Studiecirklars påverkan på småhusägares benägenhet att genomföra åtgärder

Projekt om studiecirklar för energieffektiva småhus

Den svenska småhusbebyggelsen har en totalt sett stor energianvändning och även en stor potential att kunna bidra till uppfyllandet av Sveriges energi- och klimatmål. Energieffektivisering i befintliga småhus gynnar inte enbart de enskilda småhusägarna, det innebär också en stor samhällsekonomisk vinst. Mot bakgrund av bebyggelsens ålder bör många av småhusen ha ett förestående behov av större renoveringar. Detta är ett bra tillfälle att samtidigt göra kostnadseffektiva förbättringar av husens energiprestanda och förbättra husens inneklimat. Med nuvarande renoveringstakt genomgår dock endast en procent av småhusen energieffektiviserande renovering varje år. En viktig fråga är hur denna renoveringstakt ska kunna ökas.

Kunskapsläget visar att det går att påverka småhusägares engagemang genom rådgivning och information. Att nudging och andra påverkansmetoder är en möjlig väg att påverka människors val är också välkänd kunskap som används bland annat i ekonomisk teori och marknadsföring.

Vi på Anthesis ska i ett projekt genom forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 ta fram ett underlag kring vilka kommunikationsformer som har bästa förutsättningar att leda till att energieffektiviserande åtgärder i småhus genomförs. Det kan ge värdefulla kunskaper för morgondagens energi- och klimatrådgivning att mäta vilka resultat man kan få av rådgivningen genom att kombinera kunskaperna om energieffektiviserande renoveringar, med metoder hämtade från beteendeekonomi. Kunskapen ska kunna användas till att utforma informations- och undervisningsmaterial som ökar renoveringstakten för befintliga småhus.