La Taula del Sector Logístic fomenta la millora del transport i la distribució urbana de mercaderies

sector logístic - taula per la millora de la mobilitat

Anthesis renova l’assistència tècnica a la Taula amb l’objectiu d’aportar valor afegit als projectes de millora i modernització de l’activitat logística als municipis.

La Taula del Sector Logístic és l’òrgan de diàleg i treball establert en el context del Pla director de mobilitat (pdM) 2013-2018 com a marc per al desenvolupament de mesures de l’eix logístic del propi pla director.

La Taula té com a objectiu compartir i canalitzar les problemàtiques del sector logístic i de distribució urbana de mercaderies (DUM) i desenvolupar iniciatives per millorar i modernitzar l’activitat logística urbana als municipis. Està formada per tots els actors rellevants en el sector: administracions públiques, transportistes, carregadors i altres ens i organismes relacionats.

Des de 2022, lequip de ciutat i territori d’Anthesis du a terme l’assistència tècnica de la Taula del Sector Logístic per encàrrec de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). L’objectiu d’aquesta assistència és facilitar l’execució dels projectes plantejats, donant suport en la seva organització i dinamització.

Recentment, s’ha renovat l’encàrrec amb l’objectiu d’aportar més valor afegit a través del desenvolupament de sinèrgies entre els membres de la Taula i els grups impulsors i del reforç de la comunicació dels projectes i fites assolides, tan entre els membres de la Taula com cap al públic extern.

Durant aquest temps, s’han preparat i dinamitzat diferents sessions de treball amb l’objectiu de donar suport als cinc grups impulsors que la Taula havia definit per liderar el desenvolupament de les actuacions proposades.

Les sessions de treball s’han dut a terme en format en línia i han consistit en diferents workshops i webinars organitzats per l’ATM i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, dos dels grups impulsors de la Taula.

Les temàtiques tractades han sigut la viabilitat de les mesures en la DUM a les ciutats de l’àmbit territorial del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), els passos a seguir per l’ús dels robots d’última milla a Catalunya, el projecte Hallo (creació de centres per a solucions de repartiment d’última milla) i el desenvolupament d’iniciatives per a la millora de la DUM.

A més, ha prestat assistència tècnica durant el Fòrum de l’Ecotransport, organitzat per TRANSCALIT junt amb la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQACC – Generalitat de Catalunya), dos entitats que conjuntament esdevenen un dels grups impulsors de la Taula. També s’ha acompanyat als grups impulsors durant la sessió plenària que va tenir lloc a principis de març i s’han preparat els materials necessaris per explicar els treball realitzats durant l’any anterior i els reptes de futur.

A part de la dinamització de les sessions, l’equip d’Anthesis també ha elaborat materials de suport com el “Document informatiu sobre el Distintiu de garantia de qualitat ambiental adaptat a la DUM” i la “Memòria del Fòrum de l’Ecotransport”.

L’equip d’Anthesis ha dinamitzat diverses sessions de treball i ha elaborat materials de suport per la Taula del Sector Logístic