Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Com afecta la taxonomia sobre finances sostenibles a les empreses? - Anthesis Catalunya

Com afecta la taxonomia sobre finances sostenibles a les empreses?

9 febrer, 2022 | Reflexions,

Cada cop més organitzacions avaluen les seves activitats i el seu alineament amb el Pla d’Acció de finances sostenibles i la Taxonomia de la UE per harmonitzar aspectes mediambientals i sostenibles en el si de la UE, així com un procés imprescindible de llenguatge comú.

 

La taxonomia publicada per la Comissió Europea sobre finances sostenibles ha d’ajudar a identificar les activitats i projectes amb els objectius ambientals de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Per aconseguir-lo serà necessari que les empreses compleixin amb les directives d’informació no financera, així com amb els futurs requeriments d’informació corporativa en matèria de sostenibilitat. D’aquesta manera, es pretén enllaçar aspectes sostenibles amb financers i permetre comparar la materialitat entre empreses del mateix sector.

Com a part de l’exercici de consolidació i responsabilitat de les organitzacions, canvis reguladors i principis i estàndards de lliure adhesió, cada cop més organitzacions avaluen les seves activitats i el seu alineament amb el Pla d’Acció de finances sostenibles i la Taxonomia de la Unió Europea. L’enfoc és una harmonització d’aspectes mediambientals i sostenibles en el si de la Unió Europea i d’un procés imprescindible de llenguatge comú, que igualment s’està desenvolupant en nombrosos països.

El reglament delegat de la Comissió Europea defineix un llistat d’activitats que contribueixen a la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Eels agents econòmics i financers i les empreses es comprometen a identificar i classificar les seves activitats, productes i solucions amb una perspectiva científica, economico-financera i sostenible, i el seu posicionament respecte als seus grups d’interès, competidors, societat i reguladors.

 

Al desembre de 2021, la Comissió Europea va publicar un reglament delegat en el que es defineix un llistat d’activitats que contribueixen a la mitigació i adaptació al canvi climàtic. En aquest sentit, els agents econòmics i financers i les empreses es comprometen a identificar i classificar les seves activitats, productes i solucions amb els objectius ambientals de mitigació i adaptació al canvi climàtic, amb una perspectiva científica, econòmico-financera i sostenible, i el seu posicionament respecte als seus grups d’interès, competidors, societat i reguladors. En els propers mesos es publicaran, després de consultes prèvies, els actes delegats relatius als quatre objectius ambientals restants (recursos hídrics i marins, economia circular, prevenció de la contaminació i biodiversitat i ecosistemes). Entraran en vigor, previsiblement al 2023, mitjançant reglaments delegats.

L’entorn actual obliga a identificar nous requeriments i reptes, adaptar-se d’una forma dinàmica i complir amb la Directiva d’Informació no Financera (en anglès, NFRD). En aquest últim exemple, les grans empreses que són entitats d’interès públic, així com els participants en els mercats financers (empreses cotitzades), han d’analitzar les seves activitats. El propòsit és determinar quines d’aquests poden ser classificades com a mitigació i adaptació dins d’alguna de les activitats definides per la Taxonomia per aquests objectius (elegibilitat).

Per a aquelles activitats considerades elegibles, les companyies han d’informar sobre el volum de vendes, OPEX i CAPEX associat a les mateixes durant l’exercici amb les dades de 2021. Aquesta informació s’ha de reportar a l’Estat d’Informació no Financera de l’exercici 2021, que es publica al 2022. Amb aquestes mesures i càlculs, es pretén vincular aspectes sostenibles amb financers i permetre comparar, en part, la materialitat entre empreses del mateix sector.

És imprescindible, per a les empreses financeres i no financeres, requerir de l’assessorament necessari i exacte d’empreses especialitzades per a una correcta posada en escena de les circumstàncies i regulacions que ens afecten.

 

A partir de 2023 s’haurà d’aprofundir aquest anàlisi amb l’alineament, amb dades de l’exercici 2022. L’objectiu és distingir aquelles activitats elegibles que compleixin amb els criteris tècnics de selecció (CTS), no causen danys significatius a la resta d’objectius ambientals i respecten les garanties socials mínimes (Drets Humans i Drets Laborals). En l’aspecte Social, també s’estan definint les bases per a una taxonomia específica.

Les modificacions futures de les exigències d’informació corporativa en matèria de sostenibilitat, amb l’entrada en vigor el proper any de la CSRD (en anglès, Corporate Sustainability Reporting Directive), derivarà cap al fet que la regulació sostenible abasti un major nombre d’empreses europees i de menor mida que actualment, i que s’avanci, en part, en la Unió Europea de Mercats de Capitals.

Davant de nous requeriments és necessari anticipar-se i crear la metodologia adequada per a que els canvis siguin més fluids i menys costos (econòmic-sostenible) que si no s’actua conforme als continus canvis de l’ecosistema de la Sostenibilitat i l’economia. És imprescindible, per a les empreses financeres i no financeres, requerir de l’assessorament necessari i exacte d’empreses especialitzades per a una correcta posada en escena de les circumstàncies i regulacions que ens afecten.

Un cop identificats, en termes de taxonomia, el què, com i quan, és el moment d’“Activar-se” per tal que els fluxos financers i sostenibles s’alineïn per a tancar la bretxa de sostenibilitat i aconseguir els compromisos i els ODS. És la nostra responsabilitat.

L’equip de Finances Sostenibles d’Anthesis Lavola està assessorant i acompanyant a empreses financers i d’altres sectors en aquest procés desafiant i indispensable.