Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Science Based Targets Svenska (SBT) - Anthesis Sverige

Science Based Targets (SBT)

Vägledning och viktiga resurser för företag kring Science Based Targets

Vad är Science Based Targets?

Science Based Targets, på svenska ibland översatt till vetenskapligt baserade mål, är mål för minskning av växthusgaser som fastställs av företag. De definieras som ”vetenskapligt baserade” när de överensstämmer med de minskningar som krävs för att hålla den globala temperaturökningen åtminstone väl under 2 °C jämfört med den förindustriella temperaturen.

Mål som är inriktade på 1,5 grader Celsius gör det med målet att uppnå nettonollutsläpp senast 2050 eller tidigare.

Här hittar du en mängd resurser som kan hjälpa dig genom processen att fastställa och uppnå ett vetenskapligt baserat mål, eller ett så kallat Science Based Targets (SBT). Låt din organisation göra sällskap med en växande lista av företag genom att minska ditt fotavtryck av växthusgaser (GHG), i linje med klimatvetenskapen.

Science Based Targets ger företag vägar till en hållbar omvandlingsförändring för att påskynda övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Företagens affärsmässiga argument för att sätta upp mål är tydliga. I initiativet för vetenskapsbaserade mål beskrivs fyra incitament för företag att sätta Science Based Targets:

Driva på innovation
Minska osäkerheten i lagstiftningen
Stärka investerarnas förtroende och trovärdighet
Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften

Utveckling av Science Based Targets

Anthesis tillhandahåller heltäckande konsultstöd för Science Based Targets (SBT) för företag under hela processen att utveckla vetenskapligt baserade mål, genom målvalidering, kommunikation, genomförande och uppföljning av framsteg.

Utforska våra SBT-tjänster

SBT

Hur man fastställer Science Based Targets

Att fastställa ett SBT innebär att man utvecklar mål för utsläppsminskningar som är förenliga med världens krav på koldioxidbegränsning för att hålla världen under 2 °C uppvärmning och anpassa sig till prognoserna för utsläppsminskningar i Parisavtalet. Processen börjar med att lämna in ett åtagandebrev som, när det väl har mottagits, erkänner företaget som ”engagerat” i att utveckla mål för utsläppsminskning till 1,5 °C. Företaget läggs sedan till på SBT:s webbplats och partnerwebbplatser för CDP och We Mean Business. Företaget har sedan 24 månader på sig att slutföra de återstående stegen.

Efter inlämnande av åtagandebrevet måste företag utarbeta mål i linje med de vetenskapligt baserade målkriterierna. När företagen har utvecklat målen måste ska dessa skickas in, och de kommer då att granskas och valideras mot SBT-kriterierna.

När de väl är godkända kommer Science Based Targets initiative (SBTi) att tillkännage företaget som en del av de ”companies taking action”. Företaget måste sedan offentliggöra sitt åtagande inom sex månader genom att tillkännage sina mål och informera intressenterna.

Fastställandet av SBT innebär att man följer upp och rapporterar om detta mål över tid, inklusive offentliggöranden via CDP, årsrapporter, hållbarhetsrapporter och företagets webbplats.

scope 1 2 3

 

Förstå dina utsläpp

Fastställandet av Science Based Targets börjar med att identifiera företagets utsläpp, med hänsyn till de tre utsläppsområden som definieras i GHG Protocol Corporate Standard: Scope 1, 2 och 3.

Utsläppen i omfattning 1 och 2 ”ägs” av ditt företag. Scope 1-utsläpp utgörs av direkta utsläpp inom organisationen, t.ex. naturgas och fordonsanvändning. Scope 2-utsläpp avser indirekta utsläpp från användning av köpt energi, t.ex. köpt el. Eftersom utsläppen i Scope 1 och 2 kan kontrolleras direkt är det relativt enkelt att fastställa lämpliga mål och åta sig att uppfylla dem.

Hur är det med Scope 3-målen?

Scope 3-utsläpp avser ett företags utsläpp i sin leveranskedja. Av de företag som har fastställt Science Based Targets är över 90 % av dem inriktade på minskningar av utsläpp i Scope 3. Dessa minskningar kan uppnås genom absoluta minskningar eller genom att en stor del av företagets leverantörer sätter upp egna mål. Det verkliga arbetet med att uppfylla dessa mål handlar om att förkorta cykeln för kapacitetsuppbyggnad hos leverantörerna så att leverantörerna snabbt kan gå från förståelse till handling när det gäller klimatet.

PodcastWebbinariumKundexempelVårt SBT-verktyg

Podcast | Activating Sustainability: Science Based Targets

Hör experten Josh Whitney diskutera nätverkseffekterna av COP25, ClimateWeek NYC med mera i Anthesis podcast ”Activating Sustainability”. Där diskuterar de senaste trenderna och insikterna för företagsledare och gör en inventering av Science Based Targets och företag som har åtagit sig att leverera på 1,5 graders-löftet.


