Meddelande om skydd av personuppgifter

Anthesis Group vet att din integritet är viktig för dig och tar användarnas integritet på största allvar. Vi är angelägna om att skydda dina personuppgifter. Detta meddelande om skydd av personuppgifter lämnas till dig som en del av din rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Observera att detta meddelande om skydd av personuppgifter kommer att uppdateras regelbundet för att återspegla eventuella ändringar i hur vi hanterar personuppgifter eller hur tillämplig lagstiftning förändras.

Detta meddelande om skydd av personuppgifter gäller för webbplatser som tillhandahålls av Anthesis Group, och/eller de andra företagen i Anthesis Group som är personuppgiftsansvariga med avseende på de personuppgifter du lämnar till Anthesis Group i enlighet med detta meddelande. Webbplatser inkluderar www.anthesisgroup.com och ytterligare webbplatser som hanteras av Anthesis Group.

Anthesis Group förbehåller sig rätten att från tid till annan, och efter eget gottfinnande, ändra och uppdatera detta meddelande om skydd av personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att granska den aktuella versionen av meddelande om skydd av personuppgifter varje gång du återvänder till våra webbplatser.

Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter

Anthesis (UK) Consulting Limited är personuppgiftsansvarig för uppgifter från webbplatsernas användare och personer som får kommunikation i från oss i marknadsföringssyfte.

Om du har några frågor om hur vi använder dina uppgifter, eller om du vill fråga om dina rättigheter med avseende på dessa, ska du kontakta koncernens dataskyddsombud. Anthesis Groups dataskyddsombud kan kontaktas på privacy@anthesisgroup.com.

Du har också rätt att lämna in ett formellt klagomål till dataskyddsmyndigheten, Information Commissioner’s Office. Det kan du göra här: Information Commissioner’s Office (ICO).

Vi ber dig dock att kontakta oss innan du lämnar in ett formellt klagomål, och vi kommer att göra vårt bästa för att lösa eventuella problem du kan ha.

Var vänlig och skicka inte någon information till oss som du inte vill att Anthesis Group ska använda. Om uppgifterna vi samlar in inte finns med i denna meddelande om skydd av personuppgifter kommer vi att lämpligen meddela personer (när så krävs enligt lagstiftning) om vilka andra uppgifter som kommer att samlas in och hur de kommer att användas.

Du behöver inte ge oss några personuppgifter.Men om du inte gör det kan vi kanske inte hantera din förfrågan eller förse dig med de tjänster du efterfrågar.

Om du förser oss med personuppgifter om en annan person (till exempel en potentiell anställd/hänvisning), ansvarar du för att se till att sådan person görs medveten om informationen i detta meddelande om skydd av personuppgifter och att personen har gett dig sitt samtycke till att dela informationen med Anthesis Group.

Internationella överföringar av dina personuppgifter.

Om du inte meddelas på annat sätt kommer alla överföringar av dina personuppgifter som sker inifrån Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till tredje parter utanför EES att baseras på ett adekvat beslut eller styras av standardmässiga klausuler i avtal. Alla andra överföringar som inte är relaterade till EES av dina personuppgifter kommer att ske i enlighet med lämpliga internationella mekanismer och standarder för överföring av uppgifter.

Datasäkerhet

Vi upprätthåller organisatoriska, fysiska och tekniska säkerhetsarrangemang för alla personuppgifter vi har. Vi har protokoll, kontroller och relevanta policyer, procedurer och vägledning för att upprätthålla dessa arrangemang med hänsyn till riskerna som är förknippade med de olika kategorierna av personuppgifter och den behandling vi utför.

Vi granskar regelbundet dessa arrangemang och rådgör med experter för att säkerställa att våra säkerhetsprocesser är uppdaterade.

Vilka källor får vi din personliga information från?

Om vi inte får din personliga information direkt från dig kan vi få den från följande källor: allmänt tillgängliga källor (register eller internet), Anthesis Groups anställda, entreprenörer, (blivande) styrelseledamöter, aktieägare, Anthesis Groups filialer, dotterbolag och nyförvärvade företag, arbetsgivare för våra entreprenörer, våra kunder, offentliga myndigheter, offentliga webbplatser och sociala medier, tidigare arbetsgivare, utbildningsinstitutioner, leverantörer och återförsäljare (inklusive tredje parts leverantörer av uppgifter).

Vilka rättigheter har du med avseende på behandlingen av dina personuppgifter?

Du har rätt (under de omständigheter och villkor, och med förbehåll för de undantag som anges i tillämplig lagstiftning) till:

Om du vill fråga om eller utöva någon av dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, kontakta koncernens dataskyddsombud. Anthesis Groups dataskyddsombud kan kontaktas på privacy@anthesisgroup.com.

Landsspecifik information

USA – Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien kan du ha ytterligare rättigheter i förhållande till dina personuppgifter.

I enlighet med California Consumer Privacy Act (”CCPA”), beskrivs kategorierna av personuppgifter (refererade till som ”personlig information” i CCPA) som samlas in och bearbetas av Anthesis Group, ändamålen för vilka de behandlas och tredje part sådana uppgifter delas med i detta meddelande om skydd av personuppgifter.

Vi har inte sålt och säljer inte dina personuppgifter i enlighet med CCPA.

Om du är bosatt i delstaten Kalifornien kan du ha rätt att begära att Anthesis Group uppger för dig:

Du kan också ha rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, föremål för begränsningar enligt CCPA.

Om du vill utöva dina rättigheter, var god att skicka in din begäran genom att använda vårt formulär för registerbegäran. Du kan också skicka in din begäran genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@anthesisgroup.com. Vi kan behöva begära ytterligare information för att verifiera din identitet.

Anthesis Group kommer inte att diskriminera dig på grund av att du har utövat dina rättigheter enligt CCPA.