Energibalans och uppföljning av regionala klimatmål

Energiläget Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg arbetar för en energiomställning i samhället, vilket innebär en effektivare energianvändning samt minskade växthusgasutsläpp. Klimatmålen inom den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg och de regionala miljömålen följs upp var tredje år. I samband med måluppföljningen görs även en energibalans som kartlägger energiflödena i länet. Energibalansen besvarar bland annat frågor som: Vilken och hur mycket energi förbrukas i regionen? Var används den? Hur mycket el och fjärrvärme produceras regionalt? Hur mycket el tillförs utifrån? Hur mycket bensin och diesel används? Hur stora blir koldioxidutsläppen?

Anthesis har på uppdrag för Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län sammanställt energiläget i länet och uppföljning av de regionala klimatmålen. Uppdraget bestod i att ta fram och uppdatera den regionala energibalansen för Kronobergs län, följa upp de regionala energi- och klimatmålen samt presentera nuläge för nya mål. Uppdraget genomfördes med tät dialog med uppdragsgivarna Länsstyrelsen Kronoberg och Region Kronoberg. Uppdraget resulterade i en rapport med Kronobergs energibalans och status på energi- och klimatmål, tillgänglig för boende och verksamma i länet.

Mer om rapporten finns att läsa på Region Kronobergs hemsida, se här. Rapporten finns också att ta del av på vår Publikationssida, som Anthesis rapport 2021:07.