Energikrisen borde vara en väckarklocka för att ta itu med ineffektivitet

byggnad

Kriget i Ukraina och det kraftigt stigande olje- och gaspriset har satt fokus på vår energisäkerhet på ett sätt som vi inte har sett på årtionden. Hur vi producerar vår energi – från kärnkraft, vindkraftverk på land och solceller är mer uppmärksammat än någonsin tidigare. Men mycket lite uppmärksamhet har ägnats åt den roll som företagen bör spela för att hantera vår nuvarande energikris.

Det har aldrig funnits ett starkare moraliskt eller ekonomiskt argument för företag att ompröva sin energianvändning – överväganden kring ESG, klimatkrisen och övertygande kostnadsbesparingar är faktorer som alla ökar trycket på företagen att agera.

consumers scaled e1655132447280

En moralisk nödvändighet

ESG (environmental, social och governance) har under de senaste åren blivit en diskussion på styrelsenivå, vilket innebär att företag nu ställs inför högre nivåer av ansvarstagande från aktieägare, kunder och konsumenter.

Kriget i Ukraina har visat på riskerna med att förlita sig på autokratiska nationer för att förse oss med fossila bränslen. De europeiska regeringarna brottas med hur de ska vänja sig av från rysk gas sedan Putin invaderade Ukraina. Det är nu mer uppenbart att företagen måste ifrågasätta sin egen roll i att köpa och effektivt stödja petroleumstater som har tvivelaktiga uppfattningar om mänskliga rättigheter. Investerarnas och konsumenternas kraft ökar i snabb takt, och kampanjer i sociala medier spelar en viktig roll för att dussintals västerländska varumärken, från McDonald’s till Shell, har stoppat sin verksamhet i Ryssland.

Vi har redan sett sådana åtgärder när det gäller klimatförändringarna, med den brittiska regeringen som tvingar stora företag att offentliggöra sina planer för klimatomställning och med private equity-bolag som i allt högre grad fokuserar på att minska utsläppen genom sina portföljbolag. Om företagen inte börjar ta itu med sin egen energianvändning som en del av sina bredare hållbarhetsstrategier kommer konsumenter och investerare att ställa svåra frågor under de kommande åren.

Klimatkrisen

Klimatkrisen är ett existentiellt hot mot vår planet, och i IPCC:s senaste rapport sägs att det är ”now or never” som gäller för att begränsa planetens uppvärmning. Det globalt respekterade Internationella energiorganet (International Energy Agency, IEA) har varit en särskild kämpe för energieffektivitet och de sa i en rapport i november att åtgärder för energieffektivitet är avgörande för att hålla världen på rätt spår för att undvika en klimatkatastrof vid mitten av århundradet. De la till att ”energieffektivitet erbjuder några av de snabbaste och mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen”. IEA förutspår att om världen skulle genomföra de kostnadseffektiva möjligheter till energieffektivitet som finns tillgängliga i dag skulle efterfrågan på energi kunna minska med 15 procent fram till 2040.

Med det sagt borde hanteringen av energiineffektivitet ha varit en prioritet inom ESG-strategier redan före kriget i Ukraina.

Det är också det mest ekonomiskt lönsamma sättet att minska utsläppen, eftersom energislöseriet finns inom många olika delar av en verksamhet , från lokaler som saknar grundläggande isolering och överhettade arbetsplatser till datacenter. Även om många företag har målsättningar om Net Zero eller klimatneutralitet är det dags för dem att verkligen visa konsumenterna och intressenterna att detta inte bara är tomma löften. Det arbete vi gör för våra kunder har visat vilken roll energi kan spela för att få igång och eventuellt finansiera andra åtgärder för att minska utsläppen. Dessa frågor genomsyrar alla branscher och måste beaktas av alla. Anthesis har stöttat allt från Silicon Valleys teknikjättar, som PayPal, till HG inom finansbranschen och energileverantörerna själva (SSEN) för att de ska kunna göra betydande minskningar av växthusgasutsläpp i den reella ekonomin.

”Företag slösar energi eftersom ingen någonsin har satt sig ner och skapat en samordnad strategi för att minska efterfrågan och förbättra prestandan.”

”Anthesis har stöttat en bredd av aktörer, från Silicon Valleys teknikjättar som PayPal, till finansbranschens HG och energileverantörerna själva (SSEN),med att göra betydande minskningar av växthusgaser i realekonomin.”

Tvingande besparingar

Om det moraliska kravet på ESG inte räcker till har det aldrig funnits ett starkare ekonomiskt argument för företag att agera. Traditionellt sett har endast företag i energiintensiva branscher, t.ex. tillverkning och byggnation, uppmärksammat sin energianvändning och diskuterat den på styrelsenivå. De kraftigt stigande priserna har dock för första gången gjort energi till en viktig fråga i många organisationer. Det är en kostnad som inte längre kan ignoreras, eftersom den ofta är den näst högsta kontrollerbara utgiften för många företag, och de stigande priserna påverkar nu marginalerna inom många olika delar.

Företagen slösar bort energi eftersom ingen någonsin har satt sig ner och skapat en samordnad strategi för att minska efterfrågan och förbättra prestationen. Ansvaret är ofta utspritt över hela organisationen; kanske är det ingenjörerna som fastställer kontrollerna för serverrummet och fastighetsteamet som övervakar kontoren men ingen har någonsin tänkt på att titta på de viktigaste tillgångarna för energiproduktion eller energiförbrukning.

Branschanalytiker förutspår att energipriserna kommer att förbli höga åtminstone fram till 2030, så att ha en samordnad och fokuserad plan för att förbättra energieffektiviteten är ett enkelt sätt för företagsledningen att minska kostnaderna och spara pengar på lång sikt. Avkastningen på investeringar i uppgraderingar av energieffektiviteten har sjunkit dramatiskt under det senaste året. Genom att kombinera stigande energipriser med förbättrad teknik och digitala verktyg betalar sig många tidigare förbisedda tekniker, som uppgraderingar av byggnadsstyrningssystem, värmeåtervinning och belysningskontroller, nu tillbaka inom två till tre år. Efter det är besparingarna säkrade.

Väckarklocka

Kriget i Ukraina och volatiliteten på energimarknaderna kommer att fortsätta att orsaka problem för västvärldens regeringar, konsumenter och företag under de kommande åren. Med ESG-överväganden och klimatkrisen som blir allt viktigare och potentiella kostnadsbesparingar som inte får förbises, har det aldrig funnits ett starkare argument för att ta itu med energislöseriet. Företagen bör inte ignorera denna väckarklocka för att agera mot energiineffektivitet nu.

”Företagen bör inte ignorera denna väckarklocka för att agera mot energiineffektivitet nu.”