El rol de les ciutats i els territoris en la lluita contra el canvi climàtic

ciutat hero

El canvi climàtic ja no és una amenaça del futur, sinó una realitat que està impactant les nostres vides de manera cada cop més evident. Des dels patrons de sequera que afecten les nostres reserves d‟aigua fins a la contaminació de l’aire que respirem, els efectes del canvi climàtic són ineludibles i exigeixen una acció immediata i decidida.

En aquest context, és imperatiu que els governs i les administracions públiques assumeixin un paper proactiu en la construcció de ciutats i territoris més resilients i sostenibles. Aquesta no és una tasca senzilla; requereix decisions fermes i compromeses que aborden els problemes climàtics de forma holística i transversal.

Però, per on hem de començar en aquesta lluita contra el canvi climàtic? La nostra directora experta en Ciutats i Territoris, Sandra García, ens guia a través dels grans reptes que les nostres comunitats hauran de fer front a les properes dècades i com podem abordar-los amb eficàcia.

El repte de la gestió del Canvi Climàtic i l’Estratègia Urbana

Les ciutats, com a centres d’activitat humana i concentració de població, són especialment vulnerables als impactes socials i econòmics del canvi climàtic. La urbanització ràpida i descontrolada ha exacerbat encara més aquesta vulnerabilitat en comprometre la qualitat de l’aire, augmentar la demanda de recursos naturals i elevar l’exposició a esdeveniments climàtics extrems.

En un escenari com aquest, és indispensable comptar amb una estratègia urbana integral dissenyada per abordar aquests reptes. Això implica la planificació i la gestió del desenvolupament urbà de manera sostenible, amb un enfocament en la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, l’adaptació als inevitables impactes climàtics i la promoció de la resiliència climàtica de les comunitats.

A més, la participació ciutadana i la col·laboració entre diferents actors són fonamentals per assolir aquestes estratègies. És necessari involucrar la població en la presa de decisions sobre polítiques urbanes relacionades amb el clima, així com promoure la cooperació entre ciutats per a l’intercanvi de millors pràctiques i la implementació de solucions innovadores.

A Anthesis, acompanyem ciutats, regions i països en el seu camí cap a un futur més sostenible per i per a la ciutadania, tenint en compte els pilars següents: neutralitat climàtica, la resiliència, la governança multinivell, la integració de la salut en la planificació urbana , la permeabilitat ecològica, la implicació ciutadana i l’equitat.

En concret Anthesis desenvolupa els serveis següents:

 • Realitzem l’anàlisi de la petjada de carboni de la ciutat o territori
 • Desenvolupem l’estratègia de neutralitat climàtica integrada als plans estratègics de ciutat i la implementació d’instruments d’innovació urbana
 • Dissenyem els òrgans de governança multinivell i impuls de la implicació ciutadana mitjançant la metodologia de Missions

El repte de la conservació de la biodiversitat i la natura

Espanya destaca com el país europeu amb la diversitat biològica més gran. Acull més del 50% de les espècies animals del continent i més del 5% a nivell mundial. Tot i això, malgrat aquesta riquesa, el nostre territori ha de fer front a serioses amenaces a la seva biodiversitat.

S’estima que aproximadament la meitat de les espècies es troben en perill, catalogades com a vulnerables o en perill d’extinció segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). Aquesta xifra tendeix a augmentar cada any, cosa que subratlla la creixent necessitat de recursos tècnics i financers per assegurar-ne la preservació.

Les administracions públiques han de posar el focus d’atenció a la natura si volen assolir un desenvolupament sostenible. Això significa reavaluar l’impacte dels subsidis agrícoles, els plans nacionals d‟infraestructura, els plans globals d‟infraestructura, i les polítiques de desenvolupament que fomenten la pèrdua de biodiversitat. També significa col·locar la restauració i la protecció de l’ecosistema a l’avantguarda dels plans nacionals de clima, alimentació, aigua, seguretat i desenvolupament rural i urbà.

La biodiversitat del nostre territori enforteix la resiliència de pobles i ciutats davant dels impactes del canvi climàtic i enforteix els nostres sistemes socials i econòmics. Per tal de preservar el benestar humà, és imperant preservar i protegir la nostra biodiversitat.

