Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rapport om tappvarmvatten och IMD - Anthesis Sverige

Rapport om tappvarmvatten och IMD

november 30, 2020 | Nyheter,
Utomhusdusch

Hösten 2020 genomförde vi en förstudie om “Tappvarmvatten och IMD – Hur användarnas brukarbeteende påverkas av varmvattentaxans utformning”. Rapporten har författats av Sanna Börjeson och Saga Ekelin, på uppdrag av BeBo – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus.

Bakgrunden till förstudien var att på grund av förordningen (2014:348) om energimätning i byggnader så har regeringen beslutat att införa begränsade krav på individuell mätning och debitering, IMD, av värme och tappvarmvatten. Många fastighetsägare upplever bristande kunskap gällande varmvattenanvändningen och hur den kan påverkas. I denna förstudie undersöktes hur IMD bör implementeras för att få störst effekt på varmvattenanvändningen.

Baserat på de enkäter och intervjuer som genomfördes i förstudien, visar resultaten att besparingen av varmvatten varierar efter att IMD införts, men tyngdpunkten ligger på runt 20 procents besparing. Resultatet bekräftar vad tidigare studier visat och stämmer även överens med uppgifter från leverantörer av mätsystem.

Avgörande för vilken effekt som kan åstadkommas med IMD är hur kommunikationen med hyresgästerna sker. Syftet med IMD och hur de kan påverka sina kostnader måste vara glasklart för att åstadkomma beteendeförändringar. Ytterligare en aspekt som diskuteras i förstudien är hyresgästernas priskänslighet och hur prisnivån för varmvattnet styr det resultat som kan uppnås med IMD.

Länk till studien på BeBos hemsida.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.