Estudi sobre la connectivitat ecològica a l’àmbit metropolità del riu Llobregat

Objectius del projecte al rio Llobregat

Dins del context de diagnosi per la redacció del futur Pla Estratègic Metropolità del riu Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha considerat escaient aprofundir en el coneixement de la connectivitat ecològica del territori, un factor clau per mantenir els serveis ecosistèmics, conservar la biodiversitat, i millorar la resiliència en front del canvi climàtic. 

Amb aquest context, el present estudi té com a finalitats analitzar la permeabilitat del territori, identificar i caracteritzar els àmbits d’interès prioritaris de desfragmentació, identificar els principals fluxos d’activitat faunística, i plantejar mesures de millora de la connectivitat ecològica en base al coneixement de les necessitats i tensions detectades sobre el terreny, tant seguint el curs del riu Llobregat, com en sentit transversal afavorint la connectivitat a través de la serralada litoral. 

llúdriga al riu llobregat

Serveis clau prestats:

  • Anàlisi territorial de la connectivitat ecològica.
  • Elaboració d’un pla d’actuació i millora de la connectivitat ecològica.
  • Planificació sectorial i criteris de gestió ambiental.

El projecte

L’estudi es basa en la recopilació i anàlisi de dades de camp, complementat amb el recull de la informació disponible, i una anàlisi de la permeabilitat del territori mitjançant SIG. 

Durant el transcurs dels treballs s’han realitzat 3 campanyes de treball de camp per caracteritzar els àmbits prioritaris de desfragmentació, inventariar i mostrejar els passos de fauna existents, i identificar els fluxos d’activitat faunística a partir de la detecció de rastres i la instal·lació de càmeres de fototrampeig. Les dades recollides s’han analitzat conjuntament mitjançant eines estadístiques i SIG amb l’objectiu de conèixer i valorar la funcionalitat real de l’àmbit d’estudi en relació a la connectivitat i identificar els principals factors limitants. 

A partir del coneixement generat sobre el terreny, l’estudi planteja actuacions de millora de la connectivitat ecològica, fent incís tant en la restauració dels corredors ecològics existents com proposant nous espais per on la fauna podria desplaçar-se en bones condicions. 

«Una molt bona feina amb un equip multidisciplinar molt competent que ha donat resposta als reptes que plantejàvem per l’anàlisi de la connectivitat ecològica a la vall baixa del Llobregat. Contentes de com s’han desenvolupat els treballs, del resultat final i, sobretot, del tracte i la rigorositat de l’equip tècnic.«

Àrea Metropolitana de Barcelona

Resultats clau del projecte

Els treballs realitzats constaten que es tracta d’un espai constret per les zones urbanes, industrials i aeroportuàries i molt fraccionat pel pas de nombroses infraestructures viàries i ferroviàries que, per la seva antiguitat, no es van dissenyar comptant amb estructures específiques per al pas de fauna. En aquest sentit, l’estudi inclou un inventari i classificació dels passos de fauna existents en base a les característiques estructurals i altres condicionants detectats, i una valoració de les diferències observades entre els barems teòrics i la funcionalitat dels passos existents dins l’àmbit del Llobregat. 

En aquest entorn també cal remarcar la funcionalitat de les zones fluvials com a corredors ecològics, un hàbitat molt minoritari en extensió, però amb gran importància per a la connectivitat faunística. S’ha dissenyat un índex numèric per a la valoració de la qualitat connectora dels cursos fluvials. 

L’estudi culmina amb una bateria exhaustiva de propostes de millora de la funcionalitat ecològica, amb actuacions enfocades a reduir l’efecte barrera de les infraestructures de transport, millorar la qualitat dels corredors fluvials, i restaurar hàbitats d’interès, acompanyada d’un recull de criteris transversals per a una gestió del territori a favor de la connectivitat ecològica.  

Cal destacar també el contrast de les zones de més interès amb el planejament urbanístic existent, que servirà per a poder trobar les eines urbanístiques per garantir la connectivitat en el futur desenvolupament dels diferents sectors.  

Impactes del projecte

El coneixement generat per l’encàrrec ha de permetre reflectir en el futur Pla Estratègic Metropolità del riu Llobregat una gestió del territori que consideri la distribució dels corredors faunístics dins l’àmbit d’estudi i en prioritzi la seva protecció. Així mateix, la implantació del recull d’actuacions de millora permetrà la progressiva restauració de la permeabilitat i dels fluxos ecològics d’aquest espai tan tensionat i que es tinguin en compte les zones de més interès per la connectivitat en futurs desenvolupament urbanístics.