Flera nya rapporter publicerade

Nya publikationer

Vi lägger kontinuerligt ut de rapporter vi tar fram och som våra kunder publicerar offentligt på vår Publikationssida. Några av de nya rapporter ni kan hitta där just nu är:

Småhusens roll i ett förändrat energisystem

Anthesis har genomfört en förstudie åt BeSmå som heter Småhusens roll i ett förändrat energisystem. Bakgrunden är att energisystemet i Sverige förändras och utvecklingen går snabbt. Samtidigt står flera regioner inför stora utmaningar med brist på nätkapacitet i stamnätet och regionnätet till följd av ökat elbehov. Småhus som tidigare varit en ensidig användare av energi har nu en mer varierad roll i energisystemet genom installationen av lokala solcellsanläggningar, vilket innebär att småhusägarna går från att vara konsumenter av energi till prosumenter. Den snabba elektrifieringen av bland annat transportsystemet och industrin gör också att behovet av att se över energisystemet ökar.

I den här förstudien har olika åtgärdsmöjligheter analyserats. Exempelvis för att minska småhusens eleffektbehov och samtidigt öka potentialen för efterfrågeflexibilitet i elnätet. En tänkbar åtgärd är konvertering av direktvärme, men även andra åtgärder ingår i analysen. Förstudien belyser både det privatekonomiska perspektivet och ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Tvättstugor – en multidisciplinär studie

Anthesis har genomfört en förstudie åt BeBo med rubriken: Tvättstugor – en multidisciplinär studie. Bakgrunden är att under de senaste decennierna har det i nyproduktion av flerbostadshus blivit allt vanligare att lägenheterna utrustas med egen tvättmaskin och ofta även torktumlare. Fördelen med detta för de boende är att de kan tvätta spontant utan köer eller planering. Men med denna bekvämlighet följer även baksidor, bl.a. ökade vattenskador och ökad resursanvändning.

Denna förstudie har med ett multidisciplinärt perspektiv undersökt hur olika lösningar för tvättfunktionen påverkar de boende, bostadsbolag och samhället. Till grund för studien ligger litteraturstudier, intervjuer och analys. Alla tre dimensionerna av hållbarhet har analyserats och tydliggjorts med Energimyndighetens mervärdesmodell för energieffektivisering.

Rapporten finns även publicerad på BeBos hemsida, se här.

Havs- och vattenmyndighetens nationella strategi för skydd av värdefulla vattenmiljöer

Under januari offentliggjordes Havs- och vattenmyndighetens nationella strategi för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer med höga natur- och kulturvärden. I arbetet har Anthesis, i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, ansvarat för strategins tillhörande konsekvensbeskrivning samt bearbetat de remissyttranden som inkommit kopplat till konsekvensbeskrivningen. Huvudsyftet i strategin har varit att öka takten i arbetet med att skydda fler sjö- och vattendragsanknutna natur- och kulturmiljöer med särskilt höga värden och bidra till uppnåendet av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag, nationella, internationella och globala mål. Strategin har tagits fram och antagits av Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen.

En längre nyhet om arbetet finns att ta del av här.

Dessa och fler rapporter finns att läsa på vår hemsida.LÄS RAPPORTERNA PÅ VÅR PUBLIKATIONSSIDA.