Sector financer: clau per redirigir els fluxos financers cap a activitats positives per a la natura

sector financiero hero

Les institucions financeres poden reduir les pressions sobre la natura redirigint els fluxos financers d’activitats negatives a activitats positives per a la natura.

La natura ha estat històricament alterada significativament per múltiples pressions d’origen humà i actualment la situació de degradació no té precedents. La gran majoria dels indicadors d’ecosistemes i biodiversitat mostren un declivi ràpid i això afecta les contribucions de la natura a les persones. En aquest context, el sector financer pot ser clau per canviar el futur que ens espera.

La degradació de la natura afecta tota la societat, inclosa la nostra economia, que depèn de manera directa o indirecta de la provisió dels recursos naturals i dels serveis ecosistèmics. Més de la meitat del PIB mundial depèn en gran mesura o moderadament de la natura. L’informe Global Risk Report del World Economic Froum (WEF) del 2023 identifica la pèrdua de biodiversitat i el col·lapse ecosistèmic com el quart risc més greu a escala global per als propers 10 anys, després de riscos relacionats amb el canvi climàtic. D’aquesta manera, a causa de la pèrdua sense precedents de biodiversitat, com passa amb el canvi climàtic, les empreses i institucions financeres s’enfronten a greus riscos físics, reguladors, de reputació i de mercat.

Gran part del sector financer s’ha familiaritzat els darrers anys en abordar la gestió de riscos climàtics i en la transició cap a l’horitzó net zero per descarbonitzar l’economia. No obstant això, la biodiversitat és un repte següent i també el sector financer veurà com caldrà abordar els impactes indirectes i les dependències sobre la naturale que es materialitzen a través de les seves activitats d’inversió.

La comunitat internacional és conscient de l’important rol que té el sector financer en la presa de decisions sobre la direcció que prenen en el futur els fluxos d’inversió i, per tant, també de la capacitat de frenar la pèrdua de biodiversitat. La Cimera de Líders del G20 del 2021 es va comprometre a “enfortir les accions per aturar i revertir la pèrdua de biodiversitat per al 2030” i va donar suport al Full de ruta del Grup de Treball de Finances Sostenibles, que ressalta la importància d’integrar la natura i la biodiversitat.

Recentment, 150 institucions financeres, administradores de més de $24 bilions, van fer una crida als líders mundials per adoptar un ambiciós Marc Global de Biodiversitat a la Conferència de Biodiversitat del Conveni de les Nacions Unides sobre la Diversitat Biològica (COP 15). A l’obertura de la COP15, els governs van acordar la Declaració de Kunming, que estableix la necessitat de “transformar els sistemes econòmics i financers” i “alinear tots els fluxos financers en suport de la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat”.

reunión del marco global de biodiversidad en el que se debatió el papel de los actores mundiales, como el sector financiero, en la naturaleza.

El Marc Global de Biodiversitat acordat a la COP15 concreta 23 metes, moltes de les quals involucren el sector financer. La meta 15, per exemple, estableix l’objectiu d’adoptar mesures legals, administratives o de política per garantir que les grans empreses i institucions financeres:

  • Supervisen, avaluen i divulguen periòdicament de forma transparent els seus riscos, dependències i impactes en la diversitat biològica, incloent-hi els requisits, així com operacions, cadenes de subministrament i valor i portafolis de totes les empreses i institucions financeres grans i globals;
  • Proporcionen la informació necessària als consumidors per promoure patrons de consum sostenibles;
  • Informen sobre el compliment de les normes, les mesures d’accés i la participació en els beneficis, segons correspongui;

Per tal de reduir progressivament els impactes negatius sobre la biodiversitat, augmentar els impactes positius, reduir els riscos relacionats amb la biodiversitat a les empreses i les institucions financeres, i promoure accions per garantir patrons de producció sostenibles.

Per fer-ho de manera efectiva, les institucions financeres han d’avaluar els impactes, les dependències i els riscos relacionats amb la natura i els bancs centrals i els supervisors financers han d’adoptar enfocaments dinàmics i amb visió de futur per comprendre els riscos a què s’enfronta el sector.

