Estratègies empresarials per a una gestió sostenible de l'aigua 

aigua i empreses hero

L’aigua és un bé escàs i encara ho serà més en el futur. El marc actual de canvi climàtic preveu que en la zona mediterrània les sequeres siguin més recurrents, i en aquests últims anys la previsió s’està complint amb descens notable de les precipitacions a Catalunya i un estat de sequera alarmant. 

En aquest context climàtic, cal augmentar la consciència sobre la importància estratègica d’aquest recurs en tots els sectors econòmics i socials. Cal tenir millors eines de mesura i coneixement del cicle de l’aigua i cal realitzar una modernització dels seus processos i les infraestructures que hi donen suport per fer-ne un ús més eficient. 

L’objectiu ha de ser avançar cap a una gestió més eficient i sostenible de l’aigua en totes les activitats econòmiques per afrontar el futur incert amb la major seguretat hídrica possible.

Com preparar a les organitzacions per a l’escassetat d’aigua?  

Però què podem fer per garantir que la nostra empresa estigui preparada per a un futur on l’escenari de sequera serà recurrent? 

  1. Conèixer el nostre impacte i la dependència del negoci (inclosa la cadena de valor)
  2. Tenir dades i indicadors del cicle de l’aigua en el meu negoci. 
  3. Avaluar riscos i oportunitats dins el nou escenari  
  4. Investigar solucions en el meu sector econòmic  
  5. Realitzar una auditoria d’estalvi d’aigua 
  6. Establir una política, objectius i un pla de treball

Conèixer el nostre impacte i la dependència del negoci (inclosa la cadena de valor)

Ja està aquí una nova realitat en la qual les empreses han de començar a informar sobre la seva relació amb la natura, inclòs l’ús i la contaminació de l’aigua: la nova directiva de divulgació CSRD, hi ha noves exigències dels productes d’inversió responsable dels bancs (SFDR), la classificació en la taxonomia per aconseguir inversions sostenibles o les exigències dels ràtings d’inversió, entre altres. 

La natura, entesa com tot el físic que existeix, i que abasta la geologia, els éssers vius i els processos que s’hi relacionen, inclou, per descomptat, l’aigua que facilita la vida i sustenta la societat i l’economia. Serà de vital importància que les organitzacions coneguin com el negoci es relaciona amb el recurs aigua, en quins moments de la cadena de valor és més rellevant, les ubicacions on la seva escassetat i qualitat són més sensibles, i en definitiva, fins a quin punt el negoci depèn econòmicament del recurs.  

Si coneixem la dependència, aquesta magnitud es pot incorporar a la presa de decisions i, des del punt de vista corporatiu ajuda a reportar de manera més eficient els riscos ambientals, a generar canvis en l’estratègia corporativa per anticipar-nos a la manca dels recursos clau, i, importantíssim, a assegurar un futur amb permanència de recursos naturals i caminar cap al Nature Positive.  

Tenir dades i indicadors del cicle de l’aigua en el meu negoci 

L’objectiu és conèixer en quina mesura el negoci està relacionat amb el recurs aigua i quan en depèn per poder preguntar-se:

  • Què passa si el recurs disminueix en el futur? Com m’afecta?
  • Quins riscos comporta per la meva organització?  

Per tenir dades i aconseguir mètriques i indicadors disposem d’eines i recursos per poder quantificar la situació en la qual ens trobem. Dues de les més conegudes són la petjada hídrica i la petjada d’aigua. Aquestes mètriques ens ajuden a identificar les àrees específiques dins de la cadena de valor on es produeixen els impactes més significatius, coneguts com “hotspots” o punts crítics.  

La petjada hídrica és una mesura de la utilització de l’aigua dolça utilitzada per produir béns i serveis d’una empresa, i es mesura en aigua consumida, evaporada o contaminada (blava, verda o grisa). Es quantifica en m3 i per la metodologia de la Water Footprint Network. És un valor que ve determinat per diferents factors, entre els que podem trobar el consum, el clima, entre altres. Per tant, pot ser una molt bona eina per a una gestió regional de l’aigua.  

La Petjada d’Aigua segons la norma ISO 14046 es basa en la metodologia d’ACV (Anàlisi de Cicle de Vida, ISO 14040/44). Fa referència als efectes sobre la disponibilitat/escassetat de l’aigua, complementant amb altres indicadors sobre l’impacte generat per l’activitat sobre el recurs aigua, com són l’acidificació, eutrofització, etc. Per tant, és útil per les empreses que volen conèixer l’impacte de la seva activitat sobre l’aigua. Aquí cada categoria d’impacte té la seva unitat, no totes són m3. Per tant, es tracta d’una mètrica que complementaria la Petjada Hídrica, la qual és més àmpliament coneguda per les empreses i organitzacions avui dia.

