Examensarbete om vindkraft

Gustav Berglöf har under 2020 författat masteruppsatsen “Do feed-in tariffs promote environmental efficiency among wind farms?” vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Anthesis har, genom Henrik Nordzell, bidragit med idéer och feedback till arbetet.

Uppsats är en fallstudie som undersöker 75 danska vindkraftsparker. Hypotesen är att stordrift, främst med avseende på kapacitet, har en oavsedd, men positiv, påverkan på miljömässig effektivitet sett över vindkraftsparkens livscykel. Stordrift hypotiseras vidare vara orsakad av vinstmaximeringsincitament, där vinst i detta fall definieras som storleken på inmatningstariffer per megawatt. Utöver detta analyseras vilka geografiska, tekniska och temporala faktorer som påverkar miljömässig effektivitet. Till grund för resultaten ligger två effektivitetsestimeringsmodeller. Resultaten därifrån analyseras sedan med hjälp av ekonometriska modeller.

Uppsatsen finns att läsa här: https://stud.epsilon.slu.se/16206/.

Gustav studerade på Agronomprogrammet med ekonomiinriktning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Han har en masterexamen i nationalekonomi, och arbetar nu som timanställd på Anthesis.