Beställargruppen Konstgräs – BeKoGr

Beställargruppen Konstgräs ”BeKoGr” initierades 2017 av Naturvårdsverket och det beslutades att Sveriges Fritid och Kulturchefers förening skulle vara huvudman för nätverket som bedrivs i projektform. Pernilla Holgersson på Anthesis har sedan start koordinerat och drivit nätverket/projektet. Mer information finner du på Beställargruppens hemsida samt Naturvårdsverkets hemsida och på SFKs hemsida.

I uppdraget ligger att koordinera nätverket, initiera projekt, skriva projektansökningar, omvärldsbevakning, sprida information etc. Fokus ligger på problematiken kring spridning av mikroplaster från konstgräsanläggningar, med utgångspunkt i miljö- och hälsoaspekter. Beställargruppens verksamhet har sedan start samordnat och arrangerat seminarier, workshops, utbildningstillfällen och initierat projekt inom konstgräsområdet. Medlemmarna består av personer inom fritids- och miljöförvaltningar, fastighetsbolag, sportanläggningar, förbund och klubbar.

Beställargruppens projekt syftar till att öka kunskapsläget kring konstgräsproblematiken, skapa underlag för upphandlingar, stimulera innovation, erfarenhetsspridning, samla kompetens och sprida information till och utanför medlemskretsen. Med ett stort engagemang koordinerar Pernilla aktiviteter och projekt inom beställargruppen och beställargruppen har beviljats finansiering för ytterligare ett år (2021-2022) för fortsatt arbete kring kvalitet, kunskapsuppbyggnad och samverkan mellan aktörer på konstgräsmarknaden.

På beställargruppens hemsida går det att läsa mer om genomförda och kommande projekt. Bland annat har projekt genomförts kring offentlig upphandling, ekosystemtjänstvärden, målkonflikter, strategisk styrning, samhällsekonomiska utvärderingar och styrmedel för att minska spridning av mikroplaster.