Havs- och vattenmyndigheten – Bedömningsmetoder för orimliga kostnader

Rapport författad på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten

Att bedöma orimliga kostnader för miljöåtgärder handlar om att väga samman delar som beskriver motstående intressen i beslutsfattande. För att göra sådana sammanvägningar finns en rad olika bedömningsmetoder tillgängliga. I den här rapporten ges en introduktion till de två metoder som är vanligast i litteraturen för att avväga kostnader och nyttor förknippade med miljöåtgärder respektive samhällsnyttiga verksamheter såsom vattenkraft: Kostnads-nyttoanalys (cost-benefit analysis, CBA) och multikriterieanalys (multi-criteria analysis, MCA). I rapporten finns även en beskrivning av den så kallade Leipzig-modellen.

Rapporten presenterar och diskuterar kortfattat CBA och MCA, samt även några olika sätt att värdera ekosystemtjänster och andra svårvärderade nyttor och kostnader i monetära enheter: Marknadsdatametoder, scenariometoder, deliberativ värdering och värdeöverföring. När det gäller MCA finns en rad olika typer av MCA-metoder tillgängliga. Därför ges exemplifieringar av ett antal MCA-huvudmetoder: Linjära additiva metoder, multiattributmetoder, analytisk hierarkisk process, utsorteringsmetoder och icke-kompensationsmetoder.

Rapporten finns att läsa på sidan Publikationer (Övriga publikationer).

Referens

På uppdrag av regeringen ska Havs- och vattenmyndigheten (HaV) årligen återrapportera hur åtgärder för havs-och vattenmiljön prioriterats och hur havs- och vattenmiljöanslaget har använts ute i landet. Anthesis besitter god kompetens inom samhällsekonomiska analyser och har med utgångspunkt i det på ett tydligt sätt sammanställt och analyserat dataunderlag och skriftliga rapporter som stöd till HaV i regeringsuppdraget. Tack vare Anthesis arbete kan resultaten redovisas både illustrativt och sakligt för bästa möjliga fortsatta arbete med förbättringsåtgärder inom havs- och vattenmiljöer.

Havs-och Vattenmyndigheten