Webbinarium: Presentation av BeSmå-studier

Presentation av 2023 års BeSmå-studier

Den 6 februari kommer det att hållas ett digitalt möte med presentationer av studier genomförda av BeSmå under 2023! Under presentationstillfället kommer ni få ta del av resultatet från projekt, förstudier och PM som har sammanställts under året. Det kommer vara ett flexibelt möte där ni har möjlighet att ansluta och delta när det passar er för att lyssna på de presentationer ni är intresserade av. För att möjliggöra detta kommer vi att hålla strikt på presentationernas angivna tider.

Datum: 6/2 – 2024
Tid: 9.00-11.40
Plats: Microsoft Teams

I presentationsschemat nedan ser ni vilka BeSmå-studier som kommer att presenteras samt vilken tid respektive presentation sker.

Presentationsschema

9.00 – 9.20 Kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i nordiskt klimat (nya småhus)
Tack vare BeSmås utvecklingsprojekt finns nu kombinerade värme- och ventilationssystem på marknaden. Kombiaggregaten ger lägre energianvändning, lägre effektbehov, bättre inomhusklimat och är lätta att installera.

9.20 – 9.40 Kombinerade värme- och ventilationssystem för befintliga småhus
De nya kombiaggregaten för värme och ventilation kan bidra till ökad energieffektiviteten även i befintliga småhus. Den här förstudien har analyserat vilka typer av befintliga småhus som är lämpligast.

9.40 – 10.00 Två forskningsprojekt: Värdering av energieffektivitet + Grön logik – visualisering: byggnaders energieffektivseringspotential
Undersökning av hur köpare värderar energieffektivitet vid köp av småhus och skapandet av ett webb-baserat verktyg som visualiserar den möjliga energieffektiviseringspotentialen i svensk bebyggelse.

—— Paus ——

10.05 – 10.25 Energigemenskaper
Undersökning om möjligheter och utmaningar för energigemenskaper i småhusbebyggelse.

10.25 – 10.45 Batterilagring i småhus
Vilka möjligheter finns det för storskalig användning av batterilagring i småhus och vilka effekter skulle det medföra?

10.45 – 11.05 Paket- och avtalslösningar
Hur kan paket- och avtalslösningar användas för att påskynda energieffektiviseringen och öka konvertering från elvärme i småhus?

—— Paus ——

11.10 – 11.40 Presentationer av PM (kortare studier) 

  • CSRD: Möjligheter och utmaningar för företag i småhussektorn som skapas till följd av EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) .
  • Återbruk: Undersökning av hur återtillverknings- och återbruksmarknaden ser ut för småhusindustrin .
  • Utblick verktyg i andra länder: Inventering av verktyg och modeller för energieffektivisering i småhus som används i andra länder .
  • Energieffektivisering i hyrda småhus: Ca 100 000 småhus ägs och förvaltas av professionella fastighetsägare som upplåter husen med hyresrätt. Hur arbetar de fastighetsägarna med energieffektivisering av småhus?
  • Försörjningstrygghet: Hur kan småhustillverkare arbeta strategiskt med och implementera åtgärder för att förstärka försörjningstryggheten i nybyggda småhus?
  • Energirenoveringsbehov och belåningsbarhet – Energirenoveringstakten måste öka, och det kräver investeringar. Hur varierar småhusägarnas lånemöjligheter och åtgärdernas lönsamhet?

För inbjudan och mer information, vänligen kontakta Agnes Isaksson.