La Diputació de Còrdova elabora l’Agenda Urbana de la Província

portada cordoba 1

La Diputació de Còrdova, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels habitants i promoure’n el desenvolupament sostenible, ha elaborat l’Agenda Urbana de la Província.

Després d’anys treballant per al desenvolupament sostenible a la província, amb iniciatives com l’Agenda 21 Provincial, el Pla Provincial de Desenvolupament Sostenible i les Agendes de Desenvolupament Sostenibles Municipals, la Diputació de Còrdova ha apostat per continuar avançant en aquesta direcció, elaborant l’Agenda Urbana Provincial, i per això ha comptat amb l’equip d’Anthesis Lavola.

El projecte va néixer el 2022, impulsant una primera fase per enfocar l’Agenda Urbana, en què es van identificar les principals problemàtiques i els reptes a afrontar per definir els objectius estratègics. Atès el caràcter integrador del document, tot això es va dur a terme mitjançant un procés participatiu amb agents locals, referents a sostenibilitat, tècnics municipals i de la diputació, i alcaldes de la província.

El document va ser presentat públicament en roda de premsa el 30 d’octubre pel vicepresident primer de la Diputació i delegat d’Infraestructures, Sostenibilitat i Agricultura, Andrés Lorite, juntament amb Eva Puche, Gestora de comptes d’Anthesis a la zona sud.

Objectius Estratègics de l’Agenda Urbana

A partir d’aquest primer enfocament, el 2023 es va impulsar una segona fase, on es va elaborar una Diagnosi tècnica de la província i es va redactar el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana; tot això estructurat seguint les directrius de l’Agenda Urbana Espanyola. Per això, es va iniciar un nou procés participatiu en què els agents del territori van tornar a tenir un paper destacat.

objetivos estratégicos de la agenda urbana de cordoba

El Pla d’acció pretén afrontar els principals reptes ambientals, socials i econòmics de la província identificats a la diagnosi, mitjançant un full de ruta format per 40 accions, totes recollides i estructurades mitjançant fitxes detallades. A grans trets, aquestes accions permetran:

  • Millorar els serveis de transport públic i fomentar-ne la mobilitat activa.
  • Conscienciar i capacitar el sector primari, fomentar la diversificació i sostenibilitat dels cultius, actuar sobre les infraestructures hídriques
  • Augmentar la resiliència dels entorns urbans, fomentar-ne el consum conscient i millorar la gestió de residus i l’ús de l’aigua
  • Facilitar l’accés a l’habitatge, impulsar incentius per a la rehabilitació, augmentar l’accessibilitat a equipaments i serveis bàsics
  • Promocionar les eines de participació, facilitar-ne l’accés de manera inclusiva, millorar la comunicació amb la ciutadania
  • Promoure la formació ocupacional i laboral i impulsar l’economia circular

Es preveu que el full de ruta estigui en constant evolució, sotmetent-se a un procés de revisió i millora contínua, a mesura que avanci el grau d’execució de les accions i que els actors implicats vagin incorporant processos i mecanismes.

image 9
image 8

Com a complements al Pla d’acció, i per assegurar-ne el desplegament correcte, es van definir les eines següents:

  • Sistema de cogovernança: format per 3 nous organismes dins de la Diputació de Còrdova (el Grup Impulsor de l’Agenda Urbana, la Mesa Política de Seguiment i un Comitè Tècnic de Seguiment), així com per agents locals que participaran en processos consultius i d’actualització del Pla d’acció.
  • Sistema de seguiment i monitoratge: liderat pel Comitè de Seguiment de l’Agenda Urbana Provincial, el qual serà el responsable de mesurar el grau d’implementació de les accions i d’identificar les possibles dificultats que hi pugui haver durant el desenvolupament, així com valorar-ne l’impacte que tenen per a la província, a curt, mitjà i llarg termini.
  • Protocol per a la integració dels objectius estratègics: una eina metodològica dissenyada per facilitar al personal de la Diputació de Còrdova la integració i el treball dels Objectius Estratègics de l’Agenda Urbana Provincial a l’organització, de forma senzilla i sistemàtica. El protocol es complementa amb una checklist com a eina operativa per implementar-lo.

Des d’Anthesis ens congratulem per l’aposta decidida de la Diputació de Còrdova en l’abordatge dels reptes de desenvolupament sostenible de la província, i esperem poder continuar treballant conjuntament per assegurar un desplegament correcte de l’Agenda Urbana que generi un veritable impacte positiu a la província.