Termes i condicions

Condicions generals

1. Objecte

1.1 «Anthesis Lavola 1981, SAU», amb CIF A58635269 i domicili a l’avinguda de Roma, núm. 252-254, de Manlleu (CP: 08560), adreça electrònica admin@anthesisgroup.com o admin@lavola.com, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, secció general, volum 42.724, foli 168, full 158.397, inscripció 27 (d’ara endavant, «la Companyia») és una empresa d’«Anthesis Group». Aquest grup empresarial es denomina «Anthesis Group» i està integrat per empreses de diversos països de tot el món, especialitzades en serveis i solucions de sostenibilitat. L’objecte d’aquest document (d’ara endavant, «Condicions Generals» o «Termes i Condicions») és definir els termes i les condicions en què «Anthesis Lavola» ha de prestar el servei o servies per al Client o Clients que hagin signat i acceptat prèviament una oferta o un projecte de la dita empresa (en endavant, «el Contracte»). El Contracte es constitueix quan la Companyia rep la Proposta signada pel Client. La Companyia ha de prestar i el Client ha d’adquirir els Serveis en els termes que estableixen la Proposta i aquestes Condicions.

1.2 La resta de definicions es troben a l’annex A, al final d’aquests Termes i Condicions.

2. Aplicació de les Condicions Generals

2.1 Aquestes Condicions Generals s’apliquen i formen part del Contracte entre la Companyia i el Client.

2.2 Cap modificació d’aquestes Condicions o d’una Proposta o del Contracte no és vinculant llevat que s’acordi expressament per escrit i sigui executada per un signatari autoritzat degudament en nom de la Companyia.

2.3 La Proposta que la Companyia proporciona al Client constitueix una oferta per prestar els Serveis de conformitat amb aquestes Condicions. La Proposta roman en vigor i pot ser acceptada pel Client durant 30 dies a partir de la data en què la Companyia presenti la Proposta. Un cop transcorreguts aquests dies caduca automàticament, tret del cas dels serveis que ofereix la Companyia relatius a la compensació de crèdits, en què, ateses les característiques dels serveis, la Proposta roman en vigor i pot ser acceptada pel Client durant només 7 dies.

2.4 Una Proposta pot ser rebutjada –incloent-hi qualsevol comunicació que pugui acompanyar aquest rebuig–, retirada o modificada unidireccionalment per la Companyia en qualsevol moment abans que s’hagi rebut la Proposta Acceptada pel Client.

2.5 En cas que alguna de les parts vulgui modificar algun dels termes de la Proposta, els canvis sol·licitats s’han d’exposar per escrit en acta de reunió entre la Companyia i el Client. Els canvis es consideraran acceptats si no hi ha oposició per escrit de cap de les parts en el termini màxim de cinc dies hàbils des de la data en què s’hagi compartit l’acta. Si els canvis tenen impacte en el Preu, serà necessari presentar una nova Proposta.

2.6 La signatura del Client a la Proposta significa que el Client està d’acord amb els Serveis que ha de prestar la Companyia, les estimacions de temps per a la prestació dels Serveis, l’especificació de qualsevol Producte Final (si n’hi ha) i el preu que ha de pagar el Client segons el que s’estableixi a la Proposta i amb subjecció a aquestes Condicions. El Client reconeix i accepta que no es prestarà cap Servei fins que la Companyia hagi rebut la còpia signada de la Proposta.

2.7 La Companyia prestarà els Serveis per a les finalitats que s’especifiquen a la Proposta i per a l’únic benefici i ús del Client. Tret que les parts acordin el contrari per escrit, cap persona diferent del Client pot basar-se en cap informe o altra comunicació que la Companyia hagi fet per escrit o d’una altra manera en relació amb els Serveis.

2.8 Qualsevol error tipogràfic, administratiu o d’un altre tipus o omissió al lloc web de la Companyia o en qualsevol dels seus anuncis, pressupostos, llistes de preus, factures o altres documents o informació emesos per la Companyia pot ser corregit sense cap responsabilitat per part d’aquesta. El material de màrqueting i els altres materials promocionals relacionats amb els Serveis són només a tall il·lustratiu i no formen part del Contracte.

3. Preus

3.1 El preu dels Serveis que ha de percebre la Companyia és el que es fixa al Contracte o a la Proposta. A falta d’un acord escrit, es factura un 30 % en el moment de signar el Contracte i la resta mensualment i a termini vençut, després de la data del Contracte. A més, el Client ha de pagar a la Companyia l’IVA aplicable quan rebi una factura vàlida d’IVA.

3.2 Les condicions i forma de pagament, així com les dades de facturació, el sistema de facturació i l’adreça d’enviament de les factures seran les habituals, que figuren a la vostra fitxa de client.

3.3 Els preus dels productes detallats en aquest pressupost s’incrementaran anualment segons l’IPC.

3.4 En cas que la forma de pagament sigui domiciliació bancària, el client autoritza expressament a LAVOLA 1981, SAU, a presentar rebuts al cobrament de factures relacionades amb els serveis esmentats.

3.5 Si el Preu inclou costos en què s’hagi incorregut en monedes diferents de l’euro, s’han de calcular agafant com a referència els tipus de canvi mensuals publicats per http://www.oanda.com (mid rates).

3.6 Llevat que el Contracte estipuli altrament, el Client ha d’abonar a la Companyia l’import del que es facturi en euros en la seva totalitat, sense deduccions ni compensacions, dins del termini de trenta (30) dies des de la data de la factura mitjançant un rebut domiciliat o transferència bancària designada per la Companyia. El Client ha d’abonar, en tot cas, l’import total comprès a la factura i no pot retenir cap import amb càrrec a aquesta amb motiu de compensació total o parcial de reclamacions que pugui tenir contra la Companyia. L’endarreriment en l’emissió d’una o més factures per part de la Companyia en cap cas suposa la renúncia per part de la Companyia al cobrament d’aquestes factures, per la qual cosa el Client les ha de pagar dins del termini estipulat anteriorment.

3.7 La manca de pagament o, si escau, el retard en el pagament de les factures dona dret a la Companyia a reclamar l’import total de les factures, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en cada moment (Llei 3/2004, de 29 de desembre, amb les modificacions respectives, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials).

