Logista coneixerà el seu impacte ambiental amb una anàlisi de riscos i oportunitats

logista impacte ambiental

Logista constituirà un grup de treball amb els responsables de gestió ambiental

Logista, amb una política de RSC molt present en els seus objectius corporatius i de negoci, vol gestionar l’afecció que el canvi climàtic pot tenir sobre la seva activitat i per a això ens ha encarregat una anàlisi dels riscos i oportunitats associats al canvi climàtic emprant les recomanacions del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 

El TCFD estableix una sèrie de recomanacions perquè les empreses puguin desenvolupar divulgacions voluntàries relacionades amb el clima, que siguin consistents, comparables, de confiança, clares i eficients; l’objectiu és proporcionar informació relativa a com afecta el canvi climàtic a l’organització de cara al fet que les parts interessades siguin conscients dels riscos i les oportunitats climàtiques a les quals s’enfronten. 

Dins de Logista es constituirà un grup de treball format per responsables de la gestió ambiental en el grup. A més, participaran en el projecte les persones responsables d’aquells serveis o projectes que puguin tenir major interès en relació amb el canvi climàtic, com per exemple aquells que permetin reduir emissions contaminants o altres que facilitin l’adaptació als efectes provocats pel canvi climàtic. 

Amb la informació proporcionada realitzarem una anàlisi DAFO de l’organització en gestió del canvi climàtic, que servirà com a antecedent a l’informe del TCFD. A més, aquesta anàlisi de riscos climàtics s’alinearà amb el procediment d’identificació i gestió dels riscos associat a l’activitat de Logista. 

Aquest informe inclourà declaracions relatives als quatre pilars que el componen: 

  • Governança: per a identificar i designar les funcions clau de gestió en l’avaluació de riscos i oportunitats relacionats amb el canvi climàtic. 
  • Estratègia: desenvolupament dels escenaris i anàlisis del cost-benefici de les accions.
  • Gestió del risc: identificació, quantificació i priorització dels riscos i oportunitats. Desenvolupament d’un pla d’acció per a mitigar els riscos relacionats amb el clima.
  • Objectius i mètriques: definició dels indicadors clau, estratègies de monitoratge i identificació de l’abast, metes i objectius de l’anàlisi.

Aquest informe inclourà declaracions relatives als quatre pilars que el componen: governança, estratègia, gestió del risc i objectius i mètriques.