Serie av webbinarium

1 | Science Based Targets: Minska koldioxidutsläppen genom hela värdekedjan

 • Titta på det här webbinariet för att lära dig hur företag kan bedöma och uppfylla SBT:er i hela värdekedjan.

2 | En djupdykning i Science Based Targets

 • Titta på det här webbinariet för en djupare inblick i Science Based Targets och lär dig mer om nästa steg efter att ha inlett processen.

3 | Nya SBTi-kriterier och krav för klimatledarskap

 • Titta på det här webbinariet för att lära dig mer om SBTi version 4.0 Målsättningskriterier som gäller från och med oktober 2019.


Kundexempel | Stöd till Target att definiera Science Based Target inom Scope 3

Anthesis valdes som teknisk partner för att hjälpa Target att fastställa ett vetenskapligt baserat mål för deras Scope 3-utsläpp från värdekedjan.

 • Analys: En fullständig bedömning av Scope 3-avtryck samt modellering av mål och initiativ.
 • Lösning: Vi hjälpte till att fastställa ett ambitiöst Science Based Target för absolut minskning och leverantörsengagemang för Target’s värdekedja uppströms.
 • Genomförande: Stödja och driva genomförandet av Targets Scope 3. Detta innebär att samordna leverantörsengagemang och utveckla utbildningsprogram samt identifiera, hantera och redovisa utsläppsminskningar i leverantörernas värdekedja.


För att uppnå vårt Science Based Target har vi samarbetat med experten Anthesis för att se till att vi kan uppfylla de stränga kraven för ett SBTi-godkänt mål för Scope 3-utsläpp.

Tidigare vice ordförande för företagsansvar
Target Corporation

Vårt SBT-verktyg

Live-demo av vårt SBT-verktyg för datavisualisering

Med vårt verktyg för datavisualisering online, som är lösenordsskyddat, kan du skapa och prognostisera ditt företags växthusgasutsläpp och testa effekten av minskningsstrategier för att uppnå Science Based Targets. Anthesis använder Tableau för att förse kunder med kostnadseffektiva och snabbt implementerbara datavisualiserings- och analysverktyg, vilket gör det möjligt att dyka djupare ner i data och manipulera dem för att få fler svar. Tableau’s smarta analytiska tillvägagångssätt utmärker sig för att presentera scenariomodellering och analysprojekt som Science Based Targets.

Utforska instrumentpanelen för SBTs här.

Klicka på flikarna högst upp i instrumentpanelen och klicka sedan inuti instrumentpanelen för att justera indata och se de resulterande visualiseringarna.


 

Genom att vidta åtgärder nu kan du ligga steget före framtida politik och bestämmelser för att begränsa koldioxidutsläppen, inspirera och visa ledarskap i hela din värdekedja och hos dina intressenter samt framtidssäkra din verksamhet för en värld i snabb förändring.

Konsulttjänster för Science Based Targets

Vi utför de analyser som krävs för att ett företag ska kunna uppnå sitt SBT: våra experter väljer den bästa metoden, samlar in och analyserar deras viktigaste prestationsmått, rekommenderar och utvärderar målalternativ för att minska deras operativa och värdekedjebaserade växthusgasutsläpp och testar genomförbarhetsstrategier för att uppnå dem.

Vårt team möjliggör också de affärsprocesser som krävs för att SBT ska lyckas: vi stöder intern granskning av målen av deras relevanta affärsfunktioner och slutligt godkännande från högsta ledningen som inkluderar de rekommenderade strategierna för att framgångsrikt genomföra och uppnå deras vetenskapligt baserade mål.

Science Based Targets – mätning av framsteg och rapportering

Anthesis stödjer genomförandet av målen genom att tillhandahålla skräddarsydda processer för att kommunicera med viktiga intressenter inom företaget och i hela dess värdekedja. Anthesis stöder också SBT-rapporteringen genom att årligen spåra och rapportera framstegen i förhållande till målet.

Våra konsulttjänster för Science Based Targets:

 • Hjälper dig att välja ett tillvägagångssätt för att sätta upp mål, oavsett om det är sektorsbaserat, absolut eller ekonomiskt.
 • Modellering av nuvarande klimatprestanda och prognostisering av “business as usual”-prestanda.
 • Utvärdering av initiativ för att minska utsläppen och test av genomförbarheten av föreslagna målalternativ, tidsramar och strategier.
 • Fastställande av Science Based Targets i linje med det mest ambitiösa minskningsscenario som är möjligt och erhållande av internt ledningsstöd och godkännande för ett genomförandeprogram.

 • Inlämning till Science Based Targets initiativ för validering och stöd i valideringsprocessen.
 • Utvärdering av minskningsmetoder och affärsverksamhet för att identifiera hotspots.
 • Årligen se över målen och framstegen.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Våra kontor