Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive - Anthesis Sverige

CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive

May 26, 2023 | Vägledning,

 

Vad är CSRD?

Direktivet om företags hållbarhetsrapportering är en ny lag som styr kraven på hållbarhetsrapportering i EU och är ett betydande steg framåt jämfört med EU:s befintliga och relativt begränsade krav på hållbarhetsrapportering.

För alla rapporterande företag innebär direktivet om hållbarhetsredovisning nya krav på innehåll, format och processer för hållbarhetsrapportering. Lagen kräver också att nya europeiska standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS) utvecklas och definierar det innehåll som företagen måste rapportera om.

CSRD utökar också antalet företag med verksamhet i Europeiska unionen för vilka de obligatoriska rapporteringskraven gäller. Dess effekter kommer oundvikligen att påverka företag baserade utanför EU, antingen direkt eller indirekt genom konkurrens och värdekedjan.

Vad har hänt?

Den 10 november 2022 röstade Europaparlamentet JA till förslaget till direktiv om företags hållbarhetsrapportering. Lagstiftningen föreslogs i april 2021 och godkändes med ändringar sommaren 2022. Företagen förväntas följa lagförslaget, med början för de största börsnoterade företagen för räkenskapsåret 2024, andra stora företag för räkenskapsåret 2025 och börsnoterade små och medelstora företag för räkenskapsåret 2026. CSRD är en del av det bredare programmet “European Green Deal”, som hittills har gett upphov till lagstiftning, bland annat EU:s taxonomiförordning och den reviderade förordningen om offentliggörande av information om hållbar finansiering.

Lagen kommer att föra hållbarhetsrapporteringen mycket närmare disciplinen och troheten i den finansiella rapporteringen och kommer att ha en betydande inverkan på vilka hållbarhetsuppgifter som kommer att offentliggöras, hur de kommer att samlas in och vilka processer som måste finnas på plats för att uppfylla de ytterligare kraven i lagstiftningen. Effekterna kommer att märkas både direkt av de organisationer inom och utanför EU som ansvarar för rapportering enligt CSRD-normerna och indirekt av organisationer som konkurrerar med dem eller ingår i deras värdekedjor.

Vilka ytterligare ändringar står på tur?

CSRD föreskriver format- och processkrav för hållbarhetsrapportering. Ett viktigt krav är att rapporteringen ska ske i organisationens förvaltningsberättelse. En annan viktig förändring är att den rapporterade informationen framöver ska kunna bli föremål för revision, inledningsvis med begränsad säkerhet och senare med rimlig säkerhet. Dessa bestyrkandestandarder ska tas fram av EU-kommissionen senast 2026 respektive 2028.

Vilken information behöver organisationer lämna?

Det är viktigt att företagen är skyldiga att rapportera i enlighet med principen om dubbel väsentlighet, vilket innebär att hållbarhetsinformationen ska ta hänsyn till både de effekter som organisationen orsakar och de effekter som uppstår. Detta kan påverka bedömningarna av väsentlighet eftersom det krävs förståelse för konsekvenserna ur båda perspektiven för att kunna rapportera om dem.

Enligt CSRD omfattar relevanta “hållbarhetsfrågor” alla relevanta miljömässiga, sociala och mänskliga rättigheter samt styrningsfaktorer.

I CSRD anges särskilt följande områden som ska omfattas av organisationers obligatoriska hållbarhetsrapportering:

Obligatoriska områden för hållbarhetsrapportering i CSRD
 • Affärsmodell och strategi i förhållande till hållbarhet, inklusive:
  • Motståndskraft mot risker
  • Möjligheter
  • Övergång till en hållbar ekonomi
  • Intressenters intressen och deras inflytande på hållbarhetsfrågor
  • Genomförande av strategin
 • Experter för hållbarhet i verkställande organ och tillsynsorgan
 • Hållbarhetspolitik
 • Hållbarhetsrelaterade incitament
 • Tillbörlig aktsamhet
 • Inverkan
 • Åtgärder mot negativa effekter
 • Klimatmål
 • Risker, beroenden och riskhantering

ESRS kommer att ytterligare definiera innehållet och de mätvärden som organisationerna kommer att använda för att rapportera inom dessa områden. Dessa standarder håller för närvarande på att utarbetas av EFRAG, ett offentligt-privat partnerskap inom EU om finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering. Senast i juni 2023 ska EU-kommissionen anta sekundärlagstiftning som inför ESRS, och senast i juni 2024 måste kompletterande och sektorspecifik information antas. Olika standarder för små och medelstora företag och företag i tredjeland kommer att antas senast den 30 juni 2024.

Organisationer måste tillhandahålla “information som är nödvändig för att förstå företagets påverkan på hållbarhetsfrågor och information som är nödvändig för att förstå hur hållbarhetsfrågor påverkar företagets utveckling, resultat och ställning”.

