Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Gipuzkoa publica la proposta de xarxa d’infraestructura verda - Anthesis Catalunya

Gipuzkoa publica la proposta de xarxa d’infraestructura verda

19 juliol, 2021 | Notícies,

L’informe identifica més de cent espais que permeten connectar tots els municipis del territori.

El Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha publicat l’informe “Diagnóstico para la planificación de la red de infraestructura verde de Gipuzkoa”. Aquest document té com a objectiu delimitar una proposta de xarxa d’infraestructura verda, identificar les discontinuïtats i definir les actuacions de restauració ambiental, renaturalització o desfragmentació necessàries.

L’informe s’emmarca dins de l’Estrategia Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático 2050 i planteja la proposta de delimitació de les Zonas de Interés para la Funcionalidad Ecológica (ZIFEs) perquè siguin incorporades pels plans territorials i el planejament urbanístic. Aquesta proposta té en compte la importància ecològica, els serveis dels ecosistemes i el grau de fragmentació de les zones proposades, sent coherent amb la Red de Infraestructura Verde de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

A partir de la zones definides al diagnòstic, es proposen un total de 104 ZIFEs, algunes de les quals han de millorar la seva funcionalitat. En el seu conjunt formen una xarxa interconnectada que arriba a tots els municipis de Gipuzkoa.

El projecte ha comptat amb tasques de gabinet per identificar les zones i treball de camp per validar els resultats.

L’equip de Ciutat i Territori d’Anthesis Lavola ha realitzat aquest projecte en col·laboració amb la consultoria ambiental basca ARC. Es tracta d’una oportunitat per ampliar l’experiència de l’equip i generar oportunitats d’implementació de feines semblants a altres territoris.

Per l’elaboració del diagnòstic s’han dut a terme tasques de gabinet amb sistemes d’informació geogràfica per identificar els espais amb major valor de funcionalitat ecològica i treballs de camp per validar la informació de cada un d’ells i identificar les zones de millora.

Amb les àrees identificades, s’han redactat fitxes descriptives per les 104 ZIFEs i per a les zones de millora, amb propostes d’actuació. A més, s’han contrastat els espais amb les eines de planificació territorial de la CAPV, especialment amb la Red de Infraestructura Verde.

Finalment, s’han redactat els criteris i propostes per a la incorporació de la infraestructura verda en la planificació territorial i municipal, per a la gestió i protecció de la infraestructura verda de Gipuzkoa i per a la promoció del coneixement, la implicació i la participació ciutadana.