Calcular la petjada d’aigua també té avantatges: la recollida de dades necessàries per a fer l’avaluació és comparable a les dades que es requereixen per a fer un ACV de producte, i per tant és una bona mètrica complementària a la petjada de carboni dels productes, la qual finalment té un impacte directe als resultats de l’abast 3 de petjada corporativa. Així doncs, una combinació d’indicadors de carboni i indicadors d’aigua ens pot aportar una visió més completa de l’impacte dels nostres productes i serveis.

Triar una metodologia d’avaluació o altra dependrà de diferents aspectes com: quantitat i tipus de dades de les quals disposa una empresa, què vol comunicar, què vol arribar a millorar, entre altres. D’aquesta manera, podem obtenir informació quantitativa i qualitativa sobre la pressió de la nostra activitat sobre els recursos hídrics, la distribució geogràfica i temporal del seu ús, la relació del nostre ús respecte als veïns i usuaris de la conca on actuem o si en fem un ús el més sostenible possible. Això, ens permetrà avaluar els riscos i oportunitats per la nostra activitat i planificar les mesures a prendre. 

En qualsevol cas, la part més interessant ve un cop s’ha calculat la petjada d’aigua o hídrica perquè, un cop sabem de quina situació partim podem definir accions (saben on actuar i prioritzar) per a millorar el nostre impacte i també la nostra resiliència en el medi. I aquestes possibles mesures de millora es poden avaluar abans d’implantar per a saber si implicarien una millora important o bé més aviat minoritària. D’aquesta manera una empresa és conscient d’on val la pena invertir esforços.  

Avaluar riscos i oportunitats dins el nou escenari  

La seguretat hídrica és la capacitat de protegir l’accés sostenible a l’aigua per al sosteniment dels mitjans de vida, el benestar i el desenvolupament socioeconòmic. Per a una empresa o activitat econòmica, aquesta seguretat és clau per a una projecció futura i, per tant, cal avaluar els riscos hídrics en relació al nostre impacte i dependència del recurs, cal tenir informació per avaluar si una inversió és segura i hi haurà aigua en el futur.  

Aquests riscos associats a la disponibilitat de l’aigua o la degradació dels ecosistemes que regulen el cicle de l’aigua, poden produir un impacte directe a la rendibilitat. I per estar preparats i garantir la resiliència de la companya davant la incertesa d’abastament, cal avaluar els riscos que això comporta, i canviar radicalment la manera de valorar l’aigua. 

La competència per l’aigua, la contaminació, la legislació i el canvi climàtic plantegen per a les empreses riscos tant físics com transicionals:  

  • Riscos operatius: interrupció de les operacions per escassetat hídrica (o inundacions) 
  • Riscos reguladors: canvis cap a una legislació més estricta, multes i sancions per incidents de contaminació de l’aigua. 
  • Riscos en matèria de prestigi: dany a la imatge de la marca i pèrdua de participació de mercat 
  • Riscos financers: majors costos de capital i menors opcions de finançament 
  1. Identificar, mesurar i ponderar els riscos. Cal entendre impactes i interdependències per tenir en compte els veritables costos i el valor per a la nostra activitat en diversos escenaris de futur. 
  2. Integrar els riscos hídrics a la gestió de riscos corporatius.
  3. Fixar polítiques i objectius per a una bona gestió de l’aigua.
  4. Gestionar els riscos tenint en compte les parts interessades de la conca i establir aliances i col·laboració i l’entorn natural i els ecosistemes on actuem.
  5. Implementar una estratègia de gestió responsable de l’aigua d’acord amb els inversors.
  6. Divulgar els riscos i els seus impactes financers amb mecanismes reconeguts com el TNFD.

Però l’escenari també pot aportar oportunitats, invertir en una gestió sostenible de l’aigua ofereix l’oportunitat de posar en pràctica una economia circular, on les empreses poden oferir productes i solucions que convidin a reutilitzar l’aigua, i recuperar recursos a partir d’aigua ja utilitzada.  

  • Reducció de costos 
  • Venda de nous productes i serveis 
  • Major resiliència 
  • Major prestigi i millor reputació 
  • Major competitivitat 

Investigar solucions en el meu sector econòmic 

Dins del marc de la gestió sostenible de l’aigua, la investigació de solucions específiques per al sector econòmic en què opera una empresa és fonamental per assegurar la pertinència i l’eficàcia de les iniciatives implementades. I la cooperació interempresarial dins de cada sector serà clau per afrontar els reptes tècnics que se’n deriven i les vies de finançament.  

