Ekonomiskt stöd för omställning genom utbyte av fossil jungfrulig plast

swedish agency

Mål

Syftet med uppdraget var att kartlägga de svenska företagens behov av investeringsstöd samt föreslå möjlig utformning av styrmedel som överbryggar de ekonomiska hinder som en omställning från fossil jungfrulig plast till biobaserad eller återvunnen råvara samt andra material innebär idag. Målet var att få en bättre bild av vilken potential som finns bland företag samt vilken roll olika styrmedel kan ha i att realisera och påskynda omställningen på den svenska marknaden.

pexels mali maeder 802221

Projekt

Sveriges långsiktiga klimatmål är att nettoutsläppen ska vara noll senast år 2045. Fossil plast står idag för över hälften av de fossila utsläppen från avfallsförbränning. För att nå de fastställda klimatmålen behöver den jungfruliga fossila plasten ersättas med material med lägre klimatpåverkan, och materialåtervinningen av plast behöver öka. Det finns flera utmaningar som måste lösas, bland annat att öka efterfrågan på återvunna och biobaserade råvaror.

Resultat från marknadsundersökningar med branschens aktörer visade att åtgärdsmedel från Naturvårdsverket med fördel kan användas som stöd till investeringar, i både små och stora anläggningar för att återvinna främst plastsorterna PP, HDPE och PET. Dessutom visar beräkningar från rapporten att återvunnet granulat (även efter känslighetsanalyser) alltid har mindre klimatpåverkan än tillverkning av fossil jungfrulig plast.

Slutsatser och rekommendationer

De förändringar som föreslås är:

  • Ökad information om möjlighet att söka stöd till företag inom plast- och återvinningsindustrin
  • Överväg förändringar i gällande förordning som tydliggör att cirkulär ekonomi och effektiv materialanvändning ges prioritet vid likvärdig klimatnytta
  • Se över tolkningen av artikel 47 i Klimatklivet, som vi menar inte utesluter stöd till investeringar som leder till en miljömässigt bättre eller effektivare återvinning jämfört med den bästa konventionella återvinningsprocessen som skulle kunna byggas utan stöd