Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Grön logik - Vår teknik - Anthesis Sverige

Grön logik

Potential för energieffektivisering i byggnader

gron logik

Projektet Grön logik undersöker hur olika åtgärder kan minska byggnaders energianvändning och därmed även klimatutsläpp.

  • EU har klimatmål om att minska utsläpp av växthusgaser med 55 procent till 2030.
  • De fastslagna miljömålen i Sverige innebär att till 2045 nå netto-noll växthusgasutsläpp.
  • För att nå målen måste stora omställningar och åtgärder genomföras.

Här finns en stor potential för energieffektivitet för att minska både energianvändningen och utsläppen av växthusgaser, samtidigt som man stimulerar ekonomiska vinster.

Förbättra energieffektiviteten inom byggnadsbeståndet

I Grön Logik-verktyget kan du visualisera olika åtgärders potential för att minska energianvändning och de ekonomiska vinster detta medför för privatpersoner och samhället. Att förbättra energieffektiviteten inom byggnadsbeståndet är en logisk del av lösningen för att uppnå både hållbarhetsmålen och att minska samhällets ökande efterfrågan på energi.

Åtgärder för energibesparingVisualisera potential för energibesparingFlera värden för samhälletAnpassa antaganden och beräkningar

decarbonisation pathway graph

Många åtgärder kan genomföras för att effektivisera energianvändningen.

Gron Logik

Visa vilka åtgärder som leder till minskad energianvändning under den aktuella tidsperioden och hur kostnadseffektiva de är.


gron logik
Källa: The International Energy Agency

Energieffektivisering leder till flera mervärden för samhället, så som minskade växthusgasutsläpp, mindre investeringsbehov och positiva hälsoeffekter.


gron logik

I inställningarna kan du justera vilka mervärden som ska inkluderas, tidsram och ytterligare parametrar för beräkningarna.


Upptäck verktyget

Metoder och beräkningar beskrivs i rapport

Rapporten Grön Logik – visualisering av byggnaders potential för energieffektivisering beskriver de metoder som använts för att skapa verktyget. Rapporten beskriver dataunderlag, antaganden och beräkningar . Verktyget är flexibelt, och här beskrivs vilka delar av beräkningarna och visualiseringen som kan justeras efter användares olika önskemål.

VISA RAPPORTEN

Verktyget kan användas för att visualisera den sammanlagda potentialen för energibesparing i det svenska byggnadsbeståndet. Verktyget är inte menat att användas som beslutsunderlag av enskilda fastighetsägare, även om det kan ge en fingervisning på vilka åtgärder som troligtvis är lönsamma.

gron logik report

Utvecklingen av verktyget har genomförts av Anthesis och Kausal, med finansiering från Energimyndighetens forskningsprogram Energieffektivt byggande och boende (E2B2)

Energieffektivitet ger flera fördelar

Energieffektiva renoveringsåtgärder har flera fördelar som gynnar privata aktörer, fastighetsägare och invånare samt samhället som helhet.

  • minska el- och uppvärmningskostnaderna
  • minska koldioxidutsläppen
  • förbättra inomhusklimatet och hälsofördelar
  • minska behovet av att utöka ny energiproduktion

En mobilisering av den lönsamma energieffektivitetspotentialen kan också vara snabbare än de omfattande och tidskrävande planerings-, konstruktions- och tillståndsförfaranden som är förknippade med utbyggnaden av ny energiproduktion.

Relaterat innehåll

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.