Recomanacions per al sector financer

El Grup d’Estudi conjunt NFGS-INSPIRE sobre Biodiversitat i Estabilitat Financera, que s’encarrega d’avaluar les implicacions de la pèrdua de biodiversitat per als bancs centrals i les autoritats de supervisió, ha establert quatre recomanacions inicials per als bancs centrals i els supervisors financers:

  • Començar a desenvolupar les habilitats, capacitats, eines i bases per a la cooperació per abordar els riscos econòmics i financers relacionats amb la diversitat biològica;
  • Avaluar les dependències i els impactes de les institucions financeres als serveis ecosistèmics i la biodiversitat;
  • Familiaritzar-se amb els models existents d’economia de la diversitat biològica i desenvolupar enfocaments metodològics ad hoc que captin millor el risc d’impactes en cascada a través dels actors econòmics i financers;
  • Assenyalar les institucions financeres que supervisen, altres actors econòmics i els polítics la importància de comprendre, gestionar i divulgar els riscos derivats de les seves dependències i impactes en la diversitat biològica.

El sector financer pot ser part del moviment global per protegir i restaurar la natura i ja s’estan preparant per fer front al repte.

Atesa la creixent necessitat de models de negoci sostenibles que protegeixin la biodiversitat i els serveis dels ecosistemes, les solucions innovadores que poden oferir els serveis financers són clau per donar suport a aquest canvi; i el finançament de la biodiversitat s’ha convertit en una àrea de creixement ràpid en finances verdes. La Corporació Financera Internacional (CFI) ha desenvolupat una Guia de Referència de Finançament per a la Biodiversitat. Aquesta guia construeix els Principis de Bons Verds i els Principis de Préstecs Verds i ofereix projectes d’inversió, activitats i components que ajuden a protegir la biodiversitat i els serveis dels ecosistemes, i que promouen la gestió sostenible dels recursos naturals.

El desenvolupament d’eines per avaluar els impactes, riscos i dependències relacionats amb la natura és especialment rellevant en el context de noves regulacions emergents, que incentiven les empreses i institucions financeres a actuar sobre la biodiversitat. Com és el cas de la Directiva sobre informes de Sostenibilitat Corporativa (CSRD) que obligarà les organitzacions a seguir el principi de doble materialitat a divulgar sobre riscos socials, de governança i mediambientals, incloent-hi la biodiversitat. De manera addicional aquesta directiva es troba alineada amb el Reglament de Divulgació de Finances Sostenibles (SFDR), un reglament europeu introduït per millorar la transparència al mercat de productes d’inversió sostenible, per evitar el “greenwashing” i per augmentar la transparència al voltant al reporting de sostenibilitat realitzades pels participants als mercats financers.

A més, han sorgit marcs de gestió de riscos i divulgació que permeten a les institucions financeres informar i actuar sobre els riscos relacionats amb la natura, com el Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) que inclou orientacions específiques per al sector financer.

Donada la importància creixent d’aquesta agenda han sorgit múltiples iniciatives com el Finance for Biodiversity Pledge, signat per 126 institucions financeres de 21 països, que gestionen 18,8 trilions d’euros en actius, i es comprometen a prendre mesures ambicioses sobre la biodiversitat. De manera similar, per tal de promoure un enfocament integrat del canvi climàtic i la natura a la COP 26 celebrada a Glasgow, 35 institucions financeres amb 8,9 trilions de dòlars en actius es van comprometre a eliminar els riscos de desforestació impulsats per l’agricultura a les carteres d’inversió i préstecs per al 2025.

Hi ha referents d’institucions que ja han començat a integrar un enfocament sobre el capital natural mitjançant el càlcul de la petjada de biodiversitat del seu portfoli d’inversions, com és el cas de BNP Paribas i ASN Bank. La decisió amb què a nivell global s’està apostant per un futur Nature Positive farà que aviat moltes altres institucions financeres segueixin aquest camí.

Les institucions financeres poden reduir les pressions sobre la natura redirigint els fluxos financers d’activitats negatives a activitats positives per a la natura.

Si t’interessa saber com podem ajudar la teva organització en temes de biodiversitat i natura, posa’t en contacte amb els nostres experts.