En guide till EU:s energieffektiviseringsdirektiv

turbiner

Vad är EU:s energieffektivitetsdirektiv?

EU:s direktiv om energieffektivitet (EED) är ett paneuropeiskt obligatoriskt regelverk som kräver att stora EU-organisationer genomför obligatoriska oberoende energikartläggningar och rapportering minst vart fjärde år. Revisionerna måste resultera i en lista med rekommendationer för att minska energianvändningen.

EED är förankrat i EU-lagstiftningen och varje EU-medlemsstat har sin egen. Även om systemen är likartade finns det vissa mindre variationer mellan ländernas definitioner av kvalifikationer och projektleveransmetoder.

Varje EED-medlemsstat har ett vägledande nationellt mål för energieffektivitet som grundar sig på antingen primär eller slutlig energianvändning, primär eller slutlig energibesparing eller energiintensitet.

Syftet med EED är att säkerställa att berörda organisationer genomför energikartläggningar för att identifiera möjligheter till minskade koldioxidutsläpp och uppmuntra till minskade koldioxidutsläpp inom företag och större organisationer för att bidra till de nationella energieffektivitetsmålen.

Stödberättigande för direktivet om energieffektivitet

Även om det finns vissa mindre skillnader mellan EU:s medlemsstater när det gäller hur de avgör om en stor organisation anses omfattas av tillämpningsområdet, är kriterierna i stort sett desamma som nedan:

  • Anställer mer än 250 personer i en EU-stat
  • Har en årlig omsättning på över 50 miljoner euro och/eller en balansräkning på över 43 miljoner euro

Vilka är fördelarna med att följa regelverket?

Lagstiftningen öppnar upp för företag att ta vara på ofta förbisedda möjligheter inom energieffektivitet. Genom att följa EED-regelverket kan det leda till energieffektivitetsbesparingar, öka prestandaförmågan och förbättra ryktet. De möjligheter som detta innebär väger mer än kostnaderna.

Vår strategi

Om du har verksamhet i hela Europa kan vi utveckla en konsoliderad EED-strategi och identifiera möjligheter som kan spridas inom hela organisationen för att dra största möjliga nytta av efterlevnadsprocessen. Vår EU-omfattande täckning gör det sedan möjligt för oss att hantera arbetsprogram samtidigt i alla EU:s medlemsstater.

  • Screening av länder för att förstå om din organisation anses omfattas av direktivet

Anthesis är ett globalt företag som verkar i över 40 länder. Med täckning i alla EU-medlemsstater hjälper vi dig att avgöra i vilka länder du anses omfattas av EED-regelverken.

  • Genomför energikartläggningar i de länder där det är ett krav

Energikartläggningar enligt BS EN 16247 kommer att genomföras, vilket är ansedd som bästa praxis. Detaljerade energikartläggningar kommer att genomföras i hela din kvalificerade portfölj, i de länder där det krävs. Detta kommer att identifiera en rad möjligheter för energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp. Även om detta är minimikravet för energikartläggningar rekommenderas det att genomföra kartläggningar som går längre än uppfyllandet av kriterierna till att uppnå en investeringsgrad motsvarande ASHRAE nivå 2 eller 3.

Transportverksamheten omfattas ofta av energikartläggningskravet. Beroende på verksamhetens art kan därför en site-baserad eller skrivbordsbaserad kartläggning av transportverksamheten genomföras för att identifiera möjligheter till energieffektivitetsförbättringar och minskade utsläpp från transporter.

  • Rekommendationer för energieffektivitet

Anthesis kommer att ta fram en omfattande lista över kostnadseffektiva och praktiska åtgärder för energieffektivitet för granskning, som täcker alla områden med betydande energianvändning. Detta kommer att omfatta alla länder där ni har skyldighet att följa reglerna och kommer att extrapoleras för att inkludera alla platser som inte besöktes för den fysiska energikartläggningen. Rekommendationer kommer också att ges för transportverksamhet, om en transportrevision krävs.

  • Ta fram en rapport om överensstämmelse med EED och förbereda ett bevispaket

Anthesis kommer att skapa en EED-bedömningsrapport som uppfyller kraven för varje land där ni har en skyldighet, med detaljer om de genomförda energikartläggningarna, en lista över rekommendationerna och ett komplett bevispaket redo för inlämning till medlemsstatens revisorer, agent eller ministerium för att uppfylla de reglerande riktlinjerna.

Varför Anthesis?

Vi har ett skickligt team av civilingenjörer som stöds av konsulter inom kostnadsuppskattning och kommersiella specialister. Tillsammans har vi hjälpt stora företagskunder att genomföra handfasta program för dekarbonisering som leder till betydande besparingar av energi och koldioxid, kostnader, minskad leveransrisk och efterlevnad av regelverk. Vi har stöttat över 200 organisationer att uppfylla dessa krav.