3.8 Tot el que s’ha exposat al paràgraf precedent s’entén sens perjudici del dret de la Companyia de suspendre temporalment o definitivament el servei, per a la qual cosa l’únic requisit és que ho comuniqui al Client amb 14 dies d’antelació a la suspensió efectiva del dit servei. La dita suspensió, si és temporal, no s’ha d’aixecar mentre no s’aboni a la Companyia en la seva totalitat l’import de les factures impagades, així com les quantitats en què s’incrementi l’import en qüestió en concepte de despesa financera. Una vegada suspès el servei temporalment o definitivament per qualsevol de les causes que s’han esmentat, la Companyia queda alliberada de totes les seves obligacions derivades del Contracte o la Proposta, sense que això pugui ser motiu de cap reclamació per part del Client i sens perjudici del dret que assisteix la Companyia d’exercir les accions legals que consideri convenients en reclamació de les quantitats degudes, així com dels danys i perjudicis que aquestes circumstàncies li hagin ocasionat.

4. Execució dels Serveis

4.1 La Proposta ha d’especificar si els Serveis:
a) S’han de prestar al Lloc en la data o dates especificades a la Proposta.
b) S’han de prestar en un local alternatiu establert a la Proposta (segons escaigui). El Client ha de posar els locals esmentats a disposició de la Companyia perquè aquesta pugui prestar els Serveis dins del termini establert a la Proposta.

4.2 Els Serveis es consideren executats una vegada s’hagi completat l’execució dels Serveis segons el que s’especifica a la Proposta.

4.3 La Companyia pot prestar els Serveis per parts. Qualsevol retard en l’execució o defecte en un tram no dona dret al Client a cancel·lar qualsevol altre tram, tret que s’especifiqui el contrari a la Proposta.

4.4 El temps d’execució dels Serveis és orientatiu. La Companyia ha de fer tot el possible per complir les dates estimades d’execució, però aquestes dates només són aproximades.

4.5 En aplicació de la política ambiental de la Companyia, la documentació del projecte es lliura en format informàtic. Tot i això, en l’abast de la prestació del servei i si no s’indica el contrari als acords i les condicions específiques, aquest pressupost pot incloure el lliurament de fins a 2 còpies de la documentació, impresa a doble cara, sempre que el Client ho sol·liciti explícitament.

4.6 La Companyia no és responsable dels retards o els incompliments causats per l’incompliment per part del Client del següent:
a) Posar a disposició el Lloc.
b) Preparar el Lloc com és necessari per a la prestació dels Serveis.
c) Proporcionar a la Companyia les instruccions adequades o la informació necessària per a l’execució o relacionada amb els Serveis.
d) Força Major.

4.7 El Client reconeix i accepta que, per tal que la Companyia pugui prestar els Serveis, el Client ha de fer el següent:
a) Proporcionar a la Companyia la informació, el software, els materials, la documentació, els recursos i les instal·lacions i/o l’accés al Lloc que la Companyia requereixi de forma raonable en un termini raonable.
b) Cooperar amb la Companyia en la mesura que aquesta ho requereixi raonablement.
c) Instruir els seus empleats i agents perquè cooperin amb la Companyia i l’ajudin de la manera més ràpida possible.

5. Garantia

5.1 La Companyia garanteix que en el moment del lliurament (o del relliurament, si escau):
a) els Serveis s’ajustaran en tots els aspectes materials a l’Especificació, i
b) la Companyia no té coneixement del fet que els Serveis infringeixin els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de cap tercer.

5.2 El Client garanteix que ha facilitat a la Companyia tota la informació pertinent, completa i precisa sobre el negoci del Client i les seves necessitats perquè la Companyia pugui prestar els Serveis.

5.3 Llevat del que disposa la clàusula 5.1:
a) la Companyia no ofereix cap garantia ni fa cap declaració en relació amb els Serveis, i
b) no té cap responsabilitat pel seu incompliment de la garantia de la clàusula 5.1, i
c) totes les garanties i condicions, tant expresses com implícites per llei, dret comú o d’una altra forma, queden excloses en la mesura que la llei ho permeti.

5.4 La Companyia, a la seva elecció, ha de compensar, tornar a prestar o reembossar els Serveis que no s’ajustin als aspectes materials de la descripció dels Serveis establerts o referits a la Proposta i/o el Contracte, sempre que el Client notifiqui per escrit a la Companyia com a màxim en els 5 dies hàbils a partir del lliurament ; aquesta notificació ha d’especificar que alguns o tots els Serveis no compleixen les condicions i identificar amb prou detall la naturalesa i l’abast dels defectes, i el Client ha de donar a la Companyia una oportunitat raonable d’examinar la reclamació dels Serveis defectuosos. Les disposicions d’aquestes Condicions s’apliquen als Serveis que es compensin o es tornin a prestar amb efecte a partir de l’execució dels Serveis compensats o tornats a prestar.

6. Compliment normatiu

6.1 Totes dues parts manifesten que cap dels seus empleats, directius, agents o subcontractistes ni qualsevol de les seves filials, ni els empleats, agents o subcontractistes d’aquestes han estat objecte d’investigació, formal o informal, sanció o condemna per incompliment de la normativa nacional o internacional en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i lluita contra el terrorisme, violacions dels drets humans i/o la seguretat internacional, tràfic de persones, corrupció i/o frau, ni són a les llistes d’exclusió corresponents. Igualment, el Client declara que no és propietat, ni està sota el control de cap persona física o jurídica en què concorrin aquestes circumstàncies.

6.2 El Client es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè tant ell com les seves filials i els seus respectius empleats, directius, agents o subcontractistes compleixin les normatives esmentades i perquè ni els serveis que faciliti la Companyia ni els treballadors d’aquesta es vegin afectats per activitats que puguin infringir aquestes regulacions. Així mateix, cal que disposin de procediments adequats per prevenir el suborn i facin tot el possible per garantir-ho.

6.3 El Client s’ha d’assegurar de no transferir fons a la Companyia provinents de negocis, activitats i/o transaccions amb tercers sancionats per la normativa al·ludida, ni de cap activitat que la infringeixi.

7. Incompliment contractual

7.1 L’incompliment per part del Client de qualsevol de les obligacions que assumeix amb la signatura del Contracte o la Proposta faculta la Companyia per instar la resolució anticipada del dit document passats 14 dies des de l’incompliment inicial, per a la qual cosa només cal que la Companyia ho comuniqui per escrit al Client. La Companyia pot donar al Client l’oportunitat de compensar o tornar a prestar aquest incompliment, sempre que l’objecte de l’incompliment ho permeti o a elecció de la Companyia. Una vegada resolt el Contracte pel motiu indicat, la Companyia queda alliberada de totes les seves obligacions derivades del Contracte, sense que això pugui ser motiu de cap reclamació per part del Client i sens perjudici del dret que assisteix la Companyia de reclamar les quantitats que se li deuen pels treballs duts a terme.