A Anthesis, col·laborem amb governs i administracions per definir polítiques públiques que impulsin la protecció i la regeneració dels ecosistemes.

Com podem ajudar-hi?

 • Identifiquem i millorem la infraestructura verda al teu àmbit d’actuació
 • Estudiem la biodiversitat al teu municipi i realitzem estratègies de millora
 • Definim projectes bàsics i executius de millora del patrimoni natural
 • Planifiquem i/o ordenem espais naturals protegits

El repte de la Mobilitat Sostenible

En les darreres dècades, com a producte de la primacia del vehicle privat davant d’altres maneres de transport i de la contínua expansió urbana, s’ha anat desenvolupant un model de mobilitat individualista que és font de conflictes i desigualtats socials.

Problemes com el soroll, la contaminació de l’aire, els embussos, el malbaratament energètic o les dificultats de mobilitat per a persones amb mobilitat reduïda són només alguns exemples de la necessitat d’impulsar i promoure una mobilitat sostenible. Una mobilitat que sigui sostenible i respectuosa amb les necessitats de ciutadania i medi ambient.

La planificació de la mobilitat és crucial en el camí cap a la descarbonització. En aquest context, les administracions tenen un paper fonamental: no només han de facilitar, sinó també implementar estratègies i mecanismes que facin possible aquesta transició cap a un sistema de mobilitat més sostenible i equitatiu.

És imperatiu que les polítiques públiques promoguin la utilització de mitjans de transport alternatius, com ara el transport públic eficient, el foment de l’ús de la bicicleta i la creació d’infraestructures adequades per a vianants, a més d’incentivar l’adopció de vehicles de baixes emissions i tecnologies més netes.

m r csc6cfiykf0 unsplash

La mobilitat activa i sostenible suposa un dels elements principals per apostar per un model de desenvolupament urbà i territorial que doni resposta als reptes actuals.

A Anthesis som experts en planificació de la mobilitat municipal. Acompanyem organitzacions i ciutats en el disseny i la implementació de polítiques, plans i accions per a una mobilitat sostenible i segura.

Com podem ajudar-hi?

 • Analitzem i diagnostiquem escenaris existents mitjançant estudis de mobilitat de centres de treball, parcs empresarials, àrees d’alta afectació, nous desenvolupaments urbans i ciutats.
 • Definim objectius i estratègies i desenvolupem plans de mobilitat sostenible a nivell corporatiu, municipal o territorial.
 • Proposem accions que redueixin costos i emissions i millorin la seguretat i la responsabilitat social corporativa.
 • Fem propostes per a la implantació i el seguiment dels plans de mobilitat, amb la finalitat d’ajudar empreses i municipis a definir les seves polítiques de mobilitat i reduir la seva empremta ambiental.
 • Treballem en el disseny i la implementació de Zones Baixes en Emissions des de la perspectiva tècnica i jurídica.

Com encarar el futur de la sostenibilitat urbana

La construcció de ciutats i territoris resilients i sostenibles és un deure ja ineludible. Això no sols implica una planificació urbana més intel·ligent i sostenible, sinó també la promoció de la participació ciutadana i la col·laboració entre diferents sectors de la societat. És hora que abordem aquests desafiaments de manera holística i transversal, tot reconeixent la interconnexió entre el medi ambient, l’economia i el benestar humà.

A Anthesis estem compromesos a formar part d’aquesta solució. A través de les nostres iniciatives i solucions innovadores, treballem estretament amb ciutats, regions i territoris per desenvolupar estratègies integrals que ens portin cap a un futur més equitatiu, pròsper i sostenible.

Fem possible que les ciutats i les regions siguin propietàries del seu impacte perquè puguin mitigar i adaptar-se a la crisi climàtica i crear espais de vida saludables i pròspers. Integrem la sostenibilitat en la planificació, el disseny, la construcció i la gestió d’entorns urbans, així com en la reactivació d’espais rurals i naturals per a ús públic.

Des de la governança multinivell o l’activació de l’ecosistema d’agents fins a la implementació de solucions urbanes innovadores amb un component social alt, definim estratègies per crear ciutats i regions sostenibles neutres en carboni.