L’Ajuntament de Tarragona inicia la redacció del nou POUM

tarragona hero

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és el document que ha de guiar el desenvolupament urbanístic del municipi en els propers anys.

L’Ajuntament de Tarragona ha iniciat la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de la ciutat. Aquest document ha d’establir els criteris de planificació i desenvolupament urbanístic per la ciutat al llarg dels propers anys.

L’equip tècnic de l’ajuntament és l’encarregat de redactar el POUM, però des d’Anthesis elaborarem els documents d’avaluació ambiental estratègica, feina iniciada el passat mes de maig. La tasca de l’equip pluridisciplinar de Ciutat i Territori integrarà tots aquells elements imprescindibles per cobrir les necessitats locals de la ciutat de Tarragona i la seva ciutadania, a la vegada que donarà resposta als reptes globals d’emergència climàtica o pèrdua de la biodiversitat.

Es proposaran accions innovadores lligades a la salut pública, la transició energètica, l’adaptació al canvi climàtic, la infraestructura verda o l’economia circular aplicada al territori.

tarragona

s proposaran accions innovadores lligades a elements que cada cop són més rellevants com la salut pública, la transició energètica, l’adaptació al canvi climàtic, la infraestructura verda o l’economia circular aplicada al territori. Aquest procés es durà a terme de forma conjunta amb l’equip redactor del POUM i amb tots aquells agents de la ciutat implicats en la seva planificació i gestió per assolir un document adaptat a les necessitats i a la realitat de la ciutat de Tarragona.

A més, també prestarem assessorament ambiental per tal de poder integrar aquelles mesures i estratègies a les propostes del pla que permetin a la ciutat de Tarragona fer front als reptes ambientals i climàtics. Així mateix, el document s’ajustarà als desafiaments globals que s’inclouen en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i estarà alineat amb els treballs que s’estan realitzant per a la redacció de l’Agenda Urbana de Catalunya.

El procés d’elaboració del POUM de Tarragona

L’elaboració del nou POUM s’inicia amb la redacció del document d’avanç i s’acompanya del Document Inicial Estratègic. En aquest document es realitza una primera diagnosi de la realitat ambiental del municipi, s’analitzen les diferents alternatives i es fixen els objectius i estratègies ambientals que es proposa incloure al document del POUM. Amb aquest document, l’òrgan ambiental efectua les consultes pertinents i emet el corresponent Document d’Abast en el qual es fixen els criteris a integrar en les següents fases.

Posteriorment, es procedeix a la redacció del document per a l’aprovació inicial del POUM, el qual ve acompanyat per l’Estudi Ambiental Estratègic. Aquest estudi inclou la valoració ambiental de la proposta del POUM i aquells criteris per a donar resposta als elements ambientals identificats en les fases de diagnosi. El document per a l’aprovació inicial se sotmet al procediment d’exposició pública i, amb la integració de les possibles aportacions de la ciutadania o els organismes públics, queda subjecte a l’aprovació provisional i a la definitiva.

L’equip de Ciutat i Territori d’Anthesis compta amb una àmplia experiència en la redacció de documents d’avaluació ambiental estratègica de planejament. Gràcies a aquest coneixement, disposem de les eines per treballar de forma conjunta en l’elaboració d’un pla urbanístic innovador per a Tarragona que doni resposta a les necessitats de la ciutat i, a la vegada, als reptes ambientals als que ens enfrontem.

El document s’ajustarà als desafiaments globals que s’inclouen en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i estarà alineat amb els treballs que s’estan realitzant per a la redacció de l’Agenda Urbana de Catalunya.