Havs- och vattenmyndighetens nationella strategi för skydd av värdefulla vattenmiljöer

Nationell strategi för skydd av värdefulla vattenmiljöer

Vi är glada att få meddela att Havs- och vattenmyndighetens nationella strategi för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer med höga natur- och kulturvärden offentliggjorts i veckan. I arbetet har Anthesis, i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, ansvarat för strategins tillhörande konsekvensbeskrivning samt bearbetat de remissyttranden som inkommit kopplat till konsekvensbeskrivningen. Huvudsyftet i strategin har varit att öka takten i arbetet med att skydda fler sjö- och vattendragsanknutna natur- och kulturmiljöer med särskilt höga värden och bidra till uppnåendet av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag, nationella, internationella och globala mål. Strategin har tagits fram och antagits av Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen.

Medskick

Konsekvensbeskrivningens syfte har varit att beskriva de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna vid genomförandet av den nationella strategin. Konsekvensbeskrivningens slutsatser har varit att strategin förväntas generera positiva effekter för miljön genom utökat formellt skydd för värdefulla vattenmiljöer. Bland annat förväntas skyddet gynna bevarandet av biologisk mångfald och skapa förutsättningar för att bibehålla en god vattenkvalitet. Ur socialt perspektiv förväntas bevarandet av sjö- och vattendragsmiljöer ha positiva effekter för bland annat friluftsliv, fritidsfiske och naturturism. De kostnader för strategin som uppskattades och sammanställdes uppgår till omkring 665 miljoner kronor mellan perioden 2020-2030. Strategin förväntas bidra konkret till att uppfylla Sveriges miljökvalitetsmål, friluftsmål och Agenda 2030.

Rapporterna finns att ta del av genom länkarna till HaV nedan:

Medverkande i projektet har varit Maria Hammar, Julia Wahtra, Alexander Eriksson, Erik Gråd, Merit Kaal och Sandra Gradin.