Cada sector presenta reptes i oportunitats únics i les solucions, que cal afrontar des de la cooperació interempresarial per poder donar sortida als reptes de finançament, poden ser tecnològiques o bé solucions basades en la natura.  

A continuació, es destaquen algunes estratègies específiques que les empreses podrien considerar en la seva investigació: 

  1. Sector Agrícola: 
    • Explorar sistemes d’irrigació intel·ligents que utilitzin sensors per monitorar les necessitats de l’aigua de manera precisa i optimitzar els recursos hídrics. 
    • Investigar i millorar tecnologies de recollida d’aigua de pluja o solucions basades en la natura per recarregar aqüífers, i així reduir la dependència d’altres fonts d’aigua. 
  2. Sector Industrial:
    • Analitzar i adaptar tecnologies de cicle tancat que permetin la reutilització de l’aigua en processos industrials, reduint així la demanda de recursos hídrics. 
    • Investigar i millorar sistemes de tractament d’aigües residuals avançats i/o llacunatge per assegurar que les aigües alliberades compleixin amb els estàndards ambientals. 
  3. Sector Alimentari:
    • Implementar tecnologies basades en la natura amb un enfocament en la recuperació i reutilització d’aigua. 
    • Investigar i aplicar nous mètodes d’optimització en la neteja d’equips per reduir el consum d’aigua sense comprometre la higiene. 
  4. Sector Energètic:
    • Millorar les tecnologies basades en la natura per a la refrigeració que minimitzin el consum d’aigua, refrigeració evaporativa, torres de refrigeració o  condensadors evaporatius. 
    • Investigar i millorar la tecnologia de desalinació alimentades per energies renovables per satisfer les necessitats hídriques del sector, minimitzant i reutilitzant el rebuig. 

Realitzar una auditoria d’estalvi d’aigua 

Les organitzacions i empreses, un cop valorats els riscos han de treballar en la cerca d’accions per l’estalvi i eficiència hídrica a les seves instal·lacions i fins i tot a la seva cadena de valor.  

L’auditoria d’estalvi d’aigua es una eina personalitzada per cada organització, amb un anàlisis de les fonts d’abastament, tractaments interns, costos i qualitats associats de l’aigua, consums i usos interns de les aigües, la generació d’aigües residuals, recirculacions, recuperacions, tractament d’efluents (depuració i tractaments terciaris) i abocament final al medi.  

L’objectiu es trobar alternatives concretes i viables tècnicament i econòmicament per l’estalvi d’aigua, millora en els abastaments, ús de tecnologies més eficients per l’estalvi, recirculació o recuperació i minimització dels abocaments al medi. Aquestes alternatives de millora que surtin de l’auditoria d’estalvi d’aigua  formaran part del pla d’acció. L’auditora d’estalvi d’aigua també serà molt útil per una empresa si vol presentar un pla d’estalvi de la sequera a Catalunya. 

Establir una política, objectius i un pla de treball per optimitzar el cicle de l’aigua 

Les empreses es veuen impulsades a treballar per desenvolupar una estratègia que permeti maximitzar els esforços de racionalització, reutilització i eficiència en l’ús de l’aigua. Aquests plans hauran d’incloure objectius quantificables que portin a canvis operacionals que permetran el canvi de cultura a tota l’empresa (es poden utilitzar eines com les auditories energètiques explicades o el marc SBT for nature)  

Com hem comentat, assolir l’èxit requerirà fer ús de mètriques i metodologies innovadores i/o tecnològiques. Tot i que a curt termini suposi fer inversions de certa importància, invertir en redissenyar els cicle de l’aigua de l’activitat, en repensar els impactes i les dependències en la cadena de valor o en processos més eficients en l’ús de l’aigua, acabarà repercutint en estalvis importants a llarg termini. 


Així doncs, i tenint en compte els escenaris a futur que ens planteja el canvi climàtic, amb situacions de sequera recurrents, la societat en general, i les empreses en concret, cal que es preparin per a reduir els riscos que això comporta. El camí està marcat, les eines estan disponibles, ara cal que ens posem a treballar per aconseguir una major seguretat hídrica i ser més resilients! 

1 9

Posa’t en contacte amb nosaltres i descobreix com et podem ajudar a assolir els teus objectius de sostenibilitat.