Vad är klimatsmartast – ”trädgårdsstäder eller ”kompakta städer”?

Anthesis har anställt Efstathia Vlassopoulou för att genomföra ett projekt om jämförelse av klimatavtrycket under hela livscykeln från olika typ av hus – villor och radhus i trä, flerbostadshus i trä samt flerbostadshus i betong. Projektet har beställts av TMF (Trä och Möbelföretagen) och är en fortsättning på Efstathias examensarbete Stadsutformning och hållbarhet: En jämförelse mellan lågt byggda ”trädgårdsstäder” och högt byggda ”kompakta städer” i förortsområden som hon genomförde under våren 2019. Examensarbetet genomfördes inom ramen för Efstathias masterutbildning på KTH, och i samarbete med TMF. Vår VD Agneta Persson kommer att bistå Efstathia med projektledning.

I det aktuella projektet genomförs beräkningar för hela områden, vilket innebär att antalet invånare och mängden grönområden kommer att beaktas. I sitt exjobb jämförde Efstathia hållbarhetprestandan mellan lågt byggda” trädgårdsstäder” och högt byggda ”kompakta städer” i förortsområden. Bostäderna i trädgårdsstäderna bestod endast av enplans småhus i trä, medan bostäderna i de kompakta städerna bestod av flerfamiljshus i fyra till sex våningar i betong. Syftet med det nya uppdraget är att ändra några av de antaganden som användes i den första rapporten, och att genomföra en känslighetsanalys för att se hur det kan påverka prestandan och identifiera om det finns bättre alternativ när det gäller miljömässig hållbarhet. Koldioxidutsläpp från de nämnda typbostäderna ska beräknas, och några alternativ till vissa material som används i småhus kommer att analyseras (t. ex. platta på mark istället för krypgrund, tegeltakpannor istället för betongtakpannor, och hur solceller påverkar resultatet). Dessutom inkluderar det trädgårdsstadsområde som nu analyseras flera varianter av lågbostadshus – fristående enfamiljshus i en eller två våningar, radhus samt flerbostadshus i upp till fyra våningar med tillhörande trädgårdar. Därmed bildas en riktig trädgårdsstad som kommer att jämföras med en ”kompakt stad” av betong med tänkt lokalisering i förortsområden.

Vi hälsar Efstathia varmt välkommen till Anthesis och vårt kontor i Stockholm!

Examensuppsatsen finns att läsa hos KTH och en sammanfattning finns på TMFs hemsida.