Ta reda på hur du implementerar CSRD i din organisation

LADDA NER CSRD-GUIDER (engelska)

 

Hur finanssektorn kan bidra till obligatorisk hållbarhetsrapportering

TA DEL AV VÅRT WHITEPAPER (engelska)

 

Dubbel väsentlighetsrapportering: Nästa steg inom ESG

TA REDA PÅ MER OM DUBBEL VÄSENTLIGHETSANALYS

Vem berörs av denna förändring?

Vi förväntar oss att många organisationer inom och utanför EU kommer att påverkas direkt eller indirekt.

Lagstiftningen är direkt tillämplig på de företag som anges i CSRD (se tabell). Indirekt kommer organisationer att påverkas genom sin värdekedja. CSRD kräver att företag rapporterar om sin värdekedja, så leverantörer till CSRD-rapporterande organisationer bör förvänta sig ökade förfrågningar och krav på information. Vidare räknar vi med att konkurrensen mellan företag som är skyldiga att rapportera enligt CSRD och företag som inte är skyldiga att rapportera kommer att öka behovet av att de senare anpassar sig till CSRD:s standarder för rapportering.

Rapportering enligt CSRD Förklaring
Alla stora företag i EU Alla företag som uppfyller två av följande kriterier:

(a) Balansomslutning: 20 000 000 EUR;
(b) Nettoomsättning: 40 000 000 EUR;
(c) Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret: 250.

Alla noterade företag på EU-reglerade marknader, med undantag för mikroföretag Alla företag som är noterade i EU, utom mikroföretag, som definieras som företag som inte överskrider två av följande kriterier:

(a) Balansomslutning: 350 000 EUR;
(b) Nettoomsättning: 700 000 EUR;
(c) Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret: 10.

Alla företag som är moderbolag till stora företag Stora koncerner som består av moderbolag och dotterbolag som uppfyller (på konsoliderad basis) två av följande tre kriterier:

(a) Balansomslutning: 20 000 000 EUR;
(b) Nettoomsättning: 40 000 000 EUR;
(c) Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret: 250.

Företag från tredje land med dotterbolag eller filial i EU Företag som är etablerade utanför EU men som har betydande verksamhet – minst 150 miljoner euro i omsättning under vart och ett av de två föregående beskattningsåren – inom EU:s territorium, antingen genom ett dotterbolag eller en filial. När det gäller ett dotterbolag är dessa antingen stora eller börsnoterade företag; mikroföretag är uteslutna.
En filial med en omsättning på mer än 40 MLN.

 

Vad händer härnäst?

Under de kommande två åren kommer EU och dess medlemsstater att vidta följande åtgärder:

 • Medlemsstaterna måste formellt införliva lagstiftningen i sin nationella lagstiftning inom arton månader efter det officiella offentliggörandet av CSRD.
 • Den första delen av ESRS måste antas av EU-kommissionen senast den 30 juni 2023.
 • Den andra delen av ESRS måste antas av EU-kommissionen senast den 30 juni 2024.

Företagen bör vara medvetna om följande viktiga milstolpar för rapportering:

 • Stora börsnoterade företag måste rapportera hållbarhetsinformation enligt CSRD och ESRS för räkenskapsåret 2024.
 • Alla stora företag måste rapportera hållbarhetsinformation i enlighet med CSRD och ESRS för uppgifter för räkenskapsåret 2025.
 • Små och medelstora företag måste rapportera hållbarhetsinformation enligt CSRD och ESRS för räkenskapsåret 2026.

Webbinarium : Vad innebär EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering för din organisation? (På engelska)

Hur kan Anthesis stödja dig?

Införandet av CSRD är utan tvekan den mest betydande förändringen hittills i företagens hållbarhetsrapportering, och vi finns här för dig för att hjälpa dig med övergången.

Anthesis erbjuder lösningar som ger er den information och det lärande ni behöver, hjälper er att analysera era behov av förändring och stöder er i genomförandet av förändringen. Vårt fokus är tvåfaldigt: för det första att förbereda din organisation för efterlevnad, enligt kraven, och för det andra – kanske ännu viktigare – att ge din organisation möjlighet till långsiktig framgång bortom lagstadgade krav.

Medan dammet lägger sig efter omröstningen och ESRS utvecklas kommer vi på kort sikt att fokusera på att ge dig webbseminarier som riktar sig till olika grupper i din organisation. Vi bjuder in dig att delta i en session som är utformad för att introducera ditt kärnteam för ESG/hållbarhet till CSRD. Vi kommer också att erbjuda skräddarsydda sessioner för era lag-, efterlevnads- och finansgrupper för att få dem att komma i kontakt med kraven i CSRD. Slutligen erbjuder vi kortfattade utbildningstillfällen för ledningen och styrelseledamöterna, så att de kan förstå de kommande förändringarna och öka sina kunskaper om ESG/hållbarhet.

I takt med ESRS-utvecklings- och säkerhetsstandarderna kommer Anthesis att lansera tjänster för att ge er stöd till beredskap genom förändrings- och processhantering. Och vi kommer att fortsätta att stödja er med att genomföra er rapportering och andra uppdrag enligt de nya EU-kraven.

Contact us

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.