Efterlängtat nytt Corporate Sustainability Due Diligence Direktiv

energimarknad

Europaparlamentets plenarförsamling godkände Direktivet om Corporate Sustainability Due Diligence (CS3D) den 24 april. Det bekräftar överenskommelsen av EU-rådet tidigare i mars och markerar slutet på en inledande process som inte har varit annat än en strid i uppförsbacke. Trots att den slutliga texten är en kompromiss mot tidigare förslag med vissa bestämmelser som redan urvattnats genom lagstiftningsprocessen, förväntas Parlamentets centrala omröstning fortfarande inte bara sporra till ett betydande framsteg när det gäller regelverket för hållbarhetsstyrning i Europa utan också sätta tidsramen för de berörda organisationerna att anpassa sig på en alltmer komplex global marknad.

Efter antagande av Parlamentet och Rådet, träder Direktivet i kraft tjugo (20) dagar efter offentliggörandet i EU:s officiella tidning. Efter ikraftträdandet, har medlemsstaterna två (2) år på sig att införliva kraven i nationell lagstiftning. Underlåtenhet att följa Direktivet medför eventuell ekonomisk påföljd och skada på rykte för dem aktuella företagen. Den fastställer också juridiska skyldigheter och undantag från offentliga upphandlingar. Även om det ännu inte är förutsägbart när medlemsstaterna kommer att anta genomförandelagen inom denna två-årsperiod, förväntar sig detta nya Direktiv att företag kombinerar en efterlevnadsfokuserad behandling med en mer effektorienterad behandling av sin due diligence process.

Och även om Direktivet omfattar större företag, är de faktiska konsekvenserna mer långtgående när det gäller även små och medelstora företag. Anledningen är ganska enkel, men ändå intuitiv: den utökade uppfattningen om värdekedjeperspektivet och behovet av olika leverantörer att svara på stora fokala kundföretagskrav genom upphandlingsfunktionen och inköpsvärderingen.

Med tanke på de höga insatserna, med olika risker och affärsbestämmelser på spel, rekommenderas företag starkt att vidta proaktiva åtgärder för att säkra efterlevnaden av de föreslagna nya reglerna. Ändå har ingen sagt att det är lätt att förändra företagsbeteendet. Och CS3D kommer fylld av allvarliga utmaningar.

På Anthesis säkerställer vår ledande expertis och kontinuerliga övervakning av denna utveckling att våra lösningar svarar mot behoven av ett proaktivt tillvägagångssätt för leverantörskedjan i enlighet med Direktivets mandat. Mer specifikt bidrar våra tjänster och digitala strategilösningar till med beredskapsbedömning och implementering, som omfattar följande:

  • Utveckla och i enlighet därmed ändra hållbarhetsstrategins tillvägagångssätt för att beakta mänskliga rättigheter och miljömässig due diligence i policyer och beslutsfattande styrning. Detta kommer att förverkligas genom en proaktiv riskhanteringsmetod med (dubbel) väsentlighetsanalys och ESG-färdplaner.
  • Hjälp till att få en djup förståelse och synlighet av den utökade värdekedjans syn på att komma fram med nödvändiga begränsningsplaner genom en sammanhängande ESG-färdplan.
  • Utrusta med nödvändiga ramar för att övervaka, utvärdera och uppdatera på årlig (minst) basis effektiviteten av handlingsplanerna och åtgärderna.
  • Avgränsa ett uttalandeformulär som används för nödvändig kommunikation och information om företagets tillvägagångssätt och handlingar. Detta kan kopplas till ESG-rapporten för sömlös utveckling.
  • Förankra klagomålsförfarandet i det holistiska tillvägagångssättet för hantering av intressenter under förutsättning att prestationsgranskning och uppdatering av tillvägagångssättet due diligence.

Medan den verkliga effekten av CS3D kommer att börja dyka upp från 2025 och framåt, behöver företag från och med nu ta dess bestämmelser på allvar och höja sin övergripande hållbarhetsstyrning. Vi är här för att effektivt guida er genom denna process. För ytterligare information, tveka inte att kontakta oss.