Publikationer

Här kan du ta del av vårt arbete. Nedan listas publikationer i Anthesis egen rapportserie och rapporter som publicerats av våra uppdragsgivare. För mer information kontakta Saga.
Saga.Ekelin@anthesisgroup.com

 

 

 

Forskning är en av Anthesis Sveriges kärnverksamheter sedan starten 2004. Den är en hörnsten för Anthesis mål att tillsammans med konsultverksamhet och utbildning kunna erbjuda högkvalitativa och vetenskapligt baserade konsulttjänster och utbildning. Anthesis är vanligtvis involverad i svenska och internationella forskningsprojekt som ledare, partner eller underleverantör. Projekten tenderar att vara tvärvetenskapliga och genomföras i samarbete med universitet, forskningsinstitut eller konsultföretag.
Ett viktigt forskningsresultat är vetenskapliga publikationer.

Detta resultat dokumenteras nedan genom en förteckning över vetenskapliga peer-reviewed papers som har skrivits av Anthesis personal och publicerats i vetenskapliga tidskrifter eller böcker. Den eller de författare som tillhörde Anthesis personal när forskningen genomfördes är markerade med fet text. Listan nedan omfattar inte andra vetenskapliga publikationer, t.ex. konferens- och arbetsdokument.

 

2021 publikationer
GRÖN LOGIK – Den samhällsekonomiska potentialen från energieffektivisering i byggnader
Swedisol, Energieffektiviseringsföretagen, Fastighetsägarna Sverige, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen och Svensk ventilation
Rapporten Grön Logik belyser samhällsekonomiska vinster med energieffektivisering inom det svenska byggnadsbeståndet.VISA


 

Vikten av energieffektivitet och hållbarhet hos framtidens småhusköpare – uppföljning på studie från 2017
BeSma
År 2017 genomfördes en förstudie inom BeSmå med en kunskapsöversyn över hur framtidens småhusköpare kan komma att värdera energirelaterade frågor vid köp av nyproducerade småhus. Syftet med denna inledande studie är att undersöka om vikten av energieffektivitet och hållbarhet vid köp av nyproducerade småhus har ändrats sedan 2017, och i så fall på vilket sätt. VISA


Rapport konsekvensbedömning nya åtgärder BSAP
Baltic Sea Action Plan
BSAP består av åtgärder och insatser som tillsammans ska bidra till det övergripande målet om att Östersjön i år, 2021, ska uppnå en god miljöstatus.VISA


 

Renovering med åtgärdspaket
BeSma
Förstudien har genomförts som förberedelse för ett pilotprojekt där de affärsmodeller med åtgärdspaket som identifierats i tidigare arbete kan användas för att realisera en större del av den lönsamma energieffektiviseringspotential som finns inom den svenska småhussektorn.VISA


 

Hot Air or Real Solution? What Role Can Decentralized Ventilation Systems Play?
eceee 2021 summer study
VISA


 

Accelerating the energy-efficiency renovation of single-family houses
Hanna Westling
The study has aimed to identify business
models for energy renovation of single-family houses suitable
for the Swedish market.VISA


 

Creating sustainability benefits by planning for integration of garden cities in the urban scale
Efstathia Vlassopoulou
This paper focuses on a life cycle assessment comparison of the carbon footprint between two imaginary urban-form configurations: a contemporary garden city and a dense compact city, both built in a suburban area in Stockholm.VISA


 

Medborgarengagemang
Viable Cities
Den här rapporten redovisar ett förslag till strategi för medborgarengagemang för omställning till klimatneutrala städer.VISA


 

Förbättrad styrning av plastförpackningar från verksamheter
Naturvårdsverket 6999
Naturvårdsverket har gett Anthesis Enveco AB och IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att kartlägga orsakerna till att plastförpackningar från verksamheter till stor del går direkt till förbränning och ge förslag på styrning för ökad återanvändning samt ökad utsortering, insamling och materialåtervinning av plastförpackningar från verksamheter.VISA


Ekonomiskt stöd för omställning genom utbyte av fossil jungfrulig plast
Naturvårdverket 6979
Rapporten vänder sig framför allt till dig som arbetar för en omställning från jungfrulig fossil plast till mer hållbara alternativ, både inom offentlig sektor och inom näringslivet.VISA


 

Typhus och U-värden

BeSmå
Syftet med denna rapport är att visa på de valda typhusens energiegenskaper för klimatskalet samt att sammanfoga Masterfile med Lantmäteriets samfällighetsregister.

VISA


Inledande studie Småhusgrund av olika material

BeSmå
Denna inledande studie har undersökt olika alternativ till husgrunder för småhus, både etablerade tekniker samt pågående utvecklingsprojekt för grundläggning har kartlagts. För de vanligaste typerna av småhusgrund har vi gjort en översiktlig jämförelse av CO2-utsläpp från tillverkningsskedet per kvadratmeter platta.

VISA


Inledande studie Fasomvandling för energilagring och temperaturutjämning

BeSmå
En minskning av energianvändningen i bebyggelsen är viktig för att nå de uppsatta samhälleliga energioch klimatmålen. En utmaning i omställningen till en energi- och klimateffektiv bebyggelse är att effektbehovet varierar betydligt såväl över dygnet som över årets säsonger. I ett försök att minska eller undvika toppeffektbehovet har energilagring i form av latent värmelagring med hjälp av fasomvandlingsmaterial1 (Phase Change Material – PCM) studerats.

VISA


GIS modeling of green roof ecosystem services to optimize green infrastructure placement and to map multifunctionality

Olivier Rostang, Sveriges lantbruksuniversitet
Syftet med den här studien är att fastställa vad som utgör en optimal plats och att utveckla en rumslig metodik för att identifiera hur dessa olika typer av gröna tak kan fördelas och placeras på ett effektivt sätt för att maximalt dra nytta av de ekosystemtjänster som de tillhandahåller.

VISA


Publikationer

Anthesis rapportserie   Övriga publikationer . Studentuppsatser
Anthesis rapportserie   Övriga publikationer

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Colombia, Brasilien, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.