

 

Samordning av kundnätverk


 • Konstgräs, Svenska miljöskyddsbyrån
 • Energieffektiva enfamiljshus, samordning av BeSmå-nätverket på uppdrag av Energimyndigheten
 • Hållbar utveckling av Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar, samordning av projektet On Three Archipelagos på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten

 

Förvaltning av processer


 • Leda komplexa utredningar med många projektpartners och deltagare, från idé till genomförande.
 • Planering av tid och resurser för projektets genomförande.

 

Projektutveckling och affärsutveckling


 • Från idé till genomförande av projektet och utvärdering
 • Använda färdigheter och kunskaper från projektfinansiering för att hjälpa företag att stärka sin affärsutveckling och pröva nya idéer.

Några exempel på projekt är:

 • Återhus som handlar om återbruk av tunga byggnadsdelar av betong och stål, Codesign (Anthesis projektpartner), Vinnova,
 • Verifiering och demonstration av nya kombinerade värme-och ventilationssystem för energieffektiva småhus, Branschorganisationen TMF (Anthesis genomförande konsult), Energimyndigheten
 • Gröna tak, som analyserar samhällsekonomiska och fastighetsekonomiska värden av ekosystemtjänster för att stödja fastighetsägare att oftare välja gröna tak, FPX (Anthesis genomförande konsult), med Viable Cities som finansiär. Arbetet genomfördes i samverkan med Högskolan i Gävle, Ekologigruppen, Gavlefastigheter och Mässing Properties
konstgräs-sverige

Genom våra koordinerande roller i beställarnätverken BeSmå (Energieffektiva Småhus) och BeKoGr (Konstgräs) hjälper vi och stödjer medlemmarna att gå från idé till projekt med ansökningar och genomförande inom respektive program till finansierande myndighet (Energimyndigheten och Naturvårdsverket).

Vi har också en framträdande roll i arbetet med energieffektiva flerbostadshus i nätverket BeBo, där vi ansvarar för genomförandet av förstudier tillsammans med branschkollegorna Aktea och Borg & Co.

Vad gäller internationella ansökningar har Anthesis medarbetare stor vana av olika EU-projektansökningar, allt från Life till Horizon 2020 men även inom Interreg-programmen, samt erfarenhet av utvärdering av ansökningar och genomförande av EU-projekt.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.