7.2 Així mateix, la Companyia pot rescindir el Contracte en qualsevol moment mitjançant notificació per escrit al Client si:
a) el Client no ha pagat qualsevol quantitat deguda en virtut del Contracte en la data de venciment;
b) es revoca o es modifica qualsevol consentiment, llicència o autorització de què disposi el Client, de manera que aquest ja no pugui complir les seves obligacions en virtut del Contracte o rebre qualsevol benefici a què tingui dret;
c) el Client deixa d’exercir la totalitat o una part important de la seva activitat o indica d’alguna manera que té la intenció de fer-ho;
d) el Client pateix un canvi de control o es preveu de manera realista que patirà un canvi de control en el termini de dos mesos que tingui com a conseqüència que el Client es converteixi en competidor de la Companyia;
e) el Client és incapaç de pagar els seus deutes, o si la Companyia pensa raonablement que és així;
f) el Client és objecte d’un concurs de creditors, tant obligatori com voluntari, per continuïtat o liquidació d’activitat d’empresa en virtut de la Llei concursal;
g) el Client té una petició presentada al jutjat mercantil competent de concurs de creditors voluntari per continuïtat o liquidació d’activitat d’empresa en virtut de la Llei concursal;
h) el Client té una proposta d’embargament preventiu en contra d’ell;
i) el Client està subjecte a qualsevol esdeveniment o circumstància anàloga a la clàusula 7.2.c) en qualsevol jurisdicció;
j) el Client adopta qualsevol mesura en previsió de qualsevol dels fets o procediments descrits a les clàusules anteriors, o no té cap perspectiva realista d’evitar-los, incloent-hi la notificació de la convocatòria de qualsevol junta de creditors, la presentació d’una sol·licitud al tribunal o la presentació de qualsevol notificació al tribunal, la recepció de qualsevol demanda de reembossament de les facilitats creditícies o l’adopció de qualsevol acord del consell d’administració que autoritzi l’adopció de qualsevol mesura per entrar en un procés d’insolvència.

7.3 El Client ha d’indemnitzar i mantenir indemnitzada la Companyia per qualsevol pèrdua directa, dany, responsabilitat, costos (incloent-hi els honoraris d’advocats) i despeses en què incorri la Companyia a conseqüència de o en relació amb l’incompliment per part del Client de qualsevol de les seves obligacions en virtut del Contracte.

7.4 La Companyia ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat professional adequada per fer front a la seves responsabilitats en virtut d’aquest Contracte i mantenir-la.

8. Resolució de controvèrsies

8.1 El procés de resolució de controvèrsies està subordinat al punt setè anterior, que preval per damunt d’aquest. Una vegada establert això, pot iniciar la resolució de les controvèrsies en qualsevol moment qualsevol de les parts, que ha de notificar per escrit a l’altra que ha sorgit una controvèrsia. La notificació ha d’incloure informació raonable sobre la naturalesa de la disputa.

8.2 Les parts han de fer tots els esforços raonables per arribar a una resolució negociada a través dels procediments següents:
a) En un termini de 14 dies a partir de la notificació, els directors de projecte de les parts s’han de reunir per tractar la disputa i intentar resoldre-la.
b) Si el conflicte no s’ha resolt en els 14 dies posteriors a la primera reunió dels GESTORS DE PROJECTE, l’assumpte s’ha de remetre als DIRECTORS (o persones d’antiguitat equivalent). Els DIRECTORS (o persones d’antiguitat equivalent) s’han de reunir en un termini de 14 dies per debatre el conflicte i intentar resoldre’l. Si és necessari, aquest punt b) s’ha de deixar a la discreció raonable de les parts, però pot incloure la preparació i la presentació de declaracions de fet o de posició.
c) Si la disputa no s’ha resolt en els 14 dies següents a la primera reunió dels DIRECTORS (o el seu equivalent) en virtut del punt b) anterior, l’assumpte s’ha de remetre a mediació d’acord amb la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, llevat que qualsevol de les parts requereixi una mesura cautelar, cas en què s’ha d’aplicar la jurisdicció dels tribunals corresponents.

8.3 Fins que les parts no hagin completat els passos que s’esmenten a la clàusula 8 i no hagin pogut resoldre el conflicte, cap de les parts iniciarà la mediació, excepte que qualsevol d’elles pugui sol·licitar en qualsevol moment una mesura cautelar als tribunals o una mesura arbitral.

9. Limitació de la responsabilitat

9.1 L’import total de què ha de respondre la Companyia davant del Client per la suma de tots els danys individuals i, per tant, pel conjunt d’aquests danys que la Companyia causi al Client a conseqüència de la prestació dels serveis objecte del Contracte en cap cas no ha de ser superior a les quantitats totals satisfetes pel Client a la Companyia en virtut del Contracte.

9.2 S’estableix un límit màxim d’1 milió d’euros, que es satisfaria sempre que concorreguessin els requisits establerts per l’assegurança. Aquesta assegurança de què disposa la Companyia té cobertura contra errors i omissions i responsabilitat general per al nostre personal de fins a 1 milió d’euros per a pèrdues financeres, així com de la mateixa suma per lesions corporals i danys a la propietat. Així mateix, la responsabilitat total de la companyia per qualsevol via, tant per contracte o per negligència com per incompliment del deure legal o d’una altra manera relacionada amb la prestació de tots els Serveis, no ha de superar el milió d’euros. La Companyia no serà responsable de cap pèrdua conseqüent que el Client pateixi.

9.3 En qualsevol cas, la Companyia no ha de respondre davant del Client per:
a) Danys conseqüencials i indirectes de qualsevol tipus, independentment d’on i quan es produeixin/materialitzin aquests danys.
b) Danys relatius a la pèrdua d’ingressos, interessos, beneficis, negoci, oportunitats, dades (llevat que es tracti d’una infracció de les lleis de protecció de dades), ús, producció, contracte, oportunitats, estalvis, descomptes o rebaixes (tant reals com previstos), reputació comercial al mercat, etc.
c) Els resultats o productes dels Serveis que siguin de naturalesa evolutiva o formin part d’un projecte d’investigació.

9.4 Tota reclamació que el Client pretengui formular a la Companyia per qualsevol dany que el Client hagi patit a conseqüència de l’execució del Contracte ha de ser notificada pel Client a la Companyia mitjançant una comunicació escrita dins dels 7 dies naturals següents a la data en què s’hagi produït el fet causant del dany. La manca de notificació dins del termini esmentat de la comunicació escrita de referència implica la renúncia del Client a reclamar a la Companyia, amb caràcter definitiu, pel dany de què es tracti.

