Resursekonomi

agri

Anthesis är experter på miljöekonomiska analyser och studier inom social ekonomi, inklusive cirkulär ekonomi och affärsmodeller där vi arbetar för hållbar resursanvändning och ökad återvinning.

Anthesis besitter både bred och djup kunskap om olika typer av ekonomiska analyser, t.ex. styrmedelsanalys, kostnadseffektivitetsanalys, samhällsekonomisk konsekvensanalys och ekonomisk värdering av ekosystemtjänster.

 • Vi använder oss av beprövade och vetenskapliga metoder för miljöekonomiska beräkningar och analyser
 • Vi hjälper våra kunder med styrmedelsanalyser och policyutveckling
 • Vi har stor erfarenhet av konsekvensanalyser och -bedömningar för planer, program och strategier på olika nivåer, ofta utifrån ett miljöekonomiskt perspektiv
 • Vi använder vår expertis inom beteende- och resursekonomi för att utforma evidensbaserade lösningar på de mest angelägna utmaningarna för organisationer och mänskligheten.
 • Vi utnyttjar de senaste vetenskapliga metoderna för att identifiera sociala interventioner som kommer att få långvariga, mätbara effekter.

Vårt tillvägagångssätt kommer från många års erfarenhet av att arbeta med företag, offentliga institutioner och ideella organisationer både i Sverige och internationellt, och våra starka rötter med universitet och akademiska institutioner.

cycle

Våra tjänster

Vilket är det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster, natur- och kulturmiljöer?

 • Hur kan vi bevara naturresurserna och samtidigt erbjuda socialt och ekonomiskt tillfredsställande lösningar?
 • Organisationer fokuserar ofta sina ansträngningar på början av värdekedjan när de utformar strategier och politik och ägnar mindre uppmärksamhet åt slutet av kedjan och hur tjänsterna och politiken kommer att upplevas av användarna.
 • Försök att ändra beteende bygger ofta på antagandet att människor agerar på ett rationellt sätt. Vi vet idag att detta är långt ifrån sant.

Vi tillhandahåller analyser av de uppskattade effekterna av olika typer av politiska åtgärder och kan stödja utvecklingen av nya politiska åtgärder som överensstämmer med beteendevetenskap och praktiska lösningar med mätbara resultat som bygger på objektiva tester.

Vi överbryggar klyftan mellan vetenskap och praktiska tillämpningar genom att undanröja hindren för att genomföra den för att lösa verkliga problem. Vi identifierar beteendemässiga hinder i befintliga processer och strategier och ökar effektiviteten genom att utforma incitament och valmöjligheter som överbryggar dessa hinder.

Vi hjälper dig att identifiera hindren för framgång, utmana tidigare antaganden och förstå de beteendefaktorer som du måste ta hänsyn till. Vi utformar, testar och genomför beteendeinterventioner som hjälper er att nå era mål, bygga upp kapaciteter och skapa en kultur som är beteendebaserad.

split path

Aktiv, användbar forskning

Med örat mot marken för den senaste utvecklingen och med många års egen forskning inom beteendeekonomi i bagaget utnyttjar vi kraften i denna forskning till förmån för individer, organisationer och samhällen.

 • Förbättrad styrning av plastförpackningar från verksamheter Naturvårdsverket rapport 6999, 2021. Uppdraget innebar att kartlägga mängden plastförpackningar i verksamhetsavfall samt ge förslag på förbättringar och ev ny utformning av styrmedel som styr mot en hållbar plastanvändning inklusive konsekvensutredning.
 • Ekonomiskt stöd för omställning genom utbyte av fossil jungfrulig plast, Naturvårdverket rapport 6979, 2021. Uppdraget bestod i att kartlägga och ge förslag till utformning av styrmedel som ger ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att stimulera och överbrygga eventuella hinder för omställning från jungfrulig fossil plast till biobaserad råvara, återvunnen råvara eller andra material.
 • Kartläggning och bristanalys av mjuka styrmedel för grön infrastruktur, Naturvårdsverket, 2021. Kartläggningen innefattar befintliga styrmedel som främjar grön infrastruktur och dels identifierar brister med befintliga styrmedel samt ger förslag på tillägg och förbättringar.
 • Kartläggning av socioekonomiska analyser inom miljöområdet, 2016. På uppdrag av Naturvårdsverket. Slutrapport
 • Socioekonomisk utvärdering av statsbidragsfinansierad efterbehandling av förorenade områden, 2014.

Nudging gör det enkelt för människor att göra det rätta

Hur uppmuntrar ni människor att minska sin energiförbrukning? Hur får man hyresgäster att sortera sina sopor på rätt sätt eller hur får man skolbarn att slänga mindre mat? Hur motiverar ni människor att åka kollektivtrafik eller cykla till och från arbetet?

Nudging handlar om att hjälpa människor att välja det som är bra för dem, bra för planeten och kostnadsbesparande för samhället. Det är en ändring av en aspekt av valarkitekturen som bygger på beteendevetenskap för att styra människor i en viss riktning samtidigt som deras valfrihet bevaras. Vi använder beprövade, vetenskapligt baserade metoder inom psykologi och beteendeekonomi, i kombination med insiktsfull kommunikation, för att skapa nudges för våra kunder och för individen.

Våra experter