Snabbestimat för växthusgasutsläpp

Klimatanalyser genomförda av olika aktörer idag pekar på att utsläppsminskningar av växthusgaser måste ske betydligt snabbare än dagens minskning av någon/några få procent per år, för att klara Parisavtalet och/eller nationellt satta klimatmål. Behovet av snabbare utsläppsminskningar genererar i sin tur behov av snabba uppföljningsverktyg avseende växthusgaser, vilka kan ge återkoppling till samhällets aktörer.

Inom ramen för ett nytt uppdrag som koordineras av Anthesis Sverige utreds hur möjliga snabbestimat av växthusgasutsläpp kan bistå beslutsfattare i deras utveckling av policys och riktlinjer för minskade utsläpp. Ett arbete som genomförs på uppdrag av arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi under Nordiska Ministerrådet, i samverkan mellan Anthesis Sverige, RealZero Consulting AB, PlanMiljo Asp Denmark och Kausal. Inom ramen för uppdraget undersöks vilka indikatorer och databaser som kan användas i syfte att få fram snabbestimat avseende växthusgaser (med fokus på koldioxid) vid snabba förändringar i rörelsemönster och produktionsled.