10. Propietat intel·lectual

10.1 Propietat intel·lectual. Consideracions generals:

10.2 El Client reconeix i accepta que tots els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els materials o qualsevol altre component elaborat o creat com a resultat de la prestació de serveis són de titularitat exclusiva de la Companyia, sense límit temporal. Amb l’abonament dels imports pressupostats, el Client pot destinar els materials que la Companyia li lliuri (com ara textos, imatges, gràfics o dissenys) a les finalitats o els projectes que s’especifiquen al pressupost. Pot fer reproduccions i actes de distribució i comunicació pública (en el sentit dels articles 18-20 del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual) sense límit temporal ni territorial. No es poden autoritzar usos a tercers ni destinar-los a altres finalitats sense l’autorització prèvia i per escrit de la Companyia. Els usos autoritzats al Client no inclouen el de transformació d’elements gràfics, logotips, dissenys, imatges o altres materials de caràcter artístic. Els arts finals dels documents comunicatius es lliuren en els formats estàndard (JPG, PDF, etc.).

10.3 La Companyia ha d’indemnitzar el Client per qualsevol pèrdua, dany, responsabilitat, costos i despeses (incloent-hi els honoraris professionals raonables) en què incorri com a resultat de qualsevol acció, demanda o reclamació que la prestació dels Serveis o l’ús de qualsevol material subministrat després de prestar-los infringeix els Drets de Propietat Intel·lectual de qualsevol tercer («Reclamació de DPI»), si bé la Companyia queda exempta d’aquesta responsabilitat si el Client:
a) No notifica per escrit a la Companyia els detalls complets de qualsevol Reclamació de DPI de què tingui coneixement tan aviat com sigui raonablement possible.
b) No admet la seva responsabilitat o pacta un acord o compromís sobre la Reclamació de DPI corresponent sense el consentiment previ per escrit de la Companyia.
c) No deixa que la Companyia, a petició seva i a càrrec seu, dirigeixi o resolgui totes les negociacions i litigis derivats de la Reclamació de DPI segons el seu criteri.
d) No adopta totes les mesures raonables per minimitzar les pèrdues en què pugui incórrer ell o qualsevol tercer a conseqüència de la Reclamació de DPI.
e) No proporciona a la Companyia, a petició d’aquesta, tota l’assistència raonable en relació amb la Reclamació de DPI (a càrrec del Client), incloent-hi facilitar un accés ràpid a qualsevol local, funcionari, empleat, contractista o agent del Client.

10.4 Si es presenta o és probable de manera raonable que es presenti una reclamació de drets de propietat intel·lectual, la Companyia, a la seva elecció, podrà:
a) procurar al Client el dret de continuar rebent els beneficis dels Serveis corresponents, o
b) modificar o substituir la part infractora dels Serveis per evitar la infracció o la suposada infracció, sempre que els Serveis continuïn sent substancialment conformes al a seva Especificació.

10.5 Les obligacions de la Companyia en virtut de la clàusula anterior no s’han d’aplicar als Serveis modificats o utilitzats pel Client de manera diferent a la que es preveu al Contracte o les instruccions de la Companyia. El Client ha d’indemnitzar la Companyia per totes les pèrdues, danys i perjudicis, responsabilitat, costos i despeses (incloent-hi els honoraris raonables dels advocats) en què incorri la Companyia en relació amb qualsevol reclamació que sorgeixi arran d’aquesta modificació o ús, i de l’ús per part del Client de qualsevol informació o material que la Companyia presenti al Client.

10.6 Consideracions específiques dels productes digitals, software i llicències:

10.7 La Companyia garanteix la licitud dels elements que han de conformar el producte i assegura que han estat creats per la Companyia o per tercers que han autoritzat que s’utilitzin per dur a terme els treballs, o bé que no estan afectats per drets de tercers.

10.8 El Client ha de facilitar a la Companyia la informació, els documents, les dades o els materials necessaris per fer els treballs. El Client respon de la licitud d’aquests continguts. En conseqüència, la Companyia quedaria totalment indemne de qualsevol conseqüència que es derivés d’incomplir aquest requeriment.

10.9 En el supòsit de fet que es tracti d’un producte digital, software i/o llicència, i que aquests elements siguin de propietat o desenvolupats per la Companyia, o bé per tercers que n’hagin autoritzat l’ús a aquesta, i que el Client obtingui una llicència d’ús no exclusiva, llevat dels cursos, tot i que estiguin gestionats mitjançant llicències, s’han de mantenir els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial a favor de la Companyia o dels tercers llicenciadors. Aquest és el règim que s’ha d’aplicar per defecte. Són aplicables les especificitats següents:
a) El Client obté una llicència d’ús temporal abonant l’import que s’indica a la comanda. El llicenciatari entén i accepta que els drets de propietat intel·lectual de la Companyia protegeixen tant el programa en conjunt com els seus components. Excepte en el cas dels continguts propis del Client, tots els elements que conformen el programa, incloent-hi dissenys, bases de dades, plantilles, estructura de navegació, textos, imatges, animacions, logotips o altres signes identificatius, pertanyen a la Companyia o a tercers que han autoritzat l’ús exclusivament a la Companyia. El Client pot fer servir aquests elements en la mesura que sigui necessari o en la pròpia per a un ús adequat del programa. No se n’autoritza la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació, ni qualsevol acte de descompilació o d’enginyeria inversa. Certament, la Companyia permet al Client comunicar i difondre els elements comunicatius obtinguts amb el programa (segells, informes, certificats, etc.). El Client ha d’adoptar les mesures internes necessàries perquè les persones que estan sota el seu control i direcció facin servir el programa respectant els drets de la Companyia. La llicència inclou les actualitzacions gratuïtes del producte. La Companyia ha d’informar el Client de les noves versions que impliquin una millora del producte sota llicència perquè el Client pugui optar per ampliar la llicència contractada. La llicència d’ús a favor del llicenciatari no és una cessió dels drets que la Companyia té sobre el programa. El llicenciatari no pot autoritzar usos a tercers, ni transferir els drets d’ús que obté, ni llogar, cedir o transferir els seus drets per qualsevol altra modalitat.

10.10 En el supòsit de fet que es tracti d’un producte digital, software i/o llicència, i que aquests elements siguin de propietat o desenvolupats per la Companyia, o bé per tercers que n’hagin autoritzat l’ús a aquesta, i que el Client obtingui una llicència d’ús no exclusiva, incloent-hi els cursos, s’han de mantenir els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial a favor de la Companyia o dels tercers llicenciadors. Són aplicables les especificitats següents:
a) Amb el pagament de la llicència, el Client pot destinar els materials dels cursos que la Companyia posarà a la seva disposició –com ara, a tall d’exemple, textos, dissenys, bases de dades, plantilles, imatges, animacions o gràfics– a les finalitats que s’especifiquen a la llicència. Pot accedir a aquests materials i utilitzar-los el personal al qual s’adreça el curs. La llicència obtinguda pel Client no inclou les reproduccions, la distribució o la comunicació pública dels materials (en el sentit dels articles 18-20 de la Llei de propietat intel·lectual) per a finalitats diferents. Queda prohibit qualsevol acte que impliqui la transformació dels materials o l’accés per part de terceres persones o la utilització per a altres finalitats.

10.11 Consideracions específiques a les solucions de compensació de crèdits de carboni, en matèria de Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial. S’apliquen les condicions següents:

10.12 Els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial dels materials, dissenys, models, tècniques i instruments utilitzats i/o desenvolupats per la Companyia en la solució de compensació de crèdits de carboni corresponen exclusivament a la Companyia, llevat que aquests drets de propietat pertanyin a un tercer que hagi donat permís a la Companyia per utilitzar-los.

10.13 Totes les il·lustracions i dibuixos proporcionats per la Companyia continuaran sent propietat d’aquesta i no podran ser copiats o reproduïts ni posats a disposició de tercers sense el permís exprés de la Companyia.

10.14 El Client es compromet a no infringir de cap manera els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la Companyia. La infracció inclou, però no s’hi limita, l’ús dels materials que la Companyia proporcioni en l’execució de l’ordre, totalment o parcialment, per a finalitats pròpies del Client o de tercers, o per reproduir els materials, emetre’ls, prestar-los o permetre que s’utilitzin de qualsevol altra manera, tant remunerada com no.

11. Confidencialitat

11.1 Les dues parts queden obligades a no comunicar, cedir o transferir a tercers cap informació referida a activitats, clients, operacions, instal·lacions, procediments, mètodes, transaccions, protocols de treball o altra informació protegida per la Llei 1/2019, de 20 de febrer, de secrets empresarials, que puguin conèixer amb motiu de la prestació dels serveis. L’obligació de confidencialitat no està limitada temporalment amb independència del suport on consti la informació i tant si és de caràcter tècnic, econòmic, comercial, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, i s’ha de mantenir un cop acabada la relació entre la Companyia i el Client.

11.2 Aquesta informació és estrictament confidencial i ha de ser tractada i utilitzada de conformitat amb aquesta confidencialitat i a l’únic efecte de prestar els Serveis objecte del Contracte, llevat de les disposicions d’aquesta clàusula i de les 11.4 i 11.5. Les disposicions d’aquesta clàusula no s’apliquen a:
a) Qualsevol informació que sigui de domini públic en la data del Contracte.
b) Qualsevol informació que passi a ser de domini públic posteriorment i que no sigui a conseqüència d’un incompliment del Contracte o de qualsevol acord relacionat.
c) Qualsevol informació que sigui desenvolupada de manera independent per una de les parts sense fer servir la informació subministrada per la part reveladora o per qualsevol afiliat de la part reveladora.
d) Qualsevol revelació que exigeixi la llei o una autoritat reguladora o administrativa o d’una altra manera les disposicions del Contracte.

11.3 Totes dues parts es comprometen i obliguen, recíprocament l’una davant de l’altra, a mantenir en secret i no revelar a tercers qualsevol informació confidencial que una de les parts faciliti a l’altra, la qual ha d’adoptar les mesures necessàries per assegurar que tercers no autoritzats tinguin accés a aquesta informació confidencial i que aquesta no sigui divulgada, i l’única responsable de les conseqüències que es derivin d’aquest incompliment és la part que rebi de l’altra la dita informació confidencial. Tot això, excepte en la mesura que la llei ho exigeixi o ho requereixi una autoritat competent, o tret que l’altra part hagi donat el seu consentiment previ per escrit.

11.4 Aquest compromís de confidencialitat no impedeix a la Companyia fer referències al Client com a part de la seva cartera de clients en presentacions, amb finalitats de publicitat i màrqueting, ni fer publicitat d’informació no confidencial, textos, signes distintius i imatges del projecte i del Client a la seva pàgina web i en memòries i altres publicacions que editi, amb l’objectiu de donar a conèixer i difondre la seva activitat, així com per certificar la seva solvència davant d’organismes del sector públic. Tot això, excepte si hi ha una indicació per escrit del Client en sentit contrari. La Companyia no pot cedir aquestes imatges, signes distintius i textos a terceres persones, ni donar-los un ús diferent del previst sense el consentiment explícit i per escrit del Client.

12. Protecció de dades

12.1 Cadascuna de les parts ha de tractar les Dades Protegides de conformitat amb les obligacions que li imposen les Lleis de Protecció de Dades i els termes del Contracte.

12.2 A més, el Client s’ha d’assegurar que totes les instruccions que doni a la Companyia respecte de les Dades Protegides s’ajusten en tot moment a les Lleis de Protecció de Dades, sens perjudici que, en cas de qualsevol instrucció que rebi la Companyia del Client que pugui infringir les lleis de protecció de dades, la Companyia informarà sense demora el Client i tindrà dret a deixar de prestar els Serveis corresponents fins que les parts hagin acordat unes instruccions modificades adequades que no siguin infractores.

12.3 En compliment del que preveuen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament general de protecció de dades de la UE, de 27 d’abril de 2016, el Client i el signatari o signataris queden informats que les dades personals dels signataris, facilitades o proporcionades entre les parts a conseqüència de la signatura, seran incorporades a un fitxer automatitzat, titularitat de la Companyia, i el Client i el signatari o signataris consenten expressament, mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula, al tractament automatitzat de les dades facilitades. La finalitat del tractament és la gestió adequada de la relació contractual i, si escau, la contractació dels Serveis. Així mateix, el Client i el signatari o signataris consenten la comunicació de les dades de contacte a les entitats que integren Anthesis Group per a les finalitats indicades anteriorment.

12.4 Cada part ha d’indemnitzar i mantenir indemnitzada l’altra part per totes les pèrdues, reclamacions, danys i perjudicis, responsabilitats, multes, sancions, interessos, penalitzacions, costos, càrrecs, despeses, compensacions pagades als titulars de les dades, demandes i costes legals i altres costos professionals (calculats sobre la base d’una indemnització total i, en cada cas, independentment que es derivin o no de qualsevol investigació duta a terme o imposada per una autoritat de control) que sorgeixin de qualsevol incompliment de la part indemnitzadora de les seves obligacions en virtut d’aquesta clàusula 11 o hi estiguin relacionats.

12.5 En cas que, per a la prestació d’algun dels Serveis que s’estableixin segons el Contracte, la Companyia accedeixi a dades de caràcter personal del tractament de les quals sigui responsable el Client, de conformitat amb el que preveu el Reglament 2016/679/UE, de 27 d’abril, la Companyia ha de fer el següent respecte d’aquestes dades:
a) Adoptar i implantar les mesures de tipus tècnic i d’organització que garanteixin la seguretat de les dades i n’evitin l’alteració, la pèrdua i el tractament i/o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural.
b) Fer servir les dades únicament en la mesura que sigui necessari per a la prestació del Servei i, en cap cas, per a una finalitat diferent de l’esmentada.
c) No cedir-les, comunicar-les ni transmetre-les a tercers, ni tan sols per a la seva conservació.
d) Assegurar-se que no queda a la seva disposició cap de les dades una vegada acabi la prestació del Servei, per a la qual cosa ha de procedir a retornar-les o a destruir-les, excepte en la mesura que qualsevol llei aplicable exigeixi a la Companyia emmagatzemar aquestes Dades Protegides o bé la Companyia tingui una altra base legal per al tractament de les dites dades o per poder defensar-se davant de possibles reclamacions, sempre de manera proporcional a la finalitat per a la qual es van recollir.

12.6 Per la seva part, el Client s’obliga, respecte de les dades en qüestió: Que totes siguin sempre legítimes i s’hagin obtingut de manera lícita. A més, haver obtingut, abans que la Companyia accedeixi a les dades, el consentiment pertinent a l’efecte de les persones a qui es refereixin aquestes dades.

12.7 La Companyia només permet el tractament de les Dades Protegides per part de qualsevol agent, subcontractista o un altre tercer («Subencarregat del Tractament») si:
a) Aquests tercers estan subjectes a una obligació de confidencialitat per escrit respecte de les Dades Protegides.
b) I, abans que el Subencarregat corresponent dugui a terme qualsevol activitat de tractament de les Dades Protegides, cada Subencarregat ha subscrit un contracte per escrit que contingui substancialment les mateixes obligacions que les previstes en aquesta clàusula 11 i que sigui executable per la Companyia.
c) Totes les persones autoritzades per la Companyia o qualsevol Subencarregat del Tractament de les Dades Protegides estan subjectes a una obligació contractual vinculant per escrit de mantenir la confidencialitat de les Dades Protegides.
d) I la Companyia seguirà sent plenament responsable davant del Client en virtut del Contracte per tots els actes i les omissions de cada Subencarregat del Tractament com si fossin propis.

12.8 El Client queda informat que, en relació amb aquestes dades personals recollides, pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició i, si escau, portabilitat mitjançant les eines habilitades a l’efecte a la pàgina web de la Companyia o bé enviant una sol·licitud per correu electrònic a lopd@lavola.com i/o lopd@anthesisgroup.com, o per correu postal a l’atenció del nostre delegat de protecció de dades, el Sr. Josep Matas i Balaguer, advocat, col·legiat a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona amb el núm. 2.535, enviat a l’adreça av. de Roma, 252, 08560 Manlleu, Barcelona; en tot cas ha d’adjuntar una còpia d’un document que acrediti la seva identitat.

12.9 En cas que el Client consideri que les seves dades no es tracten de manera correcta, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

13. Riscos laborals

13.1 Per a les activitats a les quals sigui aplicable l’article 24 de la Llei 31/1995 i el Reial decret 171/2004 de coordinació d’activitats empresarials, se sol·licita al Client que faciliti l’avaluació de riscos del centre de treball on hagi d’actuar el personal de la Companyia, el pla d’emergències, les normes específiques de seguretat i salut, i la relació dels equips de protecció individual que s’han de fer servir, si escau. Per part seva, la Companyia ha d’enviar al Client la documentació que li sigui requerida. Un cop acabada la coordinació, s’ha de signar l’acta de coordinació entre les dues parts.

14. Força Major

14.1 Les parts queden rellevades de complir les seves obligacions respectives quan no puguin complir-les a causa de circumstàncies imprevisibles i irresistibles, fenòmens naturals devastadors (com ara incendis, inundacions, terratrèmols, tempestes, huracans, epidèmies o altres desastres naturals), actes de guerra (tant si aquesta ha estat declarada com si no), invasió, revolució, insurrecció, terrorisme o altres actes d’índole o força similar (constitutius de Força Major), sempre que aquests actes tinguin causes alienes al control de la part que els invoqui i no es deguin a la falta o negligència d’aquesta.
a) notifiqui amb agilitat a l’altra el fet de Força Major i la seva durada prevista, i
b) faci tot el possible per minimitzar els efectes d’aquest fet.

14.2 Si, per causa de Força Major, una de les parts:
a) és o serà incapaç de complir una obligació important, o
b) s’endarrereix o no pot complir les seves obligacions durant un període continuat superior a 6 mesos o un total de més de 30 dies en qualsevol període consecutiu de 90 dies, les parts, en un termini de 30 dies, han de renegociar el Contracte per assolir, en tant que es pugui, la intenció comercial original.

15. Notificacions

15.1 Tota notificació que faci alguna de les parts en virtut d’aquest Contracte ha de:
a) fer-se per escrit i, preferiblement, en castellà o en català;
b) estar signada per la part que l’emet o en nom seu (excepte les notificacions enviades per correu electrònic);
c) i ser enviada a la part corresponent a l’adreça que s’indica a la Proposta o a la que notifiqui per escrit en cada moment qualsevol de les parts.

15.2 Les notificacions es poden fer i es consideren rebudes:
a) en mà: quan es rep una signatura en el moment del lliurament;
b) per correu postal mitjançant notificació del servei de burofax o carta certificada de Correus;
c) per correu internacional mitjançant notificació formal de Correus, i
d) per correu electrònic: quan es rep un correu electrònic de lectura de l’adreça correcta.

15.3 Qualsevol canvi en les dades de contacte d’una de les parts segons el que s’estableix al Contracte s’ha de notificar a l’altra part de l’acord i serà efectiu:
a) en la data especificada a la notificació com la data d’aquest canvi; o
b) si no s’especifica cap data, 2 dies hàbils després que la notificació es consideri rebuda.

15.4 Totes les referències a l’hora es refereixen a GMT (Greenwich Mean Time) +1.

15.5 Aquesta clàusula no s’aplica a les notificacions dutes a terme en procediments judicials o d’arbitratge.

16. Cessió i subcontractació

16.1 El Client no pot cedir, subcontractar o gravar cap dret o obligació en virtut del Contracte, totalment o parcialment, sense el consentiment previ per escrit de la Companyia, la qual el pot retenir o endarrerir a la seva total discreció.
a) Malgrat el que es disposa al punt anterior, el Client pot complir qualsevol de les seves obligacions i exercir qualsevol dels seus drets concedits en virtut del Contracte a través d’un tercer, sempre que notifiqui prèviament per escrit a la Companyia aquesta subcontractació o cessió, incloent-hi la identitat del tercer corresponent. El Client reconeix i accepta que qualsevol acte o omissió de la seva filial o subcontractista en relació amb els drets o les obligacions del Client en virtut del Contracte es considerarà un acte o omissió del Client mateix.

16.2 La Companyia està facultada per cedir i/o subcontractar a empreses del seu mateix grup empresarial i/o un tercer la realització de determinades fases o tasques que formen part del servei i, fins i tot, la totalitat d’aquestes fases o tasques si resulta necessari per raons operatives i sempre que no hi hagi una disposició legal que ho impedeixi; en aquest cas, és responsable solidari juntament amb el subcontractista pels danys que aquest causi al Client en tal realització; tot això de conformitat amb els límits previstos en aquestes condicions generals.
a) Igualment, la Companyia, sense necessitat d’obtenir el consentiment previ del Client, pot cedir els drets i els beneficis derivats del Contracte, en qualsevol moment, a favor de qualsevol empresa que pertanyi al grup empresarial o d’un tercer.

17. Renúncia

17.1 Cap endarreriment o omissió per part de la Companyia en l’exercici d’un dret, facultat o recurs previst per la llei o al Contracte constitueix una renúncia a aquest dret, facultat o recurs ni impedeix o restringeix l’exercici futur d’aquest o un altre dret, facultat o recurs. L’exercici únic o parcial per part de la Companyia de qualsevol dret, facultat o recurs previst a la llei o al Contracte no n’impedeix l’exercici futur ni l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs per part de la Companyia.

17.2 La renúncia a qualsevol terme, disposició, condició o incompliment del Contracte per part de la Companyia només és efectiva si es fa per escrit i està signada per la Companyia i aleshores només en el cas i per al propòsit per al qual es fa.

18. Jurisdicció

18.1 Per a totes les qüestions litigioses que es puguin plantejar en la interpretació i l’execució del Contracte, la Proposta, el Projecte o aquestes Condicions Generals, les parts, havent renunciat expressament al fur propi, si en tenen, se sotmeten a la legislació espanyola i a la jurisdicció i competència dels jutjats i els tribunals de Barcelona capital .

19. Generalitats

19.1 Les parts acorden que el Contracte i qualsevol document subscrit en virtut d’aquest (incloent-hi qualsevol acord de confidencialitat) constitueixen l’acord complet entre elles i substitueixen tots els acords, enteses i pactes anteriors entre elles, tant escrits com verbals, respecte del seu objecte. En cas de conflicte entre els termes que contenen aquestes Condicions i els termes de la Proposta i qualsevol altre document escrit signat que formi el Contracte, prevalen els termes de la Proposta.

19.2 Les parts són persones independents i no són socis, principal i agent o ocupador i empleat, i el Contracte no estableix cap empresa conjunta, fideïcomís, relació fiduciària o d’un altre tipus entre elles, a més de la relació contractual que preveu expressament el dit document. Cap de les parts té, ni representa que té, cap autoritat per contreure compromisos en nom de l’altra part.

19.3 Cadascuna de les parts reconeix que no ha subscrit el Contracte ni els documents subscrits en virtut d’aquest basant-se en cap declaració o garantia que no estigui establerta expressament al Contracte o als documents subscrits en virtut del Contracte, i no tindrà dret a reclamar-la. Cap de les parts tindrà dret a reclamar una declaració falsa, innocent o negligent, sobre la base de qualsevol declaració continguda al Contracte.

19.4 Cap modificació del Contracte serà vàlida o efectiva llevat que es faci per escrit, es refereixi al Contracte i a aquestes Condicions i estigui signada o executada degudament per la Companyia o en nom seu.

19.5 El Client ha de pagar totes les sumes que degui a la Companyia en virtut del Contracte sense compensació, reconvenció, deducció o retenció de cap tipus, llevat que ho exigeixi la llei. A més, el Client ha de pagar els seus propis costos i despeses relacionats amb la negociació, la preparació, la signatura i l’execució del Contracte (i qualsevol document que s’hi esmenti).

19.6 Si alguna de les clàusules d’aquest Contracte es declara nul·la o inaplicable, aquesta clàusula es considerarà exclosa del Contracte, sense que n’impliqui la nul·litat. En aquest cas, les parts hauran de fer tot el que estigui al seu abast per trobar una solució equivalent que sigui vàlida i que reflecteixi degudament les seves intencions.

19.7 Els encapçalaments de les diverses clàusules ho són només amb caràcter informatiu i no afecten, qualifiquen ni amplien la interpretació d’aquest Contracte.

19.8 Res del que disposen aquestes Condicions pretén limitar o excloure qualsevol responsabilitat per frau.

I. Annex A

II. Definicions i interpretació. En aquestes condicions, s’apliquen les definicions següents:
«Afiliat/Soci/Associat» significa qualsevol entitat que, directament o indirectament, controli, sigui controlada o estigui sota el control comú d’una altra entitat.
«Política» es refereix principalment al compliment necessari dels requeriments legals contra el frau i la corrupció, de la qual cosa s’espera que tots els empleats, directius, membres, socis i associats actuïn de manera manifesta d’acord amb els més elevats criteris d’honestedat, probitat i integritat en l’acompliment de les seves funcions i que vetllin per l’ús apropiat dels recursos d’acord amb el Codi de lluita contra el frau i la corrupció que regeix al territori nacional, així com qualsevol legislació similar o equivalent en qualsevol altra jurisdicció pertinent, en consonància amb el cabal comunitari.
«Dia hàbil» és un dia que no sigui un dissabte, un diumenge o un dia festiu.
«Condicions» fa referència als termes i condicions de subministrament de la Companyia establerts en aquest document.
«Informació Confidencial» significa qualsevol informació comercial, financera o tècnica, informació relativa als Serveis, plans, coneixements tècnics o secrets comercials que siguin òbviament confidencials o que hagin estat identificats com a tals, o que siguin desenvolupats per una de les parts en el compliment de les seves obligacions en virtut del Contracte o d’una altra manera.
«Companyia» significa LAVOLA 1981, SAU.
«Contracte»: es constitueix quan la Companyia rep la Proposta signada pel Client. La Companyia ha de prestar i el Client ha d’adquirir els Serveis en els termes que estableixen la Proposta i aquestes Condicions.
«Control» significa la propietat efectiva de més del 50 % del capital social emès d’una empresa o el poder legal per dirigir o fer dirigir la gestió de l’empresa.
«Responsable del tractament» té el significat que se li dona a les lleis de protecció de dades aplicables en cada moment.
«Client» és la persona que adquireix els Serveis de la Companyia i les dades de la qual consten a la Proposta.
«Lleis de Protecció de Dades» significa, amb caràcter vinculant per a qualsevol de les parts o els Serveis:
el RGPD, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; qualsevol llei que implementi qualsevol de les lleis esmentades i qualsevol llei que substitueixi, ampliï, torni a promulgar, consolidi o modifiqui qualsevol de les anteriors; tot això, en consonància amb el cabal comunitari.
«Subjecte de les dades» té el significat que se li dona a les lleis de protecció de dades aplicables en cada moment.
«Lliurables» fa referència als elements que s’han de lliurar al Client després de la prestació dels Serveis tal com s’especifica a la Proposta, si escau.
«Força Major» vol dir un esdeveniment o una seqüència d’esdeveniments que s’escapen del control raonable d’una de les parts (després d’exercir una diligència raonable per establir mecanismes sòlids de suport i recuperació de desastres) i que impedeixen o endarrereixen el compliment de les seves obligacions en virtut del Contracte, incloent-hi els casos fortuïts, els incendis, les inundacions, la caiguda de llamps, els terratrèmols o altres catàstrofes naturals, les guerres, els disturbis o els disturbis civils, la interrupció o la fallada dels subministraments d’energia, combustible, aigua, transport, equip o servei de telecomunicacions o del material necessari per executar el Contracte, i qualsevol endarreriment o fallada que resulti de circumstàncies més enllà del control raonable d’aquesta part, però excloent-ne la incapacitat de pagament del Client o les circumstàncies que resultin en la incapacitat de pagament del Client.
«RGPD» significa el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679.
«Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial» significa drets d’autor, patents, know-how, secrets comercials, marques comercials, noms comercials, drets de disseny, drets de presentació, drets de fons de comerç, drets d’informació confidencial, drets de demanda per usurpació de marca, noms de domini i tots els drets similars i, en cada cas, tant si estan registrats com si no, incloent-hi qualsevol sol·licitud de protecció o registre d’aquests drets, incloent-hi totes les renovacions i les extensions d’aquests drets o sol·licituds, tant si són adquirits com contingents o futurs, als quals la part corresponent pugui tenir dret i en qualsevol lloc del món on existeixi.
«Organització internacional» té el significat que se li atribueix a les lleis de protecció de dades aplicables en cada moment.
«Ubicació» significa l’adreça o les adreces per a la prestació dels Serveis, si n’hi ha, tal com s’estableixen a la Proposta.
«Dades Personals» té el significat que se li dona a les Lleis de Protecció de Dades aplicables en cada moment.
«Violació de les Dades Personals» té el significat que se li atribueix a les Lleis de Protecció de Dades aplicables en cada moment.
«Preu» té el significat establert a la clàusula 3.
«Tractament» té el significat que se li dona a les Lleis de Protecció de Dades aplicables en cada moment (i les expressions relacionades, incloent-hi «procés», «processament», «processat» i «processos», s’han d’interpretar en conseqüència).
«Encarregat del tractament» té el significat que se li atribueix a les Lleis de Protecció de Dades aplicables en cada moment.
«Proposta acceptada / projecte acceptat» significa el document proporcionat per la Companyia amb la Proposta i que ha de ser signat i retornat si el Client vol cloure un contracte segons els termes de la Proposta i d’aquestes Condicions.
«Proposta o projecte» significa el document o documents que estableixen l’abast dels Serveis que ha de prestar la Companyia i qualsevol Producte Final i/o qualsevol calendari o fites/estimacions temporals, si escau, i/o qualsevol preu que s’hagi de pagar pels Serveis i els detalls de qualsevol Dada Protegida i Tractament, segons el que han acordat per escrit i signat totes dues parts.
«Dades Protegides» fa referència a les Dades Personals rebudes del Client o en nom seu en relació amb el compliment de les obligacions de la Companyia en virtut del Contracte. Els detalls complets de les Dades Protegides i el Tractament s’han d’establir a la Proposta.
«Serveis» vol dir els Serveis establerts a la Proposta i que la Companyia ha d’executar per al Client.
«Especificació» significa la descripció o concreció dels Serveis establerts o esmentats a la Proposta.
«Subencarregat» és qualsevol agent, subcontractista o un altre tercer (excloent-ne els seus empleats) contractat per la Companyia per dur a terme qualsevol activitat de tractament en nom del Client respecte de les Dades Protegides.
«Personal de la Companyia» vol dir tots els empleats, funcionaris, personal, altres treballadors, agents, tècnics, educadors i consultors de la Companyia, els seus Afiliats i qualsevol dels seus subcontractistes que participin en la prestació els Serveis en cada moment.
«IVA» és l’impost sobre el valor afegit en virtut de la Llei de l’impost sobre el valor afegit de 1992 o qualsevol altre impost fiscal o de venda similar que s’apliqui a la venda dels Serveis.
III. En aquestes Condicions, llevat que el context requereixi una altra cosa:
a) qualsevol clàusula o altres títols d’aquestes Condicions s’inclouen únicament per comoditat i no tenen cap efecte en la interpretació de les Condicions;
b) la referència a una «part» inclou els seus representants personals, successors i cessionaris autoritzats;
c) una referència a una «persona» inclou una persona física, una societat o una entitat no constituïda en societat (en cada cas, tingui o no personalitat jurídica pròpia) i els representants personals, els successors i els cessionaris d’aquesta persona;
d) una referència a una «empresa» inclou qualsevol empresa, corporació o altra entitat corporativa, on sigui i com sigui que estigui constituïda o establerta;
e) una referència a un gènere inclou cadascun dels altres gèneres;
f) les paraules en singular inclouen el plural i viceversa;
g) qualsevol paraula que segueixi «inclou», «incloent», «en particular» o qualsevol altra paraula o expressió similar s’interpreta únicament com a il·lustrativa i no limita el sentit de qualsevol paraula, frase, terme, definició o descripció que precedeixi les dites paraules;
h) una referència a «escriptura» o «escrit» inclou qualsevol mètode de reproducció de paraules de manera llegible i no transitòria (incloent-hi el correu electrònic), i
i) una referència a la legislació és una referència a la dita legislació i inclou qualsevol legislació subordinada, en cada cas, tal com hagi estat modificada, ampliada, promulgada o consolidada en cada moment, excepte en la mesura que aquesta modificació, ampliació o promulgació augmenti o alteri al responsabilitat d’una part en virtut del Contracte.