Trädgårdsstaden – en hållbar stadsmiljö

Trädgårdsstaden – en hållbar stadsmiljö. En jämförande studie mellan småhusbebyggelse och kompakta stadsdelar

Vi släpper nu den sammanfattande rapporten av projektserien om Trädgårdsstaden – Hållbarhet i trädgårdsstäder vs kompakta städer

Rapporten visar att en integrering av fler stadsdelar med trädgårdsstadskaraktär i den pågående urbana utvecklingen kan skapa mer hållbara städer, räknat både på stadsdelsnivå och per capita. Rapporten har författats av Efstathia Vlassopoulou, Linda Stafsing och Agneta Persson på Anthesis. Arbetet genomfördes på uppdrag av Trä- och möbelföretagen (TMF).

Rapporten kan laddas hos TMF och en länk finns också på vår sida Publikationer.

VISA RAPPORTEN

”Trädgårdsstäder ger betydligt lägre klimatavtryck och bidrar till en större biologisk mångfald än den täta, kompakta stadsbebyggelse som har dominerat utvecklingen av nya stadsdelar de senaste åren. Trädgårdsstäder är också socialt och ekonomiskt mer hållbara än täta, kompakta stadsdelar. Trädgårdsstäders möjlighet att tillmötesgå den stora majoritet av människor som helst vill bo i småhus är därför goda.

En anledning till att man i samhällsplaneringen har prioritera täta, kompakta bostadsområden är att det har rått en uppfattning att ett tätt byggande skulle vara fördelaktigt ur hållbarhetssynpunkt. Nu finns fakta som visar på motsatsen.”

Projektseriens arbete bygger på en scenarioanalys, och följande hållbarhetsaspekter har analyserats:

  • Klimatpåverkan: En livscykelanalys (LCA) har genomförts för bostäder, gator och parkeringsplatser. Dessa faktorer har en hög klimatpåverkan, och det är dessa faktorer som bedöms skilja sig mest mellan scenarierna
  • Värdet av ekosystemtjänster: Monetär värdering av ekosystemtjänster
  • Resor, mobilitet och sociala aspekter

I rapporten

  • 7 av 10 svenskar vill bo i småhus eller radhus (Boverkets undersökning)
  • De senaste decennierna har det täta, kompakta stadsbyggandet setts som det miljömässigt hållbara idealet och lämnat mycket litet utrymme för småhusbyggande
  • Småhusbebyggelse har varit förknippade med ett antagande att den är hållbarhetens motsats genom att den tar mer mark i anspråk och uppmuntrar till jobbpendlande med fossildrivna bilar

Vår studie visar att trädgårdsstäder ger lägre klimatpåverkan från bostäder och transportinfrastruktur, högre ekonomiskt värde av ekosystemtjänster, har tillräcklig täthet för att stödja ett effektivt kollektivtrafiksystem, motsvarar majoritetens önskemål om boendeform och leder till ökad social hållbarhet genom ökad trygghet och känsla